واژه نامه ریاضی و آمار/حرف Q

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
QC → quality control
quadrangle → quadrilateral
quadrant 1ربع
quadrant 2 = quadrant of a circleربع دایره
quadrant of a circle → quadrant 2
quadrant relationsرابطه‌های ربعی
quadratic congruenceهمنهشتی درجۀ دوم
quadratic curveخم درجۀ دوم
quadratic equationمعادلۀ درجۀ دوم
quadratic fieldمیدان درجۀ دوم
quadratic formصورت درجۀ دوم
quadratic formulaفرمول درجۀ دوم
quadratic functionتابع درجۀ دوم
quadratic loss functionتابع زیان درجۀ دوم
quadratic meanمیانگین درجۀ دوم
quadratic nonresidue modulo mناماندۀ درجۀ دوم به پیمانۀ m
quadratic polynomialچندجمله‌ای درجۀ دوم
quadratic residue modulo mماندۀ درجۀ دوم به پیمانۀ m
quadratic termجملۀ درجۀ دوم
quadratric reciprocity lawقانون تقابل درجۀ دوم
quadrature cone → quadric conical surface
quadrature 1تربیع
quadrature 2انتگرال‌گیری، کوادراتور
quadrature 3تعیین مساحت
quadrature 4انتگرال‌گیری عددی
quadrature of circleتربیع دایره
quadric coneمخروط درجۀ دو
quadric conical surface = quadrature coneرویۀ مخروطی درجۀ دوم
quadrics → quadric surfaces
quadrics surfaces = quadrics = surfaces of the second orderرویه‌های درجۀ دوم
quadrilateral = quadrangleچهارضلعی
quadrinomial distributionتوزیع چهارجمله‌ای
quadruple 1چهارتایی
quadruple 2چهارقطبی، چهارقطبه
quadruple vector productحاصل‏ضرب چهاربرداری
qualitative dataداده‌های کیفی
qualitative propertiesویژگی‌های کیفی
qualitative theoryنظریۀ کیفی
quality control = QCکنترل کیفیت
quantificationتسویر
quantified statementگزارۀ مسور
quantifierسور
quantifying symbolنماد سور
quantileچندک
quantitative dataداده‌های کمّی
quantity کمّیت
quantizationکوانتش
quantized fieldمیدان کوانتیده
quantumکوانتوم
quantum field theoryنظریۀ کوانتومی میدان
quantum mechanicsمکانیک کوانتومی
quantum statistical mechanicsمکانیک آماری کوانتومی
quantum statisticsآمار کوانتومی
quartic equation = biquadratic equation 1معادلۀ درجۀ چهارم
quartic symmetryتقارن چهارمحوری
quartileچارک
quartite deviationانحراف چارکی
quasi-analylic functionتابع شبه‌تحلیلی
quasi-bounded harmonic functionتابع همساز شبه‌کراندار
quasi-compact spaceفضای شبه‌فشرده
quasi-conformal mappingنگاشت شبه‌همدیس
quasi-continuous functionتابع شبه‌پیوسته
quasi-cyclic groupگروه شبه‌‌دوری
quasi-dual spaceفضای شبه‌دوگان
quasi-groupشبه‌ گروه
quasi-invariant measureاندازۀ شبه‌ناوردا
quasi-inverse elementعنصر شبه‌‌وارون
quasi-invertible elementعنصر شبه‌ وارون‌پذیر
quasi-linear operatorعملگر شبه‌ خطی
quasi-norm of a vetorشبه‌نرم‌ بردار
quasi-normal family of analytic functionsخانوادۀ شبه ‌نرمال تابع‌های تحلیلی
quasi-normed linear spaceفضای خطی شبه ‌نرم‏دار
quasi-perfect numberعدد شبه‌ تام
quasi-periodic motionحرکت شبه ‌دوره‌ای
quasi-periodic solutionجواب شبه‌ دوره‌ای
quasi-random samplingنمونه‌گیری شبه‌ تصادفی
quasi-regular elementعنصر شبه‌ منظم
quasi-stable distributionتوزیع شبه‌‌ پایدار
quaternary relationرابطۀ چهارتایی
quaternionچهارگان
quaternion algebraجبر چهارگان‌ها، جبر چهارگانی
quaternion groupگروه چهارتاییها، گروه چهارگانی
quaternion vector bundleکلاف برداری چهارگانی
queueصف
queuing disciplineنظام‌ صف‌بندی
queuing modelمدل صف
queuing theoryنظریۀ صف
quintic curveخم درجۀ پنجم
quintic equationمعادلۀ درجۀ پنجم
quotient خارج‌قسمت
quotient algebraجبر خارج‌قسمت‌ها
quotient bundleکلاف خارج‌قسمتی،‌ کلاف بهری
quotient field = field of quotientsمیدان خارج‌قسمت‌ها
quotient group = factor groupگروه خارج‌قسمتی،‌ گروه بهری
quotient ring=factor ringحلقۀ خارج‌قسمتی، حلقۀ بهری
quotient setمجموعۀ خارج‌قسمتی، مجموعۀ بهری
quotient space = factor spaceفضای خارج‌قسمتی، فضای بهری
quotient systemدستگاه خارج‌قسمتی
quotient topologyتوپولوژی خارج قسمتی، توپولوژی بهری