فهرست مطالب خبرنامه 127 بهار 1390

تقویم همایش‌ها

فهرست مطالب

سخن سردبیر و سرمقاله

تحصیلات تکمیلی در ایران

نقدی بر برنامه جدید کارشناسی مجموعه علوم ریاضی

اخبار انجمن

اخبار دانشگاه‌ها

دانش‌آ‌موختگان دوره دکتری

اخبار و یادداشت‌ها

گزارش گردهمایی‌های برگزار شده

گردهمایی‌های آینده

معرفی نشریه

معرفی کتاب

مصوبات شورای اجرایی

معرفی دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس

جوایز و فرم‌های انجمن

 تصویر پشت جلد