تشکیل کارگروه افت علوم پایه و ارائه چالش‌ها و راهکارها توسط رئیس انجمن ریاضی ایران

جلسـۀ کارگروه بررسی وضعیت علوم پایه در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم  در تاریخ 6 آذر ماه 98 در دفتر آقای دکتر آهنچیان رئیس کمیته برنامه ریزی با حضور آقایان: دکتر آهنچیان، دکتر مغانی، دکتر ثبوتی، دکتر مشفق و دکتر سمنانیان و با حضور آقای دکتر واعظ پور رئیس انجمن ریاضی ایران برگزار شد.

در این جلسه وضعیت علوم پایه در کشور مورد بررسی قرار گرفت و چالش ها و راه کارهای علوم پایه که توسط رئیس انجمن ریاضی ایران تهیه شده بود ارائه گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به پیوست این چالش‌ها و راه‌کارها در سایت انجمن قرار داده می‌شود تا دوستان لطف فرموده مطالعه نمایند و هر نظری پیرامون این مطلب دارند به انجمن ریاضی اعلام نمایند زیرا مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای دریافت نامه کلیک نمائید.