• چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، تیر 1398، دانشگاه یزد
  • سومین سمینار ریاضیات مالی و کاربردهای آن، 1391، دانشگاه سمنان
  • دومین سمینار ریاضیات مالی و ریاضیات شبکهای، 1389، دانشگاه زنجان
  • اولین سمینار ریاضیات مالی، ریاضیات صنعتی و بازار، 1386، دانشگاه علوم پایه زنجان