واژه نامه ریاضی و آمار/حرف T

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
T2-space → Hausdorf space
tableجدول
tabular interpolationدرونیابی جدولی
tabular representationنمایش جدولی
tabulationجدول‌بندی
tacnode → point of osculation
tag number → identification number
tailدُم
tail of stochastic processدُم فرایند تصادفی
tangencyتماس
tangent 1مماس
tangent 2تانژانت
tangent bundleکلاف مماس‌ها
tangent coneمخروط مماس
tangent curve 1خم تانژانت
tangent curve 2خم مماس
tangent functionتابع تانژانت
tangent lawقانون تانژانت‌ها
tangent lineخط مماس
tangent planeصفحۀ مماس
tangent space فضای مماس‌ها
tangent surfaceرویۀ مماس‌ها
tangent vectorبردار مماس
tangent vector bundleکلاف بردارهای مماس
tangent vector spaceفضای بردارهای مماس
tangential accelerationشتاب مماسی
tangential componentمؤلفۀ مماسی
tangential stressتنش مماسی
target populationجامعۀ هدف
Tauber theoremقضیۀ تاوبر
Tauberian theorems = theorems of Tauberian typeقضیه‌های تاوبری
tautochroneخم هم‏زمانی
tautologyراستگو
Taylor expansionبسط تیلور
Taylor formulaفرمول تیلور
Taylor seriesسری تیلور
Taylor theoremقضیۀ تیلور
t-distributiontتوزیع
techniqueتکنیک
telegraph equation = telegrapher's equationمعادلۀ تلگراف
telegrapher's equations → telegraph equation
telescoping sumمجموع ادغامی
tempered distributionتوزیع ملایم‌شده
tendencyمیل، گرایش
tensorتانسور
tensor algebraجبر تانسوری
tensor analysisآنالیز تانسوری
tensor bundleکلاف تانسوری
tensor calculus حساب تانسوری
tensor contractionادغام تانسوری
tensor densityچگالی تانسوری
tensor differential calculusحساب دیفرانسیل تانسوری
tensor differentiationمشتق‌گیری تانسوری
tensor fieldمیدان تانسوری
tensor form = tensorial formصورت تانسوری
tensor productحاصل‏ضرب تانسوری
tensor quantityکمیت تانسوری
tensor spaceفضای تانسوری
tensorial form → tensor form
tensorial setمجموعۀ تانسوری
termجمله
terminal decision ruleقاعدۀ تصمیم پایانی
terminal lineخط پایانی
terminal object → final object
terminal point = end pointپایانه
terminal point of a vectorنقطۀ پایانی بردار، انتهای بردار
terminal vertexرأس پایانی
terminating chainزنجیر مختوم
terminating continued fractionکسر مسلسل مختوم
terminating decimalكسر دهدهی مختوم، كسر اعشاری مختوم
termwise differentiationمشتق‌گیری جمله‌به‏جمله
termwise integrationانتگرال‌گیری جمله‌به‌جمله
ternary expansionبسط سه‌سه‌ای
ternary notation → ternary number system
ternary number system = ternary notationدستگاه اعداد سه‌سه‌ای، دستگاه سه‌سه‌ای
ternary operationعمل سه‌تایی
testآزمون
test of hypothesis → hypothesis testing
test of significanceآزمون معنی‌دار بودن
test statisticآمارۀ آزمون
testing proceduresشیوه‌های آزمون
tetragonal groupگروه چهارگوشه‌ای
tetrahedral groupگروه چهار وجهی
tetrahedronچهار وجهی
theodoliteتئودولیت
theoremقضیه
theorem of completenessقضیۀ تمامیت، قضیۀ کمال
theorems of Tauberian type → Tauberian theorems
theoretical formulaفرمول نظری
theoretical frequeny فراوانی نظری
theoryنظریه
theory of algebraic numbers → algebraic number theory 1
theory of approximationنظریۀ تقریب
theory of equationsنظریۀ معادله‌ها
theory of errorsنظریۀ خطاها
theory of games → game theory
thermometryدماسنجی
theta functionتابع تتا
third boundary value problemسومین مسألۀ مقدارمرزی
third fundamental formسومین صورت بنیادی
third isomorphism theoremسومین قضیۀ یکریختی
third quartileچارك سوم
three body problemمسئلۀ سه جسم
three dimensional geometryهندسۀ سه‌بُعدی
three dimensional spaceفضای سه‌بُعدی
three subgroup lemmaلم سه زیر گروه
three-valued logicمنطق سه‌ارزشی
threshold elementعنصر آستانه‌ای
Tietze extension theoremقضیۀ گسترش تیتسه
tilingآجرفرش
timeزمان
time chart = time plotنمودار زمانی
time delayتأخیر زمانی
time frameچارچوب زمانی
time plot → time chart
time seriesسری زمانی
time zoneمنطقۀ زمانی
to approach = to tendمیل کردن، گراییدن
to tend→to approach
tolerance intervalبازۀ تحمل
tolerance limitsحدهای تحمل
topological embedding 1 = topological imbedding 1نشانندۀ توپولوژیک
topological embedding 2 = topological imbedding 2نشاندن توپولوژیک، نشانش توپولوژیك
topological generatorمولد توپولوژیک
topological groupگروه توپولوژیک
topological imbedding 1,2 → toplological embedding 1,2
topological immersionفروبری توپولوژیک
topological indexشاخص توپولوژیک
topological invariantناوردای توپولوژیک
topological linear space= linear topological spaceفضای خطی توپولوژیک
topological manifoldخمینۀ توپولوژیک
topological mapping نگاشت توپولوژیک
topological n-celln- خانۀ توپولوژیک
topological productحاصل‏ضرب توپولوژیک
topological propertyویژگی توپولوژیک
topological simplexسادك توپولوژیك
topological spaceفضای توپوژیک
topological structureساختار توپولوژیک
topological submersionفرابری توپولوژیک
topological sumحاصل‌جمع توپولوژیک
topological transformationتبدیل توپولوژیک
topological vector spaceفضای برداری توپولوژیک
topologically equivalent figuresشکل‌های توپولوژیک‌هم‌ارز
topologyتوپولوژی
topology of mean convergenceتوپولوژی همگرایی میانگین
topology of uniform convergenceتوپولوژی همگرایی یکنواخت
tore → torus
torsionتاب
torsion coefficientsضریب‌های تاب
torsion elementعنصر تابدار
torsion functorتابعگون تابدار
torsion groupگروه تابدار
torsion moduleمدول تابدار
torsion of a curveتاب خم
torsion subgroupزیرگروه تابدار
torsional angleزاویۀ تاب
torsion-free module = torsionless moduleمدول بی‌تاب
torsionless module → torsion-free module
torus = tore = anchor ringچنبره
total curvature خمیدگی کل
total degree درجۀ کل
total derivativeمشتق کلی
total differential دیفرانسیل کلی
total Gaussian curvatureخمیدگی گاوسی کل
total graphگراف کلی
total normal curvatureخمیدگی قائم کل
total order = total orderingرابطۀ ترتیبی کلی، ترتیب کلی
total order relation = total ordering relationرابطۀ ترتیبی کلی
total ordering → total order
total ordering relation → total order relation
total probabilityاحتمال کل
total space of a fiber bundleفضای کلی کلاف تاری
total transformتبدیل(یافته) کل
total variation of a mappingوردش کلی نگاشت
totally additive ring of setsحلقۀ كلاً جمعی مجموعه‌ها
totally bounded uniform spaceفضای یکنواخت کلاً کراندار
totally bounded set مجموعۀ کلاً کراندار
totally differentiable function 1تابع کلاً مشتق‌‌پذیر
totally differentiable function 2تابع کلاً دیفرانسیل‌پذیر
totally disconnected metric spaceفضای متریک کلاً ناهمبند
totally imaginary field میدان کلاً انگاری
totally isotropic subspaceزیرفضای کلاً همسان‌گرد
totally ordered groupگروه کلاً مرتب
totally ordered set مجموعۀ کلاً مرتب
totally real fieldمیدان کلاً حقیقی
trace of a matrix = spur of a matrixاثر ماتریس
trace of an elementاثر عنصر
trace of surfaceاثر رویه
tractrixخم برابرمماسی، تراکتریس
trajectoryمسیر
trancendental elementعنصر متعالی
transcedental entire functionتابع تام متعالی
transcendental curveخم متعالی
transcendental extensionگسترش متعالی
transcendental functionتابع متعالی
transcendental numberعدد متعالی
transfinite cardinal numberعدد اصلی ‌ترامتناهی
transfinite inductionاستقرای ترامتناهی
transfinite numberعدد ترامتناهی
transfinite ordinal numberعدد ترتیبی ترامتناهی
transform 1تبدیل
transform 2تبدیل(یافتۀ)
transform of a matrixتبدیل(یافتۀ) ماتریس
transform of an elementتبدیل(یافتۀ) عنصر
transformationتبدیل
transformation group = group of transformation گروه تبدیل‌ها، گروه تبدیلی
transformalion of similitude → homothetic transformalion
transgression mapنگاشت تراگذر
transient processفرایند گذرا
transient stateوضعیت گذرا
transition functionتابع تغییر وضعیت
transition matrixماتریس تغییر وضعیت
transition probabilityاحتمال تغییر وضعیت
transitive groupگروه ترایا
transitive lawقانون ترایایی
transitive permutation groupگروه جایگشتی ترایا
transitive relationرابطۀ ترایا
transitivityترایایی
translationانتقال
translation of axesانتقال محورها
translation operatorعملگر انتقال
translation surface رویۀ انتقالی
transportation problemمسألۀ ترابری
transposeترانهاد
transpose of a matrixترانهاد ماتریس
transposed matrixماتریس ترانهاده
transpositionترانهش
transvectionترابُرد
transversal 1خط قاطع، خط مورب
transversal 2تراگرد
transversal of a subgroup = traverseتَراگرد زیرگروه
transversality conditionشرط تراگردی
transverse axis of a hyperbolaمحور قاطع هذلولی
trapezium 1پاد متوازی‏الاضلاع
trapezium 2 → trapezoid
trapezoid = trapezium 2ذوزنقه
trapezoidal ruleقاعدۀ ذوزنقه‌ای
traverse → transversal of a subgroup
treeدرخت
tree of gameدرخت بازی
trendروند
trialآزمایه
trial and errorآزمون و خطا
triangleمثلث
triangle inequalityنابرابری مثلثی
triangle matrixماتریس مثلثی
triangle numberعدد مثلثی
triangle pyramidهرم مثلثی
triangular distributionتوزیع مثلثی
triangularizableمثلثی‏شدنی
triangularizationمثلثی‏سازی
triangulationمثلث‌بندی
triangulation problemمسألۀ مثلث‌بندی
trichotomy propertyویژگی سه‌حالتی
tridiagonal matrixماتریس سه‌قطری
tridimensional profilesنیمرخ‌های سه‌بعدی
trigamma functionتابع سه‌گاما
trigonal latticeمشبّکۀ مثلثی
trigonometric cofunction = complementary trigonometric functionتابع مثلثاتی متمم
trigonometric functionsتابع‌های مثلثاتی
trigonometric polynomialچندجمله‌ای مثلثاتی
trigonometric seriesسری مثلثاتی
trigonometryمثلثات
trihedral = trihedronکنج سه‌وجهی
trihedron → trihedral
trimetric skew-axonometryمحورسنجی کج سه‌واحدی
trimodal distributionتوزیع سه‌مُدی
trinomialسه‌جمله‌ای
tripleسه‌تایی
triple blind studyمطالعۀ سه‌سوکور
triple integralانتگرال سه‌گانه
triple productحاصل‏ضرب سه‌گانه
triple rootریشۀ سه‌گانه
triply transitive permutation groupگروه جایگشتی سه‏گانه‌ترایا
trisectionتثلیث
trisection of an angleتثلیث زاویه
trivial bundleكلاف بدیهی
trivial solutionجواب بدیهی، جواب صفر
trivial topology توپولوژی بدیهی
trochoidچرخه‌زاد
true 1صادق، راست [منطق]
true 2صحیح، واقعی [آمار]
true value of the parameterمقدار واقعی پارامتر
truncated coneمخروط بریده
truncated distributionتوزیع بریده
truncation errorخطای برش
truth functionتابع صدق، تابع راستی
truth setمجموعۀ صدق
truth tableجدول ارزش
truth valueارزش صدق، ارزش راستی
turbulenceتلاطم
Turing machineماشین تورینگ
turning pointنقطۀ برگشت
twin numbersاعداد توأمان، اعداد دوقلو
twisted Chevlley groupگروه شِوالۀ پیچ‌خورده
twisted cubic curveخم نامسطح درجۀ سوم
twisted curve = skew curveخم نامسطح
two-decision problemمسألۀ دوتصمیمی
two-dimensional geometryهندسۀ دوبعدی
two-phase samplingنمونه‌گیری دومرحله‌ای
two-sided generatorمولد دوطرفه
two-sided idealایده‏آل دوطرفه
two-stage designطرح دومرحله‌ای
two-valued logic → bivalent logic
two-valued variableمتغیر دومقداری
two-way classificationرده‌بندی دوطرفه
Tychonoff product theoremقضیۀ حاصل‏ضرب تیخونوف
Tychonov spaceفضای تیخونوف
Tychonov theoremقضیۀ تیخونوف
type I error → error of the first kind
type II error = error of the second type = error of the second kindخطای نوع دوم
type problemمسألۀ نوع
type theoryنظریۀ انواع