واژه نامه ریاضی و آمار/حرف Y

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
Yates correctionتصحیح یِیتس
y-axisمحور yها، محور y
y-coordinateمختص y
y-interceptعرض از مبدأ
Young inequalityنابرابری یانگ
Young's theoremقضیۀ یانگ
Yule processفرایند یول