کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران در جلسه مورخ 14 آذرماه 1398 سرکار خانم دکتر اشرف دانشخواه را به عنوان رئیس کمیته بانوان   و سرکار خانم دکتر فرشته ملک را به عنوان نایب رئیس انتخاب نمود، انجمن ریاضی ایران این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک عرض می‌نماید.

انجمن ریاضی ایران از زحمات بی دریغ سرکار خانم دکتر مژگان محمودی رئیس پیشین کمیته بانوان در جهت راه اندازی و پیشبرد این کمیته تشکر و قدردانی می‌نماید.