واژه نامه ریاضی و آمار/حرف M

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
machine languageزبان ماشین
machine learningیادگیری ماشین
Maclaurin seriesسری مک‏لورن
magic squareمربع جادویی
magnificationبزرگنمایی
magnification ratioنسبت بزرگنمایی
magnitude of a vector→ norm of a vector
magnitude of a complex numberقدرمطلق عدد مختلط
main diagonal of a matrixقطر اصلی ماتریس
main effectاثر اصلی
major arc of a circleکمان بزرگتر دایره
major axis of an ellipseقطر بزرگ‌ بیضی، قطر اطول بیضی
majorant sequence → dominant sequence
manifoldخمینه
manifold without boundaryخمینۀ بی‌مرز
mantissa of a logarithmجزء اعشاری لگاریتم
many valued function = multivalued functionتابع چندمقداری
many-valued logic = multivalent logicمنطق چند‌ارزشی
map → mapping
mapping = mapنگاشت
margin of errorحاشیۀ خطا
marginal densityچگالی حاشیه‌ای
marginal density functionتابع چگالی حاشیه‌ای
marginal distributionتوزیع حاشیه‌ای
marginal probabilityاحتمال حاشیه‌ای
marginal probability density functionتابع چگالی احتمال حاشیه‌ای
markنشان
marked point processفرایند نقطه‌ای نشاندار
Markov chainزنجیر مارکوف
Markov criterionمعیار مارکوف
Markov decision processفرایند تصمیم مارکوف
Markov inequalityنابرابری مارکوف
Markov principleاصل مارکوف
Markov processفرایند مارکوف
Markov property ویژگی مارکوف
Markov shiftتغییر جای مارکوف
martingaleمارتینگل
massجرم
mass defectکاستی جرم
mass numberعدد جرمی
matched pairsجفت‌های جور
matched samplesنمونه‌های جور‌شده
matchingجورسازی
matching distributionتوزیع جورشده‌ها
matching problemمسألۀ جورسازی
mathematical analysisآنالیز ریاضی
mathematical axiomsاصل‌ موضوع‌های های ریاضیاتی
mathematical expectation = expected value = expectationامید ریاضی
mathematical finance = financial mathematicsریاضیات مالی
mathematical induction = complete inductionاستقرای ریاضی، استقرای کامل
mathematical logicمنطق ریاضی
mathematical modelمدل ریاضی
mathematical objectشیء ریاضی
mathematical operationعمل ریاضی
mathematical optimizationبهینه‌سازی ریاضی
mathematical statisticsآمار ریاضی
mathematical symbols نمادهای ریاضی
mathematical theory of relativityنظریۀ ریاضی نسبیت
mathematicsریاضیات، ریاضی
mathematics of investmentریاضیات سرمایه‌گذاری
matrix ماتریس
matrix algebraجبر ماتریس‌ها، جبر ماتریسی
matrix calculusحساب ماتریس‌ها، حساب ماتریسی
matrix gameبازی ماتریسی
matrix groupگروه ماتریسی، گروه ماتریس‌ها
matrix of coefficientsماتریس ضریب‌ها
matrix representationنمایش ماتریسی
matrix representation of a groupنمایش ماتریسی گروه
matrix unitیکاماتریس
matter ماده
maximalماکسیمال، بیشینال، بیشینه‌ای
maximal concentration functionتابع تمرکز ماکسیمال
maximal deficiencyناکارایی ماکسیمال
maximal elementعنصر ماکسیمال
maximal idealایده‏آل ماکسیمال
maximal memberعضو ماکسیمال
maximal prime divisorمقسوم‌علیه اول ماکسیمال
maximax criterionبیشابیشینه‌ای
maximizationماکسیمم‌سازی، بیشینه‌سازی
maximumماکسیمم، بیشینه
maximum elementعنصر ماکسیمم
maximum likelihood estimatorبرآوردگر ماکسیمم درست‏نمایی، برآوردگر ماكسیم متحمل نمایی
maximum likelihood methodروش ماكسیمم درست‌نمایی، روش ماكسیم محتمل‌ نمایی
maximum modulus principleاصل ماکسیمم قدر مطلق
maximum modulus theoremقضیۀ ماکسیمم قدر مطلق
maximum principleاصل ماکسیمم
Maxwell conventionقرارداد ماکسول
Maxwell-Boltzmann distributionتوزیع ماکسول- بولتسمان
meager setمجموعۀ خرد
meanمیانگین
mean curvatureخمیدگی میانگین
mean deviation = average deviationانحراف میانگین، میانگین قدرمطلق انحراف‌ها
mean differenceتفاضل میانگین، میانگین قدرمطلق تفاضل‌ها
mean life = average lifeعمر میانگین
mean proportional واسطۀ هندسی
mean rank methodروش میانگین رتبه‌ها
mean square deviationمیانگین توان دوم انحراف‌ها
mean square(d) error = MSEمیانگین توان دوم خطاها
mean value of a functionمقدار میانگین تابع
mean value theorems = laws of the meanقضیه‌های مقدار میانگین
measurabilityاندازه‌پذیری
measurable cardinal numberعدد اصلی اندازه‌پذیر
measurable channelکانال اندازه‌پذیر
measurable coverپوشش اندازه‌پذیر
measurable eventپیشامد اندازه‌پذیر
measurable functionتابع اندازه‌پذیر
measurable kernelهستۀ اندازه‌پذیر
measurable setمجموعۀ اندازه‌پذیر
measurable spaceفضای اندازه‌پذیر
measure 1اندازه
measure 2معیار
measure of dependenceمعیار وابستگی
measure of dispersionمعیار پراکندگی
measure spaceفضای اندازه، فضای اندازه‌ای
measure theoryنظریۀ اندازه
measure zero setمجموعۀ صفراندازه
measurement scalesمقیاس‌های اندازه‌گیری
measure-preserving transformationتبدیل اندازه‌نگهدار، تبدیل حافظ اندازه
mechanicsمکانیک
medianمیانه
median of a trapezoid = midline of a trapezoidمیان‌خط ذوزنقه
median of a triangleمیانۀ مثلث
median testآزمون میانه
median unbiasednessنااریبی میانه‌ای
meet of elements in a latticeرسند عنصرها در مشبّکه
meet of sets → intersection of sets
memberعضو
member of a setعضو مجموعه
memoryحافظه
memory capacity گنجایش حافظه
memoryless propertyویژگی بی‌حافظگی
Menshov set مجموعۀ منشوف
mensurationپیمایش، مساحّی
Mercator projection 1تصویر مركاتوری
Mercator projection 2تصویرافكنی مركاتوری
meridian نصف‌النهار
meridian of a surface of revolution نصف‌النهار رویۀ دورانی
meridian of earthنصف‌النهار زمین
meromorphic functionتابع برخه‌ریخت
meromorphismبرخه‌ریختی
Mersenne numberعدد مرسن
mesh of a coveringقطر پوشش
metabelian groupگروه فرا‌آبلی
metacompact spaceفضای فرافشرده
metacyclic groupگروه فرادوری
metamathematicsفراریاضیات، فراریاضی
metanilpotent groupگروه فراپوچ‌توان
methodروش
method of exhaustionروش افنا
method of infinite descentروش نزول نامتناهی
method of linearizationروش خطی‌سازی
method of momentsروش گشتاورها
method of pivot selectionروش انتخاب پاشنه
method of quadrature in differential equationsروش حل معادله‏های دیفرانسیل با انتگرال‌گیری
method of steepest ascentروش تندترین صعود، روش تندترین افزایش
method of steepest descentروش تندترین نزول، روش تندترین کاهش
method of successive approximationsروش تقریب‌های متوالی
method of successive iterationsروش تکرارهای متوالی
method of variation of constants = variation of constants methodروش متغیر گرفتن ثابت‌ها
method of variation of parameters = variation of parameters methodروش متغیر گرفتن پارامترها
metricمتریک، سنجه
metric invariantناوردای متریک، ‌ناوردای سنجه‌ای
metric spaceفضای متریک،‌ فضای سنجه‌ای
metric subspaceزیرفضای متریک،‌ زیرفضای سنجه‌ای
metric tensorتانسور متریک، تانسور سنجه‌ای
metric vector spaceفضای برداری متریک،‌ فضای برداری سنجه‌ای
metrizable spaceفضای متریک‏پذیر، فضای سنجه‏پذیر
metrization theoremقضیۀ متریک‌سازی،‌ قضیۀ سنجه‌سازی
microarrayریزآرایه
midconcave functionتابع میانی مقعر
midconvex functionتابع میانیمحدب
midconvex setمجموعۀ میانیمحدب
middle point → midpoint
midline of a trapezoid → median of a trapezoid
midpoint = middle pointنقطهْ وسط، میانگاه
midpoint ruleقاعدۀ نقطۀ وسط، قاعدهْ میانگاهی
midrangeمیان‌دامنه
minimalمینیمال، کمینال، کمینه‌ای
minimal basisپایۀ مینیمال
minimal curveخم مینیمال
minimal element = minimal memberعنصر مینمیال
minimal equationمعادلۀ مینیمال
minimal idealایده‏آل مینیمال
minimal left idealایده‏آل چپ مینیمال
minimal member → minimal element
minimal normal subgroupزیرگروه نرمالِ مینیمال
minimal polynomialچندجمله‌ای مینیمال
minimal polynomial of a matrixچندجمله‏ای مینیمال ماتریس
minimal prime divisorمقسوم علیه اول مینیمال
minimal right idealایده‏آل راست مینیمال
minimal surfaceرویۀ مینیمال
minimal treeدرخت مینیمال
minimax criterionمعیار مینیماکس
minimax decision function = minimax solutionتابع تصمیم مینیماکس، تابع تصمیم کمین بیشینه‌ای، تابع تصمیم کمابیشینه‌ای
minimax solution → minimax decision function
minimax strategyراهبرد مینیماکس، استراتژی مینیماکس
minimax techniqueتکنیک مینیماکس
minimax theoremقضیۀ مینیماکس
minimization مینیم‌سازی، کمینه‌سازی
minimumمینیمم، کمینه
minimum elementعنصر مینیمم
minimum variance estimatorبرآوردگر مینیمم‌واریانس
Minkowski reduction theoryنظریهْ تحویل مینکوفسکی
minmax technique = min-max techniqueتکنیک مینیماکس
min-max technique → minimax technique
minor arc of a circleکمان کوچکتر دایره
minor axis of an ellipseقطر کوچک بیضی، قطر اقصر بیضی
minor of a determinantکهاد دترمینان
minor of a matrixکهاد ماتریس
minuendمفروق منه
minusمنها
Minus infinity → negative infinity
minus signعلامت منها
missing data داده‌های گمشده
mixed decimalعدد دهدهی آمیخته
mixed effectاثر آمیخته
mixed effects modelمدل با اثرهای آمیخته
mixed expressionعبارت آمیخته
mixed idealایده‏آل آمیخته
mixed modelمدل آمیخته
mixed momentگشتاور آمیخته
mixed numberعدد آمیخته
mixed partial derivativeمشتق جزئی آمیخته
mixed recurring continued fractionکسر مسلسل بازگشتی آمیخته
mixed samplingنمونه‌گیری آمیخته
mixed strategyراهبرد آمیخته
mixed tensorتانسور آمیخته
mixed-base number → mixed-radix number
mixed-radix number = mixed-base numberعدد آمیخته‌پایه
mixtureآمیزه
Möbius function تابع موبیوس
Möbius geometryهندسۀ موبیوس
Möbius stripنوار موبیوس
Möbius transformationتبدیل موبیوس
modal logicمنطق موجهات
modeمد
modelمدل
model theoryنظریهْ مدل‌ها
modified Mathieu functionsتابع‌های تعدیل‌یافتۀ ماتیو
modified mean میانگین تعدیل‌یافته
modular arithmeticحساب پیمانه‌ای
modular congruenceهمنهشتی پیمانه‌ای
modular curveخم هنگی
modular formصورت هنگی
modular functionتابع هنگی
modular groupگروه هنگی
modular latticeمشبّکۀ مدولی
modular lawقانون مدولی
modular representation theoryنظریۀ نمایش پیمانه‌ای
moduleمدول
module homomorphismهمریختی مدول‌ها، همریختی مدولی
moduloبه پیمانۀ
modulus 1پیمانه
modulus 2هنگ
modulus 3ضریب
modulus 4قدر مطلق
modulus of a complex numberقدرمطلق عدد مختلط
modulus of a congruenceپیمانۀ همنهشتی
modulus of a vector → norm of a vector
modulus of an elliptic integralهنگ انتگرال بیضوی
modulus of continuity of functionهنگ پیوستگی تابع
modulus of logarithmsضریب تبدیل لگاریتمی
modus ponensقیاس استثنایی، وضع مقدم
momentگشتاور
moment generating functionتابع مولد گشتاور
moment of a force گشتاور نیرو
moment of inertiaگشتاور لختی
moment of momentumگشتاور تکانه
momentum تکانه، اندازۀ حرکت
monic polynomialچندجمله‌ای یکین
monodromy groupگروه همان‌گشتی
monodromy matrix = circuit matrixماتریس همان‌گشتی
monodromy theoremقضیۀ همان‌گشتی
monogenic functionتابع تک‌ژنی
monoidتکوار
monomialتک‌جمله‌ای، یک‌جمله‌ای
monomorphisimتکریختی
monotone convergence theoremقضیۀ همگرایی یکنوا
monotone decreasing functionتابع یکنوانزولی
monotone functionتابع یکنوا
monotone increasing functionتابع یکنواصعودی
monotone mappingنگاشت یکنوا
monotone operatorعملگر یکنوا
monotone recursionبازگشت یکنوا
monotone sequenceدنبالۀ یکنوا
monotone system of sets → monotonic system of sets
monotonic decreasing sequence → monotonically decreasing sequence
monotonic increasing sequence → monotonically increasing sequence
monotonic regressionرگرسیون یکنوا
monotonic system of sets = monotone system of setsدستگاه یکنوای مجموعه‌ها
monotonically decreasing sequence = monotonic decreasing sequenceدنبالۀ یکنوانزولی
monotonically increasing sequence = monotonic increasing sequenceدنبالۀ یکنواصعودی
monotonicityیکنوایی
Monte Carlo methodروش مونت‌كارلویی
Morera theoremقضیۀ موررا
morphismریختار
Morse inequalitiesنابرابری‌های مورس
Morse theoryنظریۀ مورس
mortality ratioنسبت مرگ‌ومیر
most powerful critical regionتواناترین ناحیۀ بحرانی
most powerful testتواناترین آزمون
most probable value محتمل‏ترین مقدار
motionحرکت
moveحرکت [نظریۀ بازی‌ها]
MSE → mean square(d) error
M-set → set of multiplicity
multichannel amplifierتقویت‌کنندۀ چندکاناله
multicolinearityچندهم‌خطی
multidimensional derivative مشتق چندبُعدی
multidimensional hypergeometric distributionتوزیع ابرهندسی چندبُعدی
multidimensional normal distributionتوزیع نرمال چندبُعدی
multigraphبس‌گراف
multilinear algebraجبرچندخطی
multilinear formصورت چندخطی
multilinear functionتابع چندخطی
multilinear mappingنگاشت چندخطی
multimodal distributionتوزیع چندمُدی
multinomialبسجمله‌ای
multinomial distribution → polynomial distribution
multinomial expressionعبارت بسجمله‌ای
multinomial populationجامعۀ چندجمله‌ای
multinomial theoremقضیۀ بسجمله‌ای
multinomial trials‎آزمایه‌های چندجمله‌ای
multipartite graphگراف چندبخشی
multipleمضرب
multiple regressionرگرسیون چندگانه
multiple classificationرده‌بندی چندگانه
multiple confidence intervalبازۀ اطمینان چندگانه
multiple correlation coefficientضریب همبستگی چندگانه
multiple edgeیال چندگانه
multiple integralانتگرال چندگانه
multiple mathematical inductionاستقرای ریاضی چندگانه
multiple pointنقطۀ چندگانه
multiple poleقطب چندگانه
multiple root = multiple zeroریشۀ چندگانه
multiple samplingنمونه‌گیری چندگانه
multiple sampling planطرح نمونه‌گیری چندگانه
multiple stratificationطبقه‌بندی چندگانه
multiple sumمجموع چندگانه
multiple tangentمماس چندگانه
multiple zero → multiple root
multiple-valued functionتابع چندمقداری
multiplicandمضروب
multiplicationضرب
multiplication identity = identity for multiplicationهمانی ضربی
multiplication law of probabilityقانون ضرب احتمال
multiplication of determinantsضرب دترمینان‌ها
multiplication of matricesضرب ماتریس‌ها
multiplication of seriesضرب سری‌ها
multiplicative congruenceهمنهشتی ضربی
multiplicative function تابع ضربی
multiplicative functional تابعک ضربی
multiplicative groupگروه ضربی
multiplicative identity همانی ضربی
multiplicative inverseوارون ضربی
multiplicative left inverseوارون ضربی چپ
multiplicative modelمدل ضربی
multiplicative right inverseوارون ضربی راست
multiplicative semigroupنیم‌گروه ضربی
multiplicative time seriesسری زمانی ضربی
multiplicative valuationارزهْ ضربی
multiplicator → multiplier 2
multiplicity of rootچندگانگی ریشه
multiplicity set → set of mulliplicity
multiplier 1ضریب
multiplier 2 = multiplicatorمضروبٌ فیه
multiply connected domainدامنۀ چندگانه‏همبند
multiply connected setمجموعۀ چندگانه‌همبند
multiply connected spaceفضای چندگانه‌همبند
multiply transitive permutation groupگروه جایگشتی چندگانه‏ترایا
multipolar coordinatesمختصات چندقطبی
multi-sample hypothesisفرض چندنمونه‌ای
multisetچندمجموعه
multistage allocation processفرایند تخصیص چندمرحله‌ای
multistage samplingنمونه‌گیری چندمرحله‌ای
multi-stage testآزمون چند مرحله‌ای
multivalent functionتابع چندارز، تابع یک‌به‏چند
multivalent logic → many-valued logic
multivalent function → many-valued function
multivariate Bernoulli densityچگالی برنولی چندمتغیره
multivariate dataداده‌های چندمتغیره
multivariate distributionتوزیع چندمتغیره
multivariate distribution functionتابع توزیع چندمتغیره
multivariate normal distributionتوزیع نرمال چندمتغیره
multivariate normal mixturesآمیخته‌های نرمال چندمتغیره
multivariate regressionرگرسیون چندمتغیره
multivariate transformationتبدیل چندمتغیره
mutually dependent variables متغیرهای دو‌به‌دو وابسته
mutually exclusive eventsپیشامدهای دوبه‌دو ناسازگار