آقای دکتر بهنام هاشمی، هیئت علمی جوان دانشگاه صنعتی شیراز، متخصص آنالیز عددی، به عضویت هیئت تحریریه مجله بسیار وزین

SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications (SIMAX)

در آمده‌اند. این عضویت بسیار بسیار شایسته و تحسین برانگیز را به جناب آقای دکتر بهنام هاشمی و جامعه ریاضی ایران، به ویژه ریاضیات کاربردی، صمیمانه تبریک عرض می‌نماییم.

آدرس وبسایت مجله: https://archive.siam.org/journals/simax/board.php