دومین جلسه کمیته بانوان (دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۸) برگزار شد

دومین جلسه کمیته بانوان (دوره مهر 1398- شهریور 1401) در تاریخ 5 دی 1398 در دفتر دبیرخانه انجمن ریاضی ایران برگزار شد.