کتاب «تجزیه و تحلیل پس‌بهینگی در به‌گزینی خطی نیمه متناهی» توسط استاد دکتر میرکمال میرنیا استاد پیشکسوت دانشگاه تبریز با لگوی انجمن با دسترسی رایگان منتشر شد. لازم به ذکر است که تمام هزینه‌های مربوط به آماده سازی و انتشار این کتاب منحصرا توسط مترجم تأمین گردیده است.

دانلود کتاب