گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران | شهریور 1400