کمیتهٔ بانوان

کمیتهٔ بانوان انجمن ریاضی ایران، در راستای حمایت از مشارکت بانوان کشور در امور آموزشی و پژوهشی با زمینهٔ ریاضیات و نیز نشر دیدگاه‌های بروز در جامعهٔ بانوان ریاضی‌دان فعالیت می‌نماید.

اعضای کمیتهٔ بانوان:

دکتر اشرف دانشخواه (رئیس کمیته)
دکتر خدیجه احمدی آملی
دکتر نرگس تولایی
دکتر مهدیه حدادی
دکتر مرضیه شمس یوسفی
دکتر مریم عرب عامری
دکتر رباب علیخانی
دکتر زهره مستقیم (عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی زنان آسیا و اقیانوسیه)