واژه نامه ریاضی و آمار/حرف S

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
saddle pointنقطۀ زینی
saddle point methodروش نقطۀ زینی
saddle point theoremقضیۀ نقطۀ زینی
saddle regionناحیۀ زینی
saddle surfaceرویۀ زینی
salient angleزاویۀ محدب
salient pointنقطۀ توقف
saltus of a function → oscillation of a function at a point
sampleنمونه
sample correlation coefficientضریب همبستگی نمونه‌ای
sample covarianceکوواریانس نمونه‌ای
sample designطرح نمونه‌ای
sample estimateبرآورد نمونه‌ای
sample functionتابع نمونه‌ای
sample meanمیانگین نمونه، میانگین نمونه‌ای
sample medianمیانۀ نمونه، میانۀ نمونه‌ای
sample pathمسیر نمونه‌ای
sample pointنقطۀ نمونه‌ای
sample sizeاندازۀ نمونه
sample space = basic spaceفضای نمونه‌ای
sample surveyبررسی نمونه‌ای
sample varianceواریانس نمونه‌ای
samplingنمونه‌گیری
sampling distributionتوزیع نمونه‌گیری
sampling errorخطای نمونه‌گیری
sampling fractionکسر نمونه‌گیری
sampling frameچارچوب نمونه‌گیری
sampling intervalبازۀ نمونه‌گیری
sampling momentگشتاور نمونه‌گیری
sampling planبرنامۀ نمونه‌گیری
sampling procedureشیوۀ نمونه‌گیری
sampling theoremقضیۀ نمونه‌گیری
sampling theoryنظریۀ نمونه‌گیری
sampling unitواحد نمونه‌گیری
sampling variability → sampling variation
sampling varianceواریانس نمونه‌گیری
sampling variation = sampling variabilityتغییرات نمونه‌گیری
sampling with replacementنمونه‌گیری با جایگذاری
sampling without replacementنمونه‌گیری بدون جایگذاری
satisfiabilityصدق‌پذیری
satisfiable formulaفرمول صدق‌پذیر
saturated measureاندازۀ اشباع‏شده
saturated setمجموعۀ اشباع‌شده
saturationاشباع
scalarاسکالر
scalar curvatureخمیدگی اسکالر
scalar field 1میدان اسکالرها
scalar field 2میدان اسکالری
scalar functionتابع اسکالری، تابع اسکالرمقدار
scalar matrixماتریس اسکالری
scalar multiplicationضرب اسکالر
scalar product 1ضرب اسکالری
scalar product 2حاصل‏ضرب اسکالری
scalar quantityکمیت اسکالری
scalar triple productحاصل‏ضرب سه‌گانۀ اسکالری
scaleمقیاس
scale parameterپارامتر مقیاس
scale testآزمون مقیاس
scalene triangleمثلث مختلف‌الاضلاع
scaling methodروش مقیاس‌بندی
scatter diagramنمودار پراکنش
scattered sheaf → flabby sheaf
scattering operatorعملگر پراکندگی
schematic diagramنمودار کلی
scheme1طرح، طرحینه
scheme2طرح کلی
schlicht function → univalent (analytic) function
Schreier refinement theoremقضیۀ تظریف شرایر
Schröder-Bernstein theoremقضیۀ شرویدر- برنشتین
Schur lemmaلم شور
Schur multiplierضریب شور
Schur theoremقضیۀ شور
Schwartz-Christoffel formulaفرمول شوارتس- کریستوفل
Schwartz-Christoffel transformationتبدیل شوارتس- کریستوفل
Schwarz inequalityنابرابری شوارتس
Schwarz theoremقضیۀ شوارتس
Schwarzian derivativeمشتق شوارتس
Schwartz space فضای شوارتس
S-curve = reverse curveشكل S خم
seasonal chartنمودار فصلی
secant curveخم سکانت
secant 1سکانت
secant 2→ secant Line
secant functionتابع سکانت
secant line = secant 2خط قاطع
second axiom of countabilityدومین اصل موضوع‌ شمارایی
second boundary value problemدومین مسألۀ مقدار مرزی
second derivativeمشتق دوم
second fundamental formدومین صورت بنیادی
second isomorphism theoremدومین قضیۀ یکریختی
second law of cosinesقانون دوم کسینوس‌ها
second mean value theoremدومین قضیۀ مقدار میانگین
second order critical pointنقطۀ بحرانی مرتبۀ دوم
second order equationمعادلۀ مرتبۀ دوم
second order logicمنطق مرتبۀ دوم
second order partial derivativesمشتق‌های جزئی مرتبۀ دوم
second separation axiomدومین اصل موضوع جداسازی
secondary diagonalقطر فرعی
section 1بخش
section 2مقطع
section of a polyhedral angleمقطع کنج
section of a group بخش گروه
sectionally continuous function → piecewise continuous function
sectionally smooth curve → piecewise smooth curve
sectorقطاع
sector of a circle = circular sectorقطاع دایره
sector of a sphereقطاع كره
secular trendروند دیرپای
segment 1 → segment of a line
segment 2قطعه
segment in an ordered setقطعۀ مجموعۀ مرتب
segment of a circleقطعۀ دایره
segment of a curveپاره‏خم
segment of a line = segment 1پاره‌خط
segment of a sphereقطعۀ كره
selection statisticآمارۀ گزینش
self-adjoint differential equationمعادلۀ دیفرانسیل خودالحاقی
self-adjoint matrixماتریس خودالحاقی
self-adjoint operatorعملگر خودالحاقی
self-adjoint transformationتبدیل خودالحاقی
self-centralizerخودمركزیساز
self-centralizing subgroupزیرگروه خودمرکزی‌ساز
self-consistent fieldمیدان خودسازگار
self-dual linear spaceفضای خطی خوددوگان
self-induced transparencyشفافیت خودالقا‌شده
self-inductanceخودالقایی
self-inductionخودالقا
self-normalizing subgroupزیرگروه خودنرمال‌گر
self-polar tetrahedronچهاروجهی خودقطبی
self-selection biasاریبی خودگزینی
self-similar processفرایند خودمشابه
self-similarity خودتشابهی
semi definite formصورت نیمه‌معین
semiaxisنیم‌قطر
semibilinear form → sesquilinear form
semicircleنیم‌دایره
semiclosed intervalبازۀ نیم‌بسته
semicontinuityنیم‌پیوستگی
semicontinuous functionتابع نیم‌پیوسته
semidihedral groupگروه نیم‌دووجهی
semidirect product of groupsحاصل‏ضرب نیم‌مستقیم گروه‌ها
semigroupنیم‌گروه
semigroup algebraجبر نیم‌گروهی
semigroup of nonlinear operatorsنیم‏گروه عملگرهای ناخطی
semigroup of operatorsنیم‏گروه عملگرها
semigroup theoryنظریۀ نیم‌‌گروه‌ها
semihereditary ringحلقۀ نیم‌موروثی
semilinear mappingنگاشت نیم‏خطی
semilinear transformationتبدیل نیم‌خطی
semilogarithmic paperکاغذ نیم‌لگاریتمی
semimajor axisنیم‏قطر بزرگ، نیم‌قطر اطول
semi-Markov decision processفرایند تصمیم نیم‏مارکوفی
semi-Markov modelمدل نیم‌مارکوفی
semimetricنیم‌متریک، نیم‌سنجه
semiminor axisنیم‏قطر کوچک، نیم‌قطر اقصر
seminormنیم‌نُرم
semiopen intervalبازۀ نیمه‌‌باز
semiordered setمجموعۀ نیمه‌مرتب
semiparametric modelمدل نیمه‌‌پارامتری
semiprimary ringحلقۀ نیمه‌‌ابتدایی
semiprime idealایده‏آل نیمه‌اول
semiprimitive ringحلقۀ نیمه‌اولیه
semireflexive locally convex spaceفضای موضعاً محدب نیمه‌بازتابی
semiregular groupگروه نیمه‌منظم
semiregular transformationتبدیل نیمه‌منظم
semisextileدوازدهک
semisimple algebraجبر نیم‌ساده
semisimple Lie algebraجبر لی نیم‌ساده
semisimple Lie groupگروه لی نیم‌ساده
semisimple matrixماتریس نیم‌ساده
semisimple moduleمدول نیم‌ساده
semisimple ringحلقۀ نیم‌ساده
semisphereنیم‌کره
semistable distributionتوزیع نیم‌پایدار
semivariogramنیم‌تغییرنگاشت
sense of an inequalityجهت نابرابری
sensitivity analysisتحلیل حساسیت
sentencial calculusحساب گزاره‏ها
separabilityجدایی‌پذیری
separable algebraجبر جدایی‌پذیر
separable convolutionپیچش جدایی‌پذیر
separable differential equationمعادلۀ دیفرانسیل جدایی‌پذیر
separable elementعنصر جدایی‌پذیر
separable extensionگسترش جدایی‌پذیر
separable functionتابع جدایی‌پذیر
separable metric spaceفضای متریک جدایی‌پذیر
separable polynomialچندجمله‌ای جدایی‌پذیر
separable ringحلقۀ جدایی‌پذیر
separable spaceفضای جدایی‌پذیر
separated kernelهستۀ جداشده
separated setsمجموعه‌های جداشده
separately continuous bilinear mappingنگاشت دوخطی جداگانه‏پیوسته
separating familyخانوادۀ جداساز
separating hyperplaneابرصفحۀ جداساز
separating mapنگاشت جداساز
separating spaceفضای جداساز
separation axiomاصل موضوع جداسازی
separation of a setجداسازی مجموعه
separation of variablesجداسازی متغیرها
separation theoremقضیۀ جداسازی
septinary number عدد هفت‏هفتی
sequence دنباله
sequence of functionsدنبالۀ تابع‌ها
sequence of natural numbers = natural sequenceدنبالۀ اعداد طبیعی
sequence of numbersدنبالۀ اعداد
sequence of partial sumsدنبالۀ مجموع‌های جزئی
sequence of setsدنبالۀ مجموعه‌ها
sequential compactnessفشردگی دنباله‌ای
sequential analysisتحلیل دنباله‌ای
sequential samplingنمونه‌گیری دنباله‌ای
sequential sampling inspectionبازرسی نمونه‌گیری دنباله‌ای
sequential testآزمون دنباله‌ای
sequential trialsآزمایه‌های دنباله‌ای
sequentially compact spaceفضای دنباله‌ای‏فشرده
sequentially complete spaceفضای دنباله‌ای‏کامل
serial correlationهمبستگی پیاپی
serially completely ordered set → linearly ordered set
series 1سری
series 2رشته
series of functionsسری توابع
series of nonnegative termsسری باجمله‌های نامنفی
series of positive termsسری با جمله‌های مثبت
sesquilinear form = semibilinear formصورت یک‌ونیم‌خطی
setمجموعه
set algebra → algebra of sets
set functionتابع مجموعه‌ای
set of all subsets → power set
set of multiplicity = M-set = multiplicity setمجموعۀ چندگانگی
set of pointsمجموعۀ نقطه‌ها
set of the first categoryمجموعۀ رستۀ اول
set of the second categoryمجموعۀ رستۀ دوم
set of uniqueness = U-setمجموعۀ یکتایی
set theoryنظریۀ مجموعه‏ها
set valued map = set-valued functionنگاشت مجموعه‌مقدار
set-theoretic propertyویژگی نظریه‏مجموعه‌ای
set-theoretic topology → general topology
set-valued function → set valued map
sexagesimal system of numbersدستگاه اعداد شصت‌شصتی، دستگاه اعداد ستینی
sextic curveخم درجۀ شش
s-field→skew-field
shape parameterپارامتر شكل
sharing → imputation
sheafبافه
sheaf of idealsبافۀ ایده‏آل‏ها
sheaf of planes = bundle of planesبافه‏صفحه، بافۀ صفحه‌ها
sheaf theoryنظریۀ بافه‌ها
shear mapping = shearingنگاشت بُرینشی
shear matrixماتریس بُرینشی
shear transformationتبدیل بُرینشی
shearing → shear mapping
shearing stressتنش بُرشی
sheet 1برگ
sheet 2پارچه
sheet of Riemann surfaceبرگ رویۀ ریمان
shellپوسته
Sheppard correctionتصحیح شپارد
shiftتغییر جا
shift transformationتبدیل تغییر جا
shifting theorem قضیۀ تغییر جا
short exact sequenceدنبالۀ کامل کوتاه
short radius → apothem
shortest confidence intervalکوتاهترین بازۀ اطمینان
shortest path problemمسألۀ کوتاهترین مسیر
shrinking map → contraction mapping
side 1ضلع
side 2طرف
side of a polygonضلع چندضلعی
side of an angleضلع زاویه
sidereal dayروز نجومی
sidereal hourساعت نجومی
sidereal monthماه نجومی
sidereal timeزمان نجومی
sidereal yearسال نجومی
sides of a triangleضلع‌های مثلث
Sidon setمجموعۀ زیدون
Siegel modular groupsگروه مدولی زیگل
Siegel upper half-spaceنیم‌فضای بالای زیگل
sieve غربال
sieve methodروش غربال
sieve of Eratosthenesغربال اراتستن
sigma-additive function → σ-additive function
sigma-additive measure → σ-additive measure
sigma-algebra → σ-algebra
sigma-finite measue → σ-finite measure
sigma-function → σ-function
signعلامت
Sign function = signum functionتابع علامت
sign of a permutationعلامت جایگشت
sign testآزمون علامت
signal waveموج سیگنالی
signed measureاندازۀ علامت‌دار
signed number = directed numberعدد علامت‌دار
signed rankرتبۀ علامت‌دار
significance level of a testسطح معنی‌دار بودن آزمون
significance probabilityاحتمال معنی‌دار بودن
significance testآزمون معنیداری
significant digit = significant figureرقم معنی‌دار
significant figure → significant digit
signum function → sign function
similar figuresشکل‌های متشابه
similar matricesماتریس‌های متشابه
similar ordered setsمجموعه‌های مرتب متشابه
similar polygonsچندضلعی‌های متشابه
similar solidsجسم‌های متشابه
similar surfacesرویه‌های متشابه
similar termsجمله‌های متشابه
similar testsآزمون‌های متشابه
similar trianglesمثلث‌های متشابه
similarity تشابه
similarity transformationتبدیل تشابهی
similitude 1تجانس
similitude 2تشابه
simple arcکمان ساده
simple characterسرشت ساده
simple closed curve خم بستۀ ساده
simple componentمولفۀ ساده
simple cuspتیزۀ ساده
simple event = elementary eventپیشامد ساده
simple extension گسترش ساده
simple functionتابع ساده
simple graphگراف ساده
simple groupگروه ساده
simple hypothesisفرض ساده
simple interestبهرۀ ساده
simple Lie groupگروه لی ساده
simple loss functionتابع زیان ساده
simple moduleمدول ساده
simple orderترتیب ساده
simple point = regular pointنقطۀ ساده
simple point of a curveنقطۀ سادۀ خم
simple point of a varietyنقطۀ سادۀ چندگونا
simple point of an analytic setنقطۀ سادۀ مجموعۀ تحلیلی
simple poleقطب ساده
simple polyhedronچندوجهی ساده
simple random sampleنمونۀ تصادفی ساده
simple random sampling = SRSنمونه‌گیری تصادفی ساده
simple ringحلقۀ ساده
simple rootریشۀ ساده
simple shear transformationتبدیل برینشی ساده
simplexسادک
simplex methodروش سادکی
simplicial approximationتقریب سادکی
simplicial approximation theoremقضیۀ تقریب سادکی
simplicial complexمجتمع سادکی
simplicial homologyمانستگی سادکی
simplicial mappingنگاشت سادکی
simply connected domainحوزۀ ساده‌همبند
simply connected groupگروه ساده‏همبند
simply connected setمجموعۀ ساده‏همبند
simply connected spaceفضای ساده‏همبند
simply ordered setمجموعۀ ساده‏مرتب
simply periodic functionتابع ساده‏دوره‌ای
Simpson ruleقاعدۀ سیپمسون
simulationشبیه‌سازی
simulation languageزبان شبیه‌سازی
simultaneous distribution → joint distribution
simultaneous equationدستگاه معادله‌ها
sineسینوس
sine curveخم سینوس
sine formula → law of sines
sine functionتابع سینوس
sine integral = integral sineانتگرال سینوسی
sine of an angleسینوس زاویه
sine rule → law of sines
sine seriesسری سینوسی
sine theoremقضیۀ سینوس‌ها
sine wave = sinusoidal waveموج سینوسی
single integralانتگرال ساده
single samplingتک نمونه‌گیری
single valued function = one valued functionتابع تک‌مقداری
singletonمجموعۀ تک‌عنصری
singular chain complexمجتمع زنجیری تکین
singular cohomologyهمانستگی تکین
singular complex مجتمع تکین
singular curve of a surfaceخم تکین رویه
singular functionتابع تکین
singular homologyمانستگی تکین
singular homology groupگروه مانستگی تکین
singular integralانتگرال تکین
singular integral equationمعادلۀ انتگرالی تکین
singular integral of a differential equationانتگرال تکین معادلۀ دیفرانسیل
singular kernelهستۀ تکین
singular linear transformationتبدیل خطی تکین
singular locus of a varietyمجموعۀ نقاط تکین چندگونا
singular matrixماتریس تکین
singular n-simplexn-سادك تكین
singular operatorعملگر تکین
singular partجزء تکین
singular point = singularity 2تکینه، نقطۀ تکین
singular simplexسادک تکین
singular simplicial complexمجتمع سادکی تکین
singular solutionجواب تکین
singular supportتکیه‌گاه تکین
singular transformationتبدیل تکین
singular values of a matrixمقدارهای تکین ماتریس
singular varietyچندگونای تکین
singularity 1تکینگی
singularity 2 → singular point
singularity of a complex function 1تکینۀ تابع مختلط
singularity of a complex function 2تکینگی تابع مختلط
singularity of an analytic function 1تکینۀ تابع تحلیلی
singularity of an analytic function 2تکینگی تابع تحلیلی
sink of a fieldچاهک میدان
sinusoid 1خم سینوسی
sinusoid 2خم سینوس
sinusoidal function تابع سینوسی
sinusoidal spiral مارپیچ سینوسی
sinusoidal wave → sine wave
situationوضع
size of a blockاندازۀ بلوک
size of a populationاندازۀ جامعه
size of a testاندازۀ آزمون
skeletonاستخوان‌بندی
skew curve → twisted curve
skew distributionتوزیع چوله
skew field = s-fieldمیدان چاوله
skew Hermitian matrixماتریس ارمیتی چاوله
skew linesخط‌های متنافر
skewness چاولگی، چولگی
skewness coefficientضریب چاولگی
skew-product حاصل‏ضرب چاوله
skew-product of measure-preserving transformationsحاصل‏ضرب چاولۀ تبدیل‌های اندازه‏ نگهدار
skew-symmetric determinant = antisymmetric determinantدترمینان پادمتقارن
skew-symmetric matrix = antisymmetric matrixماتریس پادمتقارن
skew-symmetric multilinear mapping = antisymmetric multilinear mappingنگاشت چندخطی پادمتقارن
skew-symmetric tensor = antisymmetric tensorتانسور پاد پادمتقارن
skew-symmetric tensor → antisymmetric tensor
Skolem hullغلاف اسکولم
slack variableمتغیر کمکی
slant asymptoteمجانب مایل
slant productحاصل‌ضرب مورب
slanting fraction line → solidus
slide ruleخط‏کش محاسبه
sliding vectorبردار لغزان
slit domainحوزۀ شکاف‌دار
slopeشیب
slope angleزاویۀ شیب
slope-intercept formصورت شیب-عرض از مبدئی
slowly increasing functionتابع آهسته‏صعودی، تابع آهسته‌صعودکننده
small circleدایرۀ صغیره
smaller topology → weaker topology
Smirnov theoremقضیۀ اسمیرنوف
smooth curveخم هموار
smooth functionتابع هموار
smooth manifoldخمینۀ هموار
smooth morphismریختار هموار
smooth pathمسیر هموار
smooth point of a varietyنقطۀ هموار چندگونا
smooth varietyچندگونای هموار
Sobolev spaceفضای سوبولف
socleبُن‌لاد
solar dayروز شمسی
solar systemمنظومۀ شمسی
solar timeزمان شمسی
solenoidسیم‏لوله
solenoidal vector fieldمیدان برداری سیم‏لوله‌ای
solid angleزاویۀ فضایی
solid geometry = space geometryهندسۀ فضایی
solid of revolutionجسم دورانی، جسم دوار
solid sphereجسم کروی
solid stateحالت جامد
solidus = slanting fraction lineخط کسری مایل
solution 1حل
solution 2جواب
solution by radicalsحل به وسیلۀ رادیکال‌ها
solution of an equationجواب معادله
solution set مجموعۀ جواب‌ها
solution spaceفضای جواب‏ها
solvable groupگروه حل‌پذیر
solvable idealایده‏آل حل‏پذیر
solvable Lie algebraجبرلی حل‌پذیر
solvable Lie groupگروه لی حل‌پذیر
Sonine polynomialsچندجمله‌ای‌های سونین
sourceمنبع
south poleقطب جنوب
spaceفضا
space coordinatesمختصات فضایی
space curveخم فضایی
space geometry → solid geometry
space groupگروه فضایی
space polar coordinatesمختصات قطبی فضایی
space-filling curveخم فضا پرکن
spanning subgraphزیرگراف فراگیر
spanning treeدرخت فراگیر
spatial polar coordinatesمختصات قطبی فضایی
spatial statisticsآمار فضایی
special unitray groupگروه یکانی خاص
special Clifford groupگروه کلیفورد خاص
special functionsتابع‌های خاص
special Jordan algebraجبر یوردان خاص
special linear groupگروه خطی خاص
special relativityنسبیت خاص
species of a set of pointsنوع مجموعۀ نقطه‌ها
specific gravityگرانی ویژه
specific heatگرمای ویژه
spectral analysis 1آنالیز طیفی
spectral analysis 2تحلیل طیفی [آمار]
spectral density functionتابع چگالی طیفی
spectral factorizationتجزیۀ طیفی
spectral functionتابع طیفی
spectral mapping theoremقضیۀ نگاشت طیفی
spectral measureاندازۀ طیفی
spectral radiusشعاع طیفی
spectral representationنمایش طیفی
spectral resolutionتفکیک طیفی
spectral sequenceدنبالۀ طیفی
spectral theoremقضیۀ طیفی
spectrumطیف
spectrum of a matrixطیف ماتریس
spectrum of a transformationطیف تبدیل
spectrum preserving mapنگاشت طیف‌نگهدار، نگاشت حافظ طیف
speed(مقدار) سرعت، تندی
sphereکره
sphere geometryهندسۀ کره‌ها
spherical angleزاویۀ کروی
spherical astronomy نجوم کروی
spherical Bessel functionتابع بسل کروی
spherical capعرقچین کروی
spherical coordinatesمختصات کروی
spherical curveخم کروی
spherical cyclic curveخم دوری کروی
spherical excess → spherical triangle excess
spherical geometryهندسۀ کروی
spherical harmonicهمساز کروی
spherical harmonic functionتابع همساز کروی
spherical imageنگارۀ کروی
spherical polygonچندضلعی کروی
spherical sectorقطاع کروی
spherical segmentقطعۀ کروی
spherical surfaceرویۀ کروی
spherical triangleمثلث کروی
spherical triangle excess = spherical excessفزونی مثلث کروی
spherical trigonometryمثلثات کروی
spherical zoneمنطقۀ کروی
spheriodکره‌وار
spheriodal harmonicهمساز‌ کره‏واری
spin 1چرخش
spin 2اسپین
spin mappingنگاشت اسپین
spin matrixماتریس اسپین
spinode → cusp
spinorاسپینور
spinor bundleبافۀ اسپینور
spinor groupگروه اسپینور
spinor normنُرم اسپینور
spiralمارپیچ
spiral plane curveخم‌ مسطح مارپیچی
splitشکاف
split exact sequenceدنبالۀ کامل شکافته
split extension گسترش شکافته
split groupگروه شکافته
split sequenceدنبالۀ شکافته
splitable groupگروه شکافتنی
splitting fieldمیدان شکافنده
splitting ringحلقۀ شکافنده
spontaneous processفرایند خودبه‌خودی
spread → variability
spur of a matrix → trace of a matrix
spurious correlationهمبستگی دروغین
square 1مربع
square 2توان دوم، مربع، مجذور
square grid methodروش تور مربعی
square matrix ماتریس مربعی
square numberعدد توان دوم کامل، عدد مجذور کامل، عدد مربعی
square rootریشۀ دوم، جذر
square root algorithmالگوریتم ریشۀ دوم، الگوریتم جذر
square root functionتابع ریشۀ دوم
square root lawقانون ریشۀ دوم
square root transformation تبدیل جذری
square-free integerعدد صحیح عاری از توان دوم، عدد صحیح عاری از مربع
square-free numberعدد عاری از توان دوم، عدد عاری از مربع
squaring the circleتربیع دایره
SRS → simple random sampling
S-spaceS-فضا
stabilityپایداری
stability groupگروه پایداری
stability of a systemپایداری دستگاه
stability subgroupزیرگروه پایداری
stability theoryنظریۀ پایداری
stabilizationپایدارسازی
stabilizer پایدارساز
stable distributionتوزیع پایدار
stable equilibriumتعادل پایدار
stable homeomorphism conjectureحدس همسان‌ریختی پایدار
stable processفرایند پایدار
stable solutionجواب پایدار
stable vector bundleكلاف برداری پایدار، بافۀ برداری پایدار
stably equivalent vector bundlesبافه‌های برداری پایدارهم‌ارز
stageمرحله
stagnation pointنقطۀ رکود
staircase functionتابع پلکانی
stalk of a sheafساقۀ بافه
standard basisپایۀ متعارف
standard complexمجتمع استاندارد
standard deviationانحراف معیار
standard errorخطای معیار
standard formصورت استاندارد
standard form of an equationصورت متعارف معادله
standard normal distributionتوزیع نرمال استاندارد
standard resolutionتفکیک استاندارد
standardized random variableمتغیر تصادفی استاندارد‌شده
standardized test statisticآمارۀ آزمون استاندارد‌شده
standardized unitsواحدهای استاندارد‌شده
standing waveموج ایستاده
starستاره
Star algebraجبر ستاره‌ای
star of a setستارۀ مجموعه
star of a subsetستارۀ زیرمجموعه
star refinement تظریف ستاره‌ای
star regionناحیۀ ستاره‌ای
star shaped setمجموعۀ ستاره‌گون
star-polygonچندضلعی ستاره‌ای
starting valueمقدار آغازین
state 1حالت
state 2وضعیت [آمار]
state space of a dynamical systemفضای حالت‌های دستگاه دینامیکی
state space of a stochastic processفضای وضعیت فرایند تصادفی
statement 1حکم
statement 2گزاره
statement calculus حساب گزاره‌ها
static equilibriumتعادل استاتیک
static frictionاصطکاک ایستایی
static modelمدل ایستا
staticsایستایی‌شناسی، استاتیک
stationarityمانایی
stationary channelکانال مانا
stationary distributionتوزیع مانا
stationary observerناظر ساکن
stationary phaseفازمانا
stationary pointنقطۀ مانا
stationary process فرایند مانا
statistic آماره
statistical analysis تحلیل آماری
statistical distributionتوزیع آماری
statistical hypothesisفرض آماری
statistical inferenceاستنباط آماری
statistical mechanicsمکانیک آماری
statistical thermodynamicsترمودینامیک آماری
statisticsآمار
steady dischargeتخلیۀ دائم
steady distributionتوزیع پایا
steady stateحالت پایا
steepest descent methodروش تندترین کاهش
Stefan-Boltzmann lawقانون اشتفان-بولتسمان
Stein effectاثر استاین
Stein estimatorبرآوردگر استاین
Stein manifoldخمینۀ اشتاین
Stein’s methodروش استاین
Steiner circleدایرۀ اشتاینر
Steiner problemمسألۀ اشتاینر
Steiner systemدستگاه اشتاینر، دستگاه اشتاینری
Steiner’s most frequent valueفراوانترین مقدار استاینر
stellar energy انرژی ستاره‌ای
stem and leaf plotنمودار ساقه‌وبرگ
step functionتابع پله‌ای
stepwise regressionرگرسیون گام‏به‏گام
stereographic projectionتصویر گنجنگاشتی
Stieltjes integralانتگرال استیلت‌یس
Stieltjes moment problemمسألۀ گشتاور استیلت‌یس
Stieltjes transformتبدیل استیلت‌یس
stiffness constantثابت سفتی
stiffness matrixماتریس سفتی
stimulated emissionگسیل القایی
Stirling formula فرمول استرلینگ
Stirling numberعدد استرلینگ
stochastic → random
stochastic calculusحسابان تصادفی، حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی
stochastic chain ruleقاعدۀ زنجیری تصادفی
stochastic convergenceهمگرایی تصادفی
stochastic differential equationمعادلۀ دیفرانسیل تصادفی
stochastic equationمعادلۀ تصادفی
stochastic independenceاستقلال تصادفی
stochastic integralانتگرال تصادفی
stochastic matrix ماتریس تصادفی
stochastic maximum principleاصل ماکسیمم تصادفی
stochastic modelمدل تصادفی
stochastic problemsمسأله‌های تصادفی
stochastic process = random processفرایند تصادفی
stochastic programmingبرنامه‏ریزی تصادفی
stochastic variableمتغیر تصادفی
stochastically larger random variableمتغیر تصادفیِ به‏طور تصادفی بزرگتر
Stokes lineخط استوکس
Stokes phenomenonپدیدۀ استوکس
Stokes theorem قضیۀ استوکس
Stone theorem قضیۀ استون
Stone-Cech compactification 1فشرده‏ساخت استون- چخ
Stone-Cech compactification 2فشرده‌سازی استون- چخ
Stone-Weierstrass theoremقضیۀ استون- وایرشتراس
stopping ruleقاعدۀ توقف
stopping timeزمان توقف
straight angleزاویۀ دو قائمه، زاویۀ نیم‌صفحه
straight lineخط مستقیم، خط راست
straightedgeخط‌کش نامدرج، ستّاره
strainدگروشی، کُرنش
strange attractorربایندۀ شگفت
strategic variableمتغیر راهبردی
strategyراهبرد، استراتژی
strategy for a gameراهبردِ بازی
strategy spaceفضای راهبردها
stratificationطبقه‌بندی
stratified random sampling → stratified sampling
stratified sampling = stratified random samplingنمونه‌گیری با طبقه‌بندی
stratumطبقه‌
stream functionتابع جریان
stream lineخط جریان
strength 1قدرت
strength 2مقاومت
strength of an interactionقدرت برهم‏کنش
strength of materialsمقاومت مصالح
stressتنش
stretched ellipsoid = prolate ellipsoidبیضی‌وار کشیده
strict implicationاستلزام اکید
strictly (monotone) decreasing functionتابع اکیداً (یکنوا) نزولی
strictly (monotone) increasing functionتابع اکیداً (یکنوا) صعودی
strictly convex spaceفضای اکیداً محدب
strictly inductive limitحد اکیداً استقرایی
strictly monotone functionتابع اکیداً یکنوا
string theoryنظریۀ ریسمان
stripنوار
strong convergenceهمگرایی قوی
strong converse theoremعکس قوی قضیه
strong deformation retractدرون‏برد دگردیسی قوی
strong inductionاستقرای قوی
strong interactionبرهم‏کنش قوی
strong law of large numbersقانون قوی اعداد بزرگ
strong operator topologyتوپولوژی عملگری قوی، توپولوژی قوی
strong solutionجواب قوی
strong topologyتوپولوژی قوی
stronger topology = larger topology = finer topologyتوپولوژی قویتر، توپولوژی ظریفتر
strongly continuous mappingنگاشت قوی‏پیوسته
strongly continuous representationنمایش قوی‏پیوسته
strongly measurable functionتابع قوی‏اندازه‌پذیر
strongly normal extension fieldمیدان گسترشی قوی‌نرمال
strongly paracompact spaceفضای قوی‏پیرافشرده
strongly stationary processفرایند قوی‌مانا
strophoidطوقی، استروفویید
structural constant → structure constant
structural equationمعادلۀ ساختاری
structural stabilityپایداری ساختاری
structureساختار
structure constant = structural constantثابت ساختاری
structure sheafبافۀ ساختاری
Student distributionتوزیع استیودنت
Student t-testی استیودنت tآزمون
Sturm methodروش استورم
Sturm sequenceدنبالۀ استورم
Sturm-Liouville operatorعملگر استورم- لیوویل
subadditive functionتابع زیرجمعی
subalgebraزیرجبر
subbaseزیرپایه
subcalssزیررده
subcategoryزیررسته
subcomplexزیرمجتمع
subcoverزیرپوشش
subdiagonalزیرقطری
subdirect productحاصل‌ضرب زیرمستقیم
subfieldزیرمیدان
subgraphزیرگراف
subgroupزیرگروه
subharmonic functionتابع زیرهمساز
subinvariant measureاندازۀ زیرناوردا
subjective probabilityاحتمال ذهنی
submanifoldزیرخمینه
submartingaleزیرمارتینگل
submersionفرابری
submatrixزیرماتریس
submoduleزیرمدول
submultiplicative normنرم زیرضربی
subnormalتحت قائم، زیرِ قائم
subnormal seriesرشتۀ زیرنرمال
subnormal subgroupزیرگروه زیرنرمال
subobjectزیرشیء
subpopulationزیرجامعه
subreflexive spaceفضای زیربازتابی
subringزیرحلقه
subscriptاندیس پایین، زیروند
subsequenceزیردنباله
subsetزیرمجموعه
subsidiary equationمعادلۀ کمکی
subspaceزیرفضا
subspace of a topological spaceزیرفضای یک فضای توپولوژیک
substitution groupگروه جانشانی‌ها
subtangentتحت مماس، زیرِ مماس
subtractionتفریق
subtrahendمفروق
subvarietyزیرچندگونا
subwordزیرواژه
successiveمتوالی
successive approximation methodروش تقریب‌های متوالی
successive samplingنمونه‌گیری متوالی
successorتالی
sufficiency 1بسندگی[آمار]
sufficiency 2کفایت
sufficient conditionشرط کافی
sufficient statisticآمارۀ بسنده
sumمجموع
sum of (an infinite) seriesمجموع سری (نامتناهی)
sum of matricesمجموع ماتریس‌ها
sum of setsمجموع مجموعه‌ها
sum of subspacesمجموع زیرفضاها
sum of vectorsمجموع بردارها
summabilityمجموع‏پذیری
summability kernelهستۀ مجموع‌پذیری
summability methodsروش‏های مجموع‌پذیری
summable seriesسری مجموع‌پذیر
summand = addendجمعوند
summationمجموع‏یابی
summation by partsمجموع‏یابی جزءبه‌جزء
summation conventionقرارداد مجموع‏یابی
summation formulaفرمول مجموع‏یابی
summation notationنماد مجموع‏یابی
summation signعلامت مجموع
superadditive functionتابع زبرجمعی
superdiagonal matrixماتریس زبرقطری
superfluous number → abundant number
superfluous relationرابطۀ زاید
superharmonic functionتابع زبرهمساز
superior limit = limit superiorحد زبرین
supermartingaleزبرمارتینگل
superpopulationزبرجامعه
superposable configurationsپیکربندی‌های قابل انطباق
superposition 1انطباق
superposition 2برهم‌نهی
superposition coefficientsضریب‌های برهم‌نهی
superscriptاندیس بالا، زبروند
supersolvable groupگروه زبرحل‌پذیر
supplementary anglesزاویه‌های مکمل
supplementary of an angleمکمل زاویه
supportتكیه‌گاه
support of a differential form = carrier of a differential formتکیه‌گاه صورت دیفرانسیل
support of a dirstributionتکیه‌گاه تابع تعمیم‌یافته
support of a function = carrier of a functionتکیه‌گاه تابع
supremumسوپریمم، زبرینه
supremum theoremقضیۀ سوپریمم
supremum normنُرم سوپریمم
surdعدد رادیکالی
sure eventپیشامد حتمی
surfaceرویه، سطح
surface areaمساحت رویه
surface integralانتگرال رویه‌ای
surface of contactرویۀ تماس
surface of Enneperرویۀ انپر
surface of revolutionرویه دوّار، رویۀ دورانی
surfaces of the second order → quadric surfaces
surjection → surjective mapping
surjective mapping = surjection = onto mappingنگاشت پوشا
survey processفرایند آمارگیری
survey samplingنمونه‌گیری پیمایشی
survival analysisتحلیل بقا
Suslin theoremقضیۀ سوسلین
syllogismقیاس
Sylow p-subgroup = p- Sylow subgroupزیر گروه سیلو-p
Sylow subgroupزیرگروه سیلو
Sylow theoremقضیۀ سیلو
symbolنماد
symbol of a pseudodifferential operatorنماد عملگر دیفرانسیل‏نما
symbolic algebraجبر نمادی
symbolic logicمنطق نمادی
symmertic bilinear formصورت دوخطی متقارن
symmetric algebraجبرمتقارن
symmetric configurationپیکربندی متقارن
symmetric differenceتفاضل متقارن
symmetric distribution = symmetrical distributionتوزیع متقارن
symmetric formصورت متقارن
symmetric functionتابع متقارن
symmetric groupگروه متقارن
symmetric matrixماتریس متقارن
symmetric polynomialچندجمله‌ای متقارن
symmetric relationرابطۀ متقارن
symmetric Riemannian spaceفضای ریمانی متقارن
symmetric spaceفضای متقارن
symmetric tensorتانسور متقارن
symmetric transformationتبدیل متقارن
symmetrical distribution → symmetric distribution
symmetrical testآزمون تقارن
symmetrizationمتقارن‌سازی
symmetryتقارن
symmetry axisمحور تقارن
symmetry centerمرکز تقارن
symmetry groupگروه تقارن‌ها
symmetry planeصفحۀ تقارن
symmetry principleاصل تقارن
synchronizationهم‏زمان‌سازی
synthesisترکیب
synthetic divisionتقسیم ترکیبی
synthetic geometryهندسۀ ترکیبی
system of axioms → axiomatic system
system of inequalitiesدستگاه نامعادله‌ها
system of linear equationsدستگاه معادله‌های خطی
system of notationدستگاه نمادگذاری
system of open setsدستگاه مجموعه‌های باز
system of simultaneous differential equationsدستگاه معادله‌های دیفرانسیل
systematic errorخطای سیستماتیک
systematic samplingنمونه‌گیری سیستماتیك