واژه نامه ریاضی و آمار/حرف O

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
objectشیء
objective functionتابع هدف
objective probabilityاحتمال عینی
objective regressionرگرسیون عینی
oblate ellipsoid → flattened ellipsoid
oblique angleزاویۀ ناقائمه
oblique axonometryمحورسنجی مایل
oblique circular coneمخروط مستدیر مایل
oblique circular cylinderاستوانۀ مستدیر مایل
oblique coordinatesمختصات مایل
oblique parallelepipedمتوازی‌السطوح مایل
oblique prismمنشور مایل
oblique projectionتصویر مایل
oblique pyramidهرم مایل
oblique triangleمثلث ناقائم
observation 1مشاهده
observation 2رصد
observational study = nonexperimental studyمطالعۀ مشاهده‌ای
observatoryرصدخانه
obtuse angleزاویۀ منفرجه، زاویۀ باز
obtuse triangleمثلث منفرجه
occupancy theoryنظریۀ اشغال
octagonهشت ضلعی
octahedral groupگروه هشت‌وجهی
octahedronهشت‌وجهی
octal number systemدستگاه اعداد هشت‌هشتی
octanionهشتگان
octanion algebraجبر هشتگان‌ها، جبرهشتگانی
octantهشت‌یک، یک‌هشتم
odd functionتابع فرد
odd numberعدد فرد
odd permutationجایگشت فرد
odds ratioنسبت بخت‌ها
ogiveتاقدیس
one-dimensional probability distributionتوزیع احتمال یک‌بُعدی
one-parameter groupگروه یک‌پارامتری
one-parameter subgroupزیرگروه یک‏پارامتری
one-point compactification 1فشرده‌ ساخت یک‌نقطه‌ای
one-point compactification 2فشرده‌سازی یک‏نقطه‌ای
one-sample inferenceاستنباط یک‏نمونه‌ای
one-sample problemمسألۀ یک‏نمونه‌ای
one-sample sign testآزمون علامت یک‌نمونه‌ای
one-sample testآزمون یک‏نمونه‌ای
one-sheet hyperboloidهذلولی‌وار یکپارچه
one-sided alternative hypothesisفرض مقابل یک‌طرفه
one-sided continuityپیوستگی یک‌طرفه
one-sided derivativeمشتق یک‌طرفه
one-sided hypothesis = directional hypothesrsفرض یك‌طرفه
one-sided limitحد یک‌طرفه
one-sided sampling planطرح نمونه‌گیری یک‏طرفه
one-sided surface → unilateral surface
one-sided testآزمون یک‌طرفه
one-tailed testآزمون تک‌‌دمی
one-to-one correspondenceتناظر یک‌به‌یک
one-to-one mapping → injective mapping
one-valued function → single valued function
one-way analysis of variance = one-way ANOVAتحلیل واریانس یک‌طرفه
one-way ANOVA → one-way analysis of variance
one-way classificationرده‌بندی یک‌طرفه
one-way testآزمون یک‌طرفه
onto mapping → surjective mapping
open ballگوی باز
open baseپایۀ باز
open covering پوشش باز
open discقرص باز
open interval بازۀ باز
open manifoldخمینۀ باز
open mappingنگاشت باز
open mapping theoremقضیۀ نگاشت باز
open neighborhoodهمسایگی باز
open problemمسألۀ باز
open regionناحیۀ باز
open setمجموعۀ باز
open simplexسادک باز
open subgroupزیرگروه باز
operandعملوند
operating characteristic curveخم مشخصۀ عملکرد
operating functionتابع عمل‌کننده
operationعمل
operation of a groupعمل گروه
operational calculusحساب عملگری
operational methodروش عملگری
operational symbolنماد عملیاتی
operations researchتحقیق در عملیات
operatorعملگر
operator algebraجبر عملگرها
operator ringحلقۀ عملگرها
operator topologyتوپولوژی عملگری، توپولوژی عملگرها
opportunity lossهزینۀ فرصت، زیان غفلت
optical property of conicsویژگی اپتیکی مقطع‌های مخروطی
opticsاپتیک، نورشناسی
optimal allocationتخصیص بهینه
optimal block designطرح بلوکی بهینه
optimal controlکنترل بهینه
optimal estimatorبرآوردگر بهینه
optimal policyسیاست بهینه، خط مشی بهینه
optimal solutionجواب بهینه
optimal strategyراهبرد بهینه
optimal systemدستگاه بهینه
optimal treeدرخت بهینه
optimalityبهینگی
optimality conditionشرط بهینگی
optimizationبهینه‌سازی
optimization theoryنظریۀ بهینه‌سازی
optimumبهینه
optimum allocationتخصیص بهینه
optional samplingنمونه‌گیری اختیاری
OR functionتابع یا
OR gateدریچۀ یا
orbitمدار
orbit determinationتعیین مدار
orbit of a permutation groupمدار گروه جایگشتی
orbit spaceفضای مداری
orbital elementsعنصرهای مداری
orbital velocityسرعت مداری
orbiting rocketموشک مدارگرد
orbit-stabilizer theoremقضیۀ مدار-پایدارساز
order 1مرتبه
order 2ترتیب
order axiomsاصل موضوع‌های ترتیب
order of a branch pointمرتبۀ نقطۀ شاخه‏ای
order of a derivativeمرتبۀ مشتق
order of a differential equationمرتبۀ معادلۀ دیفرانسیل
order of a group مرتبۀ گروه
order of a matrixمرتبۀ ماتریس
order of a poleمرتبۀ قطب
order of a polynomialمرتبۀ چندجمله‌ای
order of a radical → index of a radical
order of an elementمرتبۀ عنصر
order of an infinitesimalمرتبۀ یک بی‌نهایت‌کوچک
order of contactمرتبۀ تماس
order of magnitudeمرتبۀ بزرگی
order preserving functionتابع ترتیب‌نگهدار، تابع حافظ ترتیب
order propertiesویژگی‌های ترتیب
order relation → ordering relation
order statisticآمارۀ ترتیبی
order theoryنظریۀ ترتیب
order topologyتوپولوژی ترتیبی
ordered fieldمیدان مرتب
ordered n-tuplenتایی مرتب
ordered observationsمشاهدات مرتب
ordered pairجفت مرتب
ordered ringحلقۀ مرتب
ordered setمجموعۀ مرتب
ordered tripleسه‌تایی مرتب
orderingترتیب
ordering axiomsاصل موضوع‌های ترتیب
ordering relation = order relationرابطۀ ترتیبی
ordinal → ordinal number
ordinal dataداده‌های ترتیبی
ordinal number = ordinalعدد ترتیبی
ordinary derivationمشتق معمولی
ordinary differential equationمعادلۀ دیفرانسیل معمولی
ordinary differential operatorعملگر دیفرانسیل معمولی
ordinary discontinuityناپیوستگی معمولی
ordinary double pointنقطۀ دوگانۀ معمولی
ordinary point of a curveنقطۀ معمولی خم
ordinary point of an analytic setنقطۀ معمولی مجموعۀ تحلیلی
ordinary representation theoryنظریۀ نمایش معمولی
ordinary singularityتکینۀ معمولی
ordinate of a pointعرض نقطه
ordinate setمجموعۀ عرضی
orientable manifoldخمینۀ جهت‏پذیر
orientable surfaceرویۀ جهت‏پذیر
orientated surfaceرویۀ جهت‌دار
orientation 1جهت
orientation 2جهتدهی
orientation of a manifold 1جهت خمینه
orientation of a manifold 2جهتدهی خمینه
orientation-preserving mappingنگاشت جهت‏نگهدار، نگاشت حافظ جهت
orientation-reversing mappingنگاشت جهت‌برگردان
oriented atlasاطلس جهت‌دار
oriented manifoldخمینۀ جهت‌دار
oriented simplexسادک جهت‌دار
oriented tangent lineخط مماس جهت‌دار
originمبدأ
origin of a rayمبدأ نیم‌خط
origin of coordinatesمبدأ مختصات
ortho complement → orthogonal complement
orthocenterمرکز ارتفاعی
orthogonal axonometryمحور سنجی قائم
orthogonal basisپایۀ متعامد
orthogonal (linear) transformationتبدیل (خطی) متعامد
orthogonal complement = ortho complementمکمل متعامد
orthogonal componentمولفۀ قائم
orthogonal coordinate systemدستگاه مختصات متعامد، دستگاه مختصات قائم
orthogonal coordinatesمختصات متعامد
orthogonal curvilinear coordinate systemدستگاه مختصات خمیده‌خطی متعامد
orthogonal curvilinear coordinatesمختصات خمیده‌خطی متعامد
orthogonal designsطرح‌های متعامد
orthogonal expansionبسط متعامد
orthogonal functionsتابع‌های متعامد
orthogonal groupگروه متعامد، گروه تعامدی
orthogonal latin square = graeco-latin squareمربع لاتین متعامد
orthogonal lines → perpendicular lines
orthogonal matrixماتریس متعامد
orthogonal planesصفحه‌های متعامد
orthogonal polynomial(s)چندجمله‌ای(های) متعامد
orthogonal projection = orthographic projection 1تصویر قائم
orthogonal projection = orthographic projection 2تصویر افكن قائم
orthogonal projection = orthographic projection 3تصویر افکنی قائم
orthogonal relationرابطۀ تعامد
orthogonal series of functionsسری تابع‌های متعامد
orthogonal setمجموعۀ متعامد
orthogonal systemدستگاه متعامد
orthogonal trajectoryمسیر قائم
orthogonal transformation groupگروه تبدیلات متعامد، گروه تبدیلات تعامدی
orthogonal triadسه‌تایی متعامد
orthogonal vectorsبردارهای متعامد
orthogonalization 1متعامدسازی
orthogonalization 2متعامدساخت
orthogonalization theoremقضیۀ متعامد‌سازی
orthographic projection→ orthogonal projection
orthonormal basisپایۀ یکامتعامد
orthonormal coordinatesمختصات یکامتعامد
orthonormal eigenfunctionsویژه‏تابع‌های یکامتعامد
orthonormal functionsتابع‌های یکامتعامد
orthonormal setمجموعۀ یکامتعامد
orthonormal systemدستگاه یکامتعامد
orthonormal vectorsبردارهای یکامتعامد
orthonormalizationیکامتعامدسازی
oscillating functionتابع نوسانی
oscillating seriesسری نوسانی
oscillationنوسان
oscillation of a functionنوسان تابع
oscillation of a function at a point = saltus of a functionنوسان تابع در یک نقطه
oscillatorنوسانگر
oscillographنوسان‌نگار
osculating circle = osculation circleدایرۀ بوسان
osculating parabolaسهمی بوسان
osculating plane = osculation planeصفحۀ بوسان
osculating sphereکرۀ بوسان
osculation circle → osculating circle
osculation plane → osculating plane
osculatory interpolationدرونیابی بوسانی
Ostrogradski theoremقضیۀ آستراگراتسکی
outcomeبرآمد
outdegreeدرجۀ خروجی
outer automorphismخودریختی خارجی
outer content → exterior content
outer harmonic measureاندازۀ همساز خارجی، اندازۀ همساز برونی
outer measureاندازۀ خارجی، اندازۀ برونی
outlierدورافتاده
outlier dataداده‌های دورافتاده
outputخروجی
output dataداده‌های خروجی، برون‌داد
output functionتابع خروجی
ovalخاگی
oval → closed convex curve
oval of Cassini = Cassini ovalخاگی کاسینی
ovaloidخاگی‌وار
overall mean → grand mean
overcoverageبیش‌پوشانی
overdampingتند‌میرایی
overdetermined systemدستگاه فرامعیّن
overestimationبیش‌برآورد
overfieldزبرمیدان
overlapping intervalsبازه‌های متداخل
ovoid خاگوار