امی نوتر، ریاضیدانی که در عمر کوتاهش سیمای فیزیک را تغییر داد

امی نوتر، ریاضیدانی که در عمر کوتاهش سیمای فیزیک را تغییر داد