هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران از صبح روز شنبه، 26 مردادماه در دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز برگزار شد.