دومین جلسه هیأت تحریریه فرهنگ و اندیشه ریاضی (دوره مهر 1398- شهریور 1401) با حضور آقایان: دکتر روح‌الله جهانی پور (سردبیر)، دکتر محمد جلوداری ممقانی (مدیر اجرایی)، دکتر ابراهیم ریحانی، دکتر اصغر رحیمی، دکتر شاهرخ اسماعیلی و دکتر محمد غلامزاده محمودی در  12 دی ماه 1398 از ساعت 10 تا 12 در دفتر انجمن ریاضی ایران برگزار شد و در مورد مقالات رسیده بحث و تبادل نظر گردید.