هشتمین جلسه بولتن انجمن ریاضی ایران، روز چهارشنبه، 98/4/5 در دبیرخانه انجمن برگزار شد. آقای دکتر ابراهیمی ویشکی گزارشی از نتایج این جلسه، رای گیری و نامه هیأت تحریریه مبنی بر پیشنهاد سردبیر جدید بولتن در جلسه شورای اجرایی ارائه نمودند. شورای اجرایی با سردبیری آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه موافقت نمود. با توجه به اتمام دوره مسئولیت آقای دکتر ابراهیمی ویشکی به عنوان سردبیر بولتن، همچنین از زحمات و تلاش های بی‌دریغ ایشان که موجب ارتقای بولتن گردید تشکر و قدردانی شد.