کارگاه آموزشی ریاضیات، ویژه دبیران استان مازندران، با موضوع مبحث گزاره‌ها در تاریخ 1399/11/23 با همکاری کمیته بانوان برگزار شد.