واژه نامه ریاضی و آمار/حرف R

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
Raabe convergence testآزمون همگرایی رابه
rabattingتسطیح
radial accelerationشتاب شعاعی
radial basis functionتابع پایۀ شعاعی
radial distanceفاصلۀ شعاعی
radial distribution functionتابع توزیع شعاعی
radianرادیان
radiant centerمرکز تابش
radiating elementعنصر تابان
radiationتابش
radiation conditionشرط تابش
radiatorتابشگر
radicalرادیکال
radical axisمحور اصلی
radical centerمرکز اصلی
radical of a ringرادیکال حلقه
radical of an idealرادیکال ایده‏آل
radical planeصفحۀ اصلی
radical signنماد رادیکال
radicandعبارت زیر رادیکال، رادیکال‌وند
radiusشعاع
radius of a sphereشعاع کره
radius of convergenceشعاع همگرایی
radius of curvatureشعاع خمیدگی
radius of gyrationشعاع چرخش
radius of torsionشعاع تاب
radius vectorبردار شعاعی
radiuse of a circleشعاع دایره
radix 1ریشه
radix 2پایۀ (دستگاه عددی)
radix pointممیز
Radon measureاندازۀ رادون
Radon-Nikodym derivativeمشتق رادون- نیکودیم
Radon-Nikodym theoremقضیۀ رادون- نیکودیم
Ramanujan conjectureحدس رامانوجان
Ramanujan graphگراف رامانوجان
ramificationانشعاب
ramification indexشاخص انشعاب
ramification pointنقطۀ انشعاب
ramified analytic setمجموعۀ تحلیلی منشعب
ramified coveringپوشش منشعب
ramified elementعنصر منشعب
random = stochasticتصادفی‌
random choiceانتخاب تصادفی
random currentجریان تصادفی
random digitرقم تصادفی
random distributionتوزیع تصادفی
random errorخطای تصادفی
random eventپیشامد تصادفی
random experimentآزمایش تصادفی
random functionتابع تصادفی
random modelمدل تصادفی
random noiseنوفۀ تصادفی
random numberعدد تصادفی
random number tableجدول اعداد تصادفی
random ordered sampleنمونۀ مرتب تصادفی
random process → stochastic process
random sampleنمونۀ تصادفی
random sampling procedureشیوۀ نمونه‌گیری تصادفی
random sequenceدنبالۀ تصادفی
random variableمتغیر تصادفی
random walkقدم زدن تصادفی، قدم زنی تصادفی
randomizationتصادفی‌سازی، تصادفیدن
randomization testsآزمون‌های تصادفیسازی
randomized block designطرح بلوکی تصادفی‌شده، طرح بلوکی تصادفیده
range 1حوزۀ مقادیر
range 2بُرد
range 3دامنه [آمار]
range of a correspondenceبُرد تناظر
range of a functionبُرد تابع
range of a variableبُرد متغیر
range preserving mapنگاشت حافظ ‌بُرد
rankرتبه
rank correlationهمبستگی رتبه‌ای
rank of a linear mappingرتبۀ نگاشت خطی
rank of a matrixرتبۀ ماتریس
rank of a quadric formرتبۀ صورت درجۀ دو
rank of an observationرتبۀ مشاهده
rank order statisticsآماره‌های ترتیبیِ رتبه‌ای
rank testآزمون رتبه‏ای
rapidly decreasing distributionتوزیع تندنزولی
rapidly decreasing functionتابع تندنزولی
rapidly increasing functionتابع تندصعودی
rare set → nondense set
rate 1آهنگ، میزان
rate 2نرخ
rate of changeآهنگ تغییر
rate of growthآهنگ رشد
rate of interestنرخ بهره
ratioنسبت
ratio estimatorبرآوردگر نسبتی
ratio of similarityنسبت تشابه
ratio of similitude 1نسبت تجانس
ratio of similitude 2نسبت تشابه
ratio testآزمون نسبت
rational approximationتقریب گویا
rational canonical formصورت متعارف گویا
rational curveخم گویا
rational entire functionتابع تام گویا
rational formصورت گویا
rational functionتابع گویا
rational numberعدد گویا، عدد مُنطق
rational-valued functionتابع گویامقدار
raw dataداده‏های خام
ray center → center of similitude
ray→half-line
Rayleigh distributionتوزیع ریلی
Rayleigh principleاصل ریلی
Rayleigh quotientخارج قسمت ریلی
Rayleigh-Ritz methodروش ریلی- ریتس
r-Betti groupگروه r-بتی
r-chain groupگروه r-زنجیری
r-dimensional homology groupگروه مانستگی r بُعدی
reachable set → accessible set
reactionواکنش
real analysisآنالیز حقیقی
real analytic functionتابع تحلیلی حقیقی
real axisمحور حقیقی
real Banach spaceفضای باناخ حقیقی
real fieldمیدان حقیقی
real interest rate → real rate of interest
real lineخط حقیقی
real linear spaceفضای خطی حقیقی
real numberعدد حقیقی
real number fieldمیدان اعداد حقیقی
real number systemدستگاه اعداد حقیقی
real orthogonal groupگروه متعامد حقیقی
real partجزء حقیقی
real power seriesسری توانی حقیقی
real quadratic formصورت درجۀ دوم حقیقی
real rate of interest= real interest rateنرخ بهرۀ واقعی
real spectral measureاندازۀ طیفی حقیقی
real unimodular groupگروه یکاهنگی حقیقی
real variableمتغیر حقیقی
real vector bundleکلاف برداری حقیقی
real vector spaceفضای برداری حقیقی
real-valued functionتابع حقیقی‌مقدار
rearrangement of a seriesبازآرایش سری
rearrangement of the terms in a seriesبازآرایش جمله‏های سری
reciprocal curve خم عکس
reciprocal of a numberعكس عدد، وارون عدد
reciprocal equationمعادلۀ معکوسه
reciprocal spiralمارپیچ عکس، مارپیچ معکوس
reciprocal theoremقضیۀ دوگان
reciprocity lawقانون تقابل
rectangleمستطیل، مربع مستطیل
rectangular Cartesian coordinate systemدستگاه مختصات دکارتی قائم
rectangular Cartesian coordinatesمختصات دکارتی قائم
rectangular distributionتوزیع مستطیلی
rectangular game بازی مستطیلی
rectangular hyperbolaهذلولوی قائم
rectangular hyperbolic coordinatesمختصات هذلولوی قائم
rectangular parallelepipedمکعب مستطیل
rectifiable curveخم راستیدنی، خم طول‌پذیر
rectification of an arcمحاسبۀ طول کمان
rectilinear generatorsمولدهای راست‌خط، مولدهای مستقیم‌الخط
rectilinear motionحرکت راست‌خط، حرکت مستقیم‌الخط
recurrence formulaفرمول بازگشتی
recurrence relationرابطه بازگشتی
recurrent Markov chainزنجیر مارکوف بازگشتی
recurrent processفرایند بازگشتی
recurrence relation = recursion relationرابطۀ بازگشتی
recurrent sequenceدنبالۀ بازگشتی
recurrent state وضعیت بازگشتی
recursion formulaفرمول بازگشتی
recursion relation → recurrence relation
recursive definitionتعریف بازگشتی
recursive functionتابع بازگشتی
recursive processفرایند بازگشتی
reduced characterسرشت تحویل‌یافته
reduced Clifford groupگروه تحویل‌یافتۀ کلیفورد
reduced cubic equationمعادلۀ درجۀ سوم ناقص
reduced formصورت تحویل‌یافته
reduced fractionکسر ساده‌شده، کسر تحویل‏یافته
reduced normنُرم تحویل‌یافته
reduced representationنمایش تحویل‌یافته
reduced residue system modulo mدستگاه مخفف مانده‌ها به پیمانۀ m
reduced traceاثر تحویل‌یافته
reduced wordواژۀ تحویل‌یافته
reducibilityتحویل‌پذیری
reducible algebraic equationمعادلۀ جبری تحویل‌پذیر
reducible continuous geometryهندسۀ پیوستۀ تحویل‌پذیر
reducible fractionکسر ساده‌شدنی، کسر تحویل‌پذیر
reducible linear representationنمایش خطی تحویل‌پذیر
reducible polynomialچندجمله‌ای تحویل‌پذیر
reducible transformationتبدیل تحویل‌پذیر
reducible varietyچندگونای تحویل‌پذیر
reducing invariant subspaceزیرفضای ناوردای تحویل‏گر
reducing subspaceزیرفضای تحویل‏گر
reductio ad absurdumبرهان خلف
reductionتحویل، تلخیص، فروکاهش
reduction of a fraction to its lowest termتحویل کسر به ساده‌ترین صورت
reduction of data → data reduction
reduction theoremقضیۀ تحویل
reductive groupگروه تحویلی
reductive Lie algebraجبر لی تحویلی
reductive operatorعملگر تحویلی
reductive stabilizerپایدارساز تحویلی
redundant equation 1معادلۀ فزون‌دار
redundant equation 2معادلۀ زاید
redundant number عدد زاید
redundant relationرابطۀ زاید
referenceمرجع
reference angleزاویۀ مرجع
reference frameدستگاه مرجع
reference pointنقطۀ مرجع
refinementتظریف
refinement of a coveringتظریف پوشش
refinement of a normal chain in a groupتظریف زنجیر نرمال در گروه
refinement of a partitionتظریف افراز
reflected rayپرتو بازتابیده
reflection 1بازتاب
reflection 2قرینه
reflection 3قرینه‏یابی، تقارن
reflection coefficientضریب بازتاب
reflection in a lineتقارن نسبت به خط
reflection in a planeتقارن نسبت به صفحه
reflection in a pointتقارن نسبت به نقطه
reflection in the originتقارن نسبت به مبدأ
reflection lawقانون بازتاب
reflection principleاصل بازتاب
reflection symmetry → axial symmetry
reflectivityبازتابندگی
reflectorبازتابنده
reflex angleزاویۀ مقعر، زاویۀ كاو
reflex quadrilateral = contraparallelogramچهارضلعی پروانه‏ای
reflexive Banach spaceفضای باناخ بازتابی
reflexive lawقانون بازتابی
reflexive locally convex spaceفضای موضعی‏محدب بازتابی
reflexive relationرابطۀ بازتابی
refractionشکست
regionناحیه
region of integrationناحیۀ انتگرال‌گیری
regressionرگرسیون
regression analysisتحلیل رگرسیونی
regression coefficientضریب رگرسیونی
regression curveخم رگرسیون
regression estimatorبرآوردگر رگرسیونی
regression line = line of regressionخط رگرسیون
regression modelمدل رگرسیونی
regretتأسف
regret criterionمعیار تأسف
regret functionتابع تأسف
regula duorum falsorum = rule of double false positionقاعدۀ خطأین، قاعدۀ دوخطا
regula falsi = rule of false positionقاعدۀ خطا و تصحیح
regular Banach spaceفضای باناخ منظم
regular characterسرشت منظم
regular dodecahedronدوازده‌وجهی منتظم
regular element of a ring → invertible element of a ring
regular element of Lie algebraعنصر عادی جبر لی
regular embeddingنشاندن منظم، نشانش منظم
regular expressionعبارت منظم
regular functionتابع منظم
regular graphگراف منتظم
regular heptagonهفت‏ضلعی‌منتظم
regular icosahedronبیست‌وجهی منتظم
regular idealایده‏آل منظم
regular matrix = nonsingular matrixماتریس ناتکین
regular octahedronهشت‌وجهی منتظم
regular point → simple point
regular point of an analytic set نقطۀ عادی مجموعۀ تحلیلی
regular polyhedral groupگروه چندوجهی منتظم
regular polyhedronچندوجهی منتظم
regular representationنمایش منظم
regular representation of a groupنمایش منظم گروه
regular sequenceدنبالۀ منظم
regular singular pointنقطۀ تکین عادی
regular solidجسم منتظم
regular spaceفضای منظم
regular tetrahedronچهاروجهی منتظم
regular transformationتبدیل منظم
regulatorتنظیم‌گر
regulator of an algebraic number fieldتنظیم‌گر میدان اعداد جبری
rejectionرد
rejection of hypothesisرد فرض
rejection regionناحیۀ رد
related angle of an angleزاویۀ وابسته به یک زاویه
relationرابطه
relative closed set = relatively closed setمجموعۀ ‌بستۀ نسبی، مجموعۀ نسبی‌بسته
relative complement متمم نسبی
relative consistencyسازگاری نسبی
relative coordinates مختصات نسبی
relative curvatureخمیدگی نسبی
relative densityچگالی نسبی
relative discriminantمبیّن نسبی
relative efficiencyکارایی نسبی
relative errorخطای نسبی
relative extremum of a functionفرینۀ نسبی تابع
relative frequencyفراوانی نسبی
relative frequency distributionتوزیع فراوانی نسبی
relative frequency tableجدول فراوانی نسبی
relative informationاطلاع نسبی
relative maximum ماکسیمم نسبی
relative minimum مینیمم نسبی
relative neighborhoodهمسایگی نسبی
relative open set = relatively open setمجموعۀ باز نسبی، مجموعۀ نسبی‏باز
relative topology توپولوژی نسبی
relative uniformity یکنواختی نسبی
relative varianceواریانس نسبی
relative velocityسرعت نسبی
relatively closed set → relative closed se
relatively compact setمجموعۀ نسبی‌فشرده
relatively dense setمجموعۀ نسبی‌چگال
relatively open set → relative open set
relativityنسبیت
relativizationنسبی‌سازی
relativization of a topologyنسبی‌سازی توپولوژی
relativly prime numbersاعداد نسبت به هم اول
reliabilityقابلیت اعتماد
remainder باقیمانده
remainder formulaفرمول باقیمانده
remainder theoremقضیۀ باقیمانده
removable discontinuityنا پیوستگی رفع‌شدنی، ناپیوستگی برداشتنی
removable singular point → removable singularity
removable singularity = removable singular pointتکینۀ رفع شدنی، تكینۀ برداشتنی
renewal theoryنظریۀ تجدید
renormalization methodروش بازنرمال‌سازی
repeated block of a repeating decimalجزء تکراری عدد اعشاری دوره‌ای
repeated integral → iterated integral
repeated measurements modelمدل اندازه گیری‌های مکرر
repeated rootریشۀ مکرر
repeated series → iterated series
repeating decimalكسر دهدهی دوره‌ای، كسر اعشاری دوره‌ای
replacementجایگذاری
replicated experiment آزمایش تکراری
replicationتکرار
replication of an experimentتکرار آزمایش
representable functorتابعگون نمایش‌پذیر
representationنمایش
representation of a functionalنمایش تابعک
representation of a group = group representationنمایش گروه
representation theoryنظریۀ نمایش‌ها
representative functionتابع نماینده
representative ringحلقۀ نماینده‏ها
representative sampleنمونۀ نماینده
representing measureاندازۀ نمایش‌دهنده
reproducing kernelهستۀ بازتولیدگر
repulsionدفع، رانش
repulsive forceنیروی دافعه، نیروی رانشی
resamplingبازنمونه‌گیری
residual analysisتحلیل مانده‌ها
residual chargeبار باقیمانده
residual set = comeagerمجموعۀ مانده‌ای
residual spectrumطیف مانده‌ای
residual sum of squaresمجموع توان‌های دوم مانده‌ها
residueمانده
residue classردۀ مانده‌ها، ردۀ مانده‌ای
residue class algebraجبر رده‌های مانده‌ای
residue class ringحلقۀ رده‌های مانده‌ای
residue system modulo mدستگاه مانده‌ها به پیمانۀ m
residue theoremقضیۀ مانده‌ها
resistanceمقاومت
resolution of a vectorتجزیۀ بردار
resolvent kernelهستۀ حلال
resolvent setمجموعۀ حلاّل
resonanceتشدید
resonance theoremقضیۀ تشدید
response surfaceرویۀ پاسخ
response variableمتغیر پاسخ
rest pointنقطۀ سكون
restricted Lie algebraجبر لی تحدیدیافته
restrictionتحدید
restriction mapنگاشت تحدید
restriction of a mapping = contraction of a mappingتحدید نگاشت
resultantبرایند
resultant of forcesبرایند نیروها
resultant of several equationsبرایند چندمعادله
resultant of vectorsبرایند بردارها
reticular densityچگالی مشبّکه‌ای
retractدرون‌بُرد
retractionدرون‌بَری
retrospective cohort studyمطالعۀ هم‌گروهی گذشته‌نگر
reverse curve → S-curve
reverse orderترتیب عکس
reverse processفرایند برگشت، فرایند معکوس
reversibility principleاصل برگشت‏پذیری
reversible engineماشین برگشت‌پذیر
rhombic dodecahedronدوازده‌وجهی لوزوی
rhombic triacontahedronسی‌وجهی لوزوی
rhomboidلوزی‏نما
rhombusلوزی
r-homology groupکوره r-مانستگی
Ricci curvature tensorتانسور خمیدگی ریچی
Ricci flowشارش ریچّی
Ricci tensorتانسور ریچّی
Ricci's tensor analysisآنالیز تانسوری ریچّی
Riemann continuation theoremقضیۀ فرابُرد ریمان
Riemann function of the Cauchy problemتابع ریمان مسألۀ کوشی
Riemann hypothesisفرضیۀ ریمان
Riemann integralانتگرال ریمان
Riemann mapping theoremقضیۀ نگاشت ریمان
Riemann non-Euclidean geometryهندسۀ نااقلیدسی ریمان
Riemann space = Riemannian spaceفضای ریمان
Riemann sphereکرۀ ریمان
Riemann surfaceرویۀ ریمان
Riemann theta functionتابع تتای ریمان
Riemann zeta functionتابع زتای ریمان
Riemann-Christoffel tensorتانسور ریمان- کریستوفل
Riemannian geometryهندسۀ ریمانی
Riemannian manifoldخمینۀ ریمان
Riemannian metricمتریک ریمانی
Riemannian space → Riemann space
Riemann-Lebesgue lemmaلم ریمان- لبگ
Riemann-Roch theoremقضیۀ ریمان- روخ
Riemann-Stieltjes integralانتگرال ریمان- استیلت‌یس
Riesz spaceفضای ریس
Riesz-Fischer theoremقضیۀ ریس- فیشر
right adjoint linear mappingنگاشت خطی الحاقی راست
right angleزاویۀ قائمه
right annihilatorپوچ‌ساز راست
right ascensionبعد [نجوم]
right circular coneمخروط مستدیر قائم
right circular cylinder استوانۀ مستدیر قائم
right continuous functionتابع راست‌پیوسته
right cosetهم‌مجموعۀ راست
right coset spaceفضای هم‏مجموعه‌های راست
right cylindrical solidجسم استوانه‌ای قائم
right derivativeمشتق راست
right differentiable functionتابع راست‌مشتق‌‌پذیر
right endpointنقطۀ انتهایی راست
right hand limit of a function = right limit of a function = limit from the right of a function = limit on the right of a function حد راست تابع
right hereditary ringحلقۀ موروثی راست
right idealایده‏آل راست
right identityهمانی راست
right invariant tensor fieldمیدان تانسوری راست‌ناوردا
right inverse وارون راست
right inverse elementعنصر وارون راست
right limit of a function → right hand limit of a function
right lower derivativeمشتق پایین راست
right parallelepipedمتوازی‌السطوح قائم
right prismمنشور قائم
right quotient spaceفضای خارج قسمتی راست
right sectionمقطع قائم
right semihereditary ringحلقۀ نیم‏موروثی راست
right translationانتقال راست
right triangleمثلث قائم‌الزاویه، مثلث قائم
right upper derivativeمشتق بالای راست
right-handed coordinate systemدستگاه مختصات راست‌گرد
rigid bodyجسم صلب
rigid motionحرکت صلب
rigidity of a sphereصلبی کره
ring حلقه
ring endomorphismدرون‏ریختی حلقه‏ها، درون‌ریختی حلقه‌ای
ring homomorphism = homomorphism of ringsهمریختی حلقه‌ها، همریختی حلقه‌ای
ring isomorphismیکریختی حلقه‌ها، یکریختی حلقه‌ای
ring of endomorphisms = endomorphism ringحلقۀ درون‌ریختی‌ها
ring of fractionsحلقۀ کسرها
ring of operatorsحلقۀ عملگرها، حلقۀ عملگری
ring of polynomialsحلقۀ چندجمله‌ای‏ها، حلقۀ چندجمله‌ای
ring of quotients حلقۀ خارج قسمت‌ها
ring theoryنظریۀ حلقه‌ها
ring with identity → ring with unity
ring with unity = unitary ring = ring with identity = unital ringحلقۀ یکه‏دار
riskمخاطره
risk functionتابع مخاطره
risk theoryنظریۀ مخاطره
Ritz methodروش ریتس
Rolle theoremقضیۀ رول
Roman numerals → Roman numbers 1
Roman numbers 1 = Roman numerals = Roman number systemدستگاه عدد نویسی رومی
Roman number system → Romon numbers 1
Roman numbers 2ارقام رومی
rootریشه
root of a numberریشۀ عدد
root fieldمیدان ریشه‏ها
root of a function → zero of a function
root of a polynomialریشۀ چندجمله‌ای
root testآزمون ریشه
rooted treeدرخت ریشه‌دار
roots of unityریشه‌های یک
rotation 1دوران
rotation 2 → curl
rotation angleزاویۀ دوران
rotation groupگروه دورا‌ن‌ها
rotation of a vectorدوران بردار
rotational coordinatesمختصات دورانی
Rouche theoremقضیۀ روشه
roundingگرد کردن
rounding downگرد کردن نقصانی
rounding methodروش گرد کردن
rounding offگرد کردن
rounding upگرد کردن اضافی
rowسطر
row echelon formصورت پلکانی سطری
row matrixماتریس سطری
row nullity of a matrixپوچۀ سطری ماتریس
row of a matrixسطر ماتریس
row operationsعمل‌های سطری
row rankرتبۀ سطری
row spaceفضای سطری
row vectorبردار سطری
ruin probabilityاحتمال ورشکستگی
rule قاعده
rule of double false position → regula duorum falsorum
rule of false position → regula falsi
rule of inferenceقاعدۀ استنتاج
rule of thumbقاعدۀ سرانگشتی
ruled surfaceرویۀ خط‌ساخته
rulerخط‌کش
rules of inferenceقاعده‌های استنتاج
runاجرا، رانش [کامپیوتر]
Runge theoremقضیۀ رونگه
Runge-Kutta methodروش رونگه-کوتا
runs testآزمون ریسه‌ها، آزمون گردش
Russell definition of finitenessتعریف راسل ازتناهی
Russell paradoxپارادوکس راسل