نامه رئیس محترم گروه علوم پایه فرهنگستان علوم به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

متن نامه رئیس محترم گروه علوم پایه فرهنگستان علوم به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری