هفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن برگزار شد