واژه نامه ریاضی و آمار/حرف L

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
labelبرچسب
labeled graphگراف برچسب‌‌دار
labeled treeدرخت برچسب‌دار
lack of fitنقص برازش
lacunary sequenceدنبالۀ شكاف‌دار
ladder graphگراف نردبانی
ladder method روش نردبانی
Lagrangain coordinates مختصات لاگرانژی
Lagrange bracketکروشۀ لاگرانژ
Lagrange equation of motionمعادلۀ حرکت لاگرانژ
Lagrange identityاتحاد لاگرانژ
Lagrange interpolationدرونیابی لاگرانژ
Lagrange multipliersضریب‌های لاگرانژ
Lagrange theoremقضیۀ لاگرانژ
Laguerre geometryهندسۀ لاگر
Laguerre polynomialsچندجمله‌ای‌های لاگر
Lamé differential equationمعادلۀ دیفرانسیل لامه
Lamé functionتابع لامه
laminar flowشارش لایه‏ای
Landau dampingمیرایی لانداو
Laplace differential equationمعادلۀ دیفرانسیل لاپلاس
Laplace operatorعملگر لاپلاس
Laplace transform 1تبدیل لاپلاس
Laplace transform 2تبدیل‌‏یافتۀ لاپلاس، تبدیل لاپلاس
Laplacian لاپلاسی
large sample theoryنظریۀ بزرگ نمونه‌ای
large topology → stronger topology
last theorem of Fermat → Fermat last theorem
last theorem of Poincaréقضیۀ آخر پوانکاره
latent root → eigenvalue
latent variablesمتغیرهای پنهان
latent vector → eigenvector
lateral areaمساحت جانبی
lateral edgeیال جانبی
lateral faceوجه جانبی
latitudeعرض جغرافیایی
latticeمشبّکه
lattice distributionتوزیع مشبّکه‌ای
lattice homomorphismهمریختی مشبّکه‌ها، همریختی مشبّکه‌‌ای
lattice isomorphismیکریختی مشبّکه‌ها، یکریختی مشبّکه‌‌ای
lattice samplingنمونه‌گیری مشبّکه‌ای
latus rectumضلع قائم
Laurent expansionبسط لوران
Laurent seriesسری لوران
law of action and reactionقانون کنش و واکنش
law of compositionقانون ترکیب
law of contradictionقانون تناقض
law of cosinesقانون کسینوس‌ها
law of cotangentsقانون کتانژانت‌ها
law of excluded middleقانون طرد شق ثالث
law of exponents → exponential law
law of gravitationقانون گرانش
law of iterated logarithmقانون لگاریتم مکرر
law of large numbersقانون اعداد بزرگ
law of signs قانون علامت‏ها
law of sinesقانون سینوس‌ها
law of small numbersقانون اعداد کوچک
law of tangentsقانون تانژانت‏ها
laws of logarithmsقانون‏های لگاریتم‏ها
laws of motionقانون‏های حرکت
laws of the mean → mean value theorems
leading coefficientضریب پیشگام، سرضریب
leading term = highest termجملۀ پیشگام
leading zerosصفرهای مقدم
least common denominatorکوچکترین مخرج مشترک
least common multipleکوچکترین مضرب مشترک
least element کوچکترین عنصر
least integer function = floor functionتابع کوچکترین عدد صحیح
least squares approximationتقریب كمترین توان‌های دوم، تقریب كمترین مربعات
least squares estimatorبرآوردگر کمترین توان‌های دوم، برآوردگر کمترین مربعات
least squares methodروش کمترین توان‌های دوم، روش کمترین مربعات
least squares principleاصل کمترین توان‌های دوم
least upper bound کوچکترین کران بالا
Lebesgue decomposition theoremقضیۀ تجزیۀ لبگ
Lebesgue integralانتگرال لبگ
Lebesgue measurable functionتابع اندازه‌پذیر لبگ
Lebesgue measureاندازۀ لبگ
Lebesgue monotone convergence theoremقضیۀ همگرایی یکنوای لبگ
Lebesgue numberعدد لبگ
Lebesgue-Radon integralانتگرال لبگ-رادون
Lebesgue-Stieltjes integralانتگرال لبگ-استیلت‌یس
left invariant tensor fieldمیدان تانسوری چپ‌ناوردا
left annihilatorپوچ‌ساز چپ
left continuous functionتابع چپ‌پیوسته
left cosetهم‌مجموعۀ چپ
left coset space فضای هم‌مجموعه‌های چپ
left derivativeمشتق چپ
left differentiable functionتابع چپ‌مشتق‌‌پذیر
left endpointنقطۀ انتهایی چپ
left hand limit of a function = left limit of a function = limit from the left of a function = limit on the left of a functionحد چپ تابع
left hereditary ringحلقۀ موروثی چپ
left idealایده‏آل چپ
left identityهمانی چپ
left inverseوارون چپ
left inverse elementعنصر وارون چپ
left limit of a function → left hand limit of afunction a function
left lower derivativeمشتق زیرین چپ، مشتق پایینی چپ
left quasi-continuityشبه‌ پیوستگی چپ
left quotient spaceفضای خارج قسمتی چپ
left semihereditary ringحلقۀ نیم‌موروثی چپ
left translationانتقال چپ
left upper derivativeمشتق زبرین چپ، مشتق بالایی چپ
left-hand continuityپیوستگی از چپ، چپ‌پیوستگی
left-hand derivativeمشتق چپ
left-handed coordinate systemدستگاه مختصات چپ‌گرد
left-handed curveخم چپگرد
legساق
Legender symbolنماد لژاندر
Legendre associated differential equationمعادلۀ دیفرانسیل وابستۀ لژاندر
Legendre coefficientضریب لژاندر
Legendre differential equationمعادلۀ دیفرانسیل لژاندر
Legendre functionsتابع‌های لژاندر
Legendre polynomialsچندجمله‌ای‌های لژاندر
Leibniz formulaفرمول لایب‏نیتس
Leibniz testآزمون لایب‏نیتس
lemmaلم
lemniscateخم پروانه‌ای، پروانه
lengthطول، درازا
length of a vector → norm of a vector
level curves = level lines = contour linesخم‌های تراز، خط‌های تراز
level lines → level curves
level of confidenceسطح اطمینان
level of significanceسطح معنی‌داری
level setsمجموعه‌های تراز
lexicographic linear orderingترتیب خطی الفبایی
lexicographic orderingترتیب الفبایی
L'Hopital rule = L'Hospital rule = Lhospital ruleقاعدۀ هوپیتال، قاعدۀ لوپیتال
Lie algebraجبر لی
Lie bracketکروشۀ لی
Lie derivativeمشتق لی
Lie groupگروه لی
Lie transformation groupگروه تبدیلی لی، گروه تبدیل‌های لی
life timeعمر
lift فراکشی
lifting theoremقضیۀ فراکشی
likelihoodدرست‏نمایی، محتمل‌نمایی
likelihood functionتابع درست‏نمایی
likelihood ratioنسبت درست‏نمایی
likelihood ratio testآزمون نسبت درست‌نمایی
limaconحلزونی
limacon of Pascalخم حلزونی پاسکال، حلزونی پاسکال
limitحد
limit at infinityحد در بی‌نهایت
limit from the left of a function → left hand limit of a function
limit from the right of a function → right hand limit of a function
limit inferior→ inferior limit
limit of a functionحد تابع
limit of a netحد تور
limit of a sequenceحد دنباله
limit on the left of a function → left hand limit of a function
limit on the right of a function → right hand limit of a function
limit pointنقطۀ حدی
limit superior → superior limit
limit theoremsقضیه‌های حدی
limiting hypersphereابرکرۀ حدی
limiting valueمقدار حدی
limits of integrationحدود انتگرال‌گیری
Lindelöf spaceفضای لیندلوف
Lindelöf theoremقضیۀ لیندلوف
lineخط
line at infinityخط بی‌نهایت، خط در بی‌نهایت
line bundleکلاف خطی
line coordinatesمختصات خطی
line graph 1نمودار شکسته‏خطی
line graph 2 → edge graph
line integral = curvilinear integral = curve integralانتگرال خمیده‌خطی
line of best fit = best fit lineخط بهترین برازش
line of contactخط تماس
line of curvatureخط خمیدگی
line of regression → regression line
line segmentپاره‌خط
linear algebraجبر خطی
linear algebraic equationمعادلۀ جبری خطی
linear algebraic groupگروه جبری خطی
linear arrayآرایۀ خطی
linear characterسرشت خطی
linear codeکد خطی
linear combinationترکیب خطی
linear congruenceهمنهشتی خطی
linear conjugate map = conjugate linear mapنگاشت خطی مزدوج
linear densityچگالی خطی
linear dependenceوابستگی خطی
linear differential equationمعادلۀ دیفرانسیل خطی
linear equationمعادلۀ خطی
linear estimatorبرآوردگر خطی
linear formصورت خطی
linear fractional transformationتبدیل کسری‌خطی
linear functionalتابعک خطی
linear genusگونای خطی
linear graph 1نمودار خطی
linear graph 2گراف خطی
linear groupگروه خطی
linear growthرشد خطی
linear independenceاستقلال خطی
linear inequalityنامعادلۀ خطی
linear integral equationمعادلۀ انتگرالی خطی
linear interpolationدرونیابی خطی
linear mappingنگاشت خطی
linear modelمدل خطی
linear multistep methodروش چندگامی خطی
linear networkشبکۀ خطی
linear operatorعملگر خطی
linear optimizationبهینه‌سازی خطی
linear order = linear orderingترتیب خطی
linear ordering → linear order
linear predictionپیشگویی خطی
linear programmingبرنامه‌ریزی خطی، برنامه‌نویسی خطی
linear regressionرگرسیون خطی
linear space فضای خطی، فضای برداری
linear spanپدیدآمدۀ خطی
linear structural equation systemدستگاه معادله‌های ساختاری خطی
linear subspaceزیرفضای خطی
linear systemدستگاه خطی
linear termجملۀ خطی
linear topological space → topological linear space
linear topologyتوپولوژی خطی
linear transformationتبدیل خطی
linear trendروند خطی
linear varietyچندگونای خطی
linear velocityسرعت خطی
linearityخطی بودن
linearity principleاصل خطی بودن
linearity propertyویژگی خطی
linearization 1خطی ساخت
linearization 2خطی‌سازی
linearization methodsروش‌های خطی‌سازی
linearization of a differential equationخطیساخت یك معادلۀ دیفرانسیل
linearized differential equationمعادلۀ دیفرانسیل خطی ساخت
linearly dependent elements عنصرهای خطی‏وابسته
linearly disjoint fieldsمیدان‌های خطی‌مجزا
linearly estimable parameterپارامتر خطی‌برآوردپذیر
linearly independent elementsعنصرهای خطی‌مستقل
linearly ordered set = serially completely ordered setمجموعۀ خطی‌مرتب
lines of a graph → edges of a graph
link polygonچندضلعی پیوندی
linking coefficientضریب پیوند
Liouville theoremقضیۀ لیوویل
Lipschitz constantثابت لیپ‌شیتس
literal constantثابت حرفی
literal equationمعادلۀ حرفی
literal expressionعبارت حرفی
literal notationنمادگذاری حرفی
local algebraجبر موضعی
local baseپایۀ موضعی
local concept = concept in the smallمفهوم موضعی
local coordinate systemدستگاه مختصات موضعی
local decompositionتجزیۀ موضعی
local differential geometryهندسۀ دیفرانسیل موضعی
local dimensionبُعد موضعی
local extremumفرینۀ موضعی
local fieldمیدان موضعی
local homeomorphismهمسان‏ریختی موضعی
local homologyمانستگی موضعی
local homomorphismهمریختی موضعی
local isomorphismیکریختی موضعی
local limit theoremقضیۀ حدی موضعی
local maximumماکسیمم موضعی، بیشینۀ موضعی
local minimumمینیمم موضعی
local parameterپارامتر موضعی
local propertyویژگی موضعی
local ringحلقۀ موضعی
local timeزمان موضعی
local truncation errorخطای برش موضعی
localization of a ringموضعی‌سازی حلقه
locally closed subsetزیرمجموعۀ موضعی‌بسته
locally compact groupگروه موضعی‌فشرده
locally compact spaceفضای موضعی‌فشرده
locally connected spaceفضای موضعی‌همبند
locally connected topological spaceفضای توپولوژیک موضعی‌همبند
locally contractible spaceفضای موضعی‌انقباض‏پذیر
locally convex Freshet spaceفضای فرشۀ موضعی‌محدب
locally convex spaceفضای موضعی‌محدب
locally convex topological vector spaceفضای برداری توپولوژیك موضعی‌محدب
locally Euclidean groupگروه موضعی‌اقلیدسی
locally finite algebraجبرموضعی‌متناهی
locally finite coveringپوشش موضعیمتناهی
locally homeomorphic spacesفضاهای موضعی‌همسان‌ریخت
locally homogeneous spaceفضای موضعی‌همگن
locally trivial fiber spaceفضای تاری موضعی‌بدیهی
location parameterپارامتر مکان
location-scale familyخانوادۀ مكانی مقیاسی
locus = geometric locusمکان هندسی
locus of the equationنمودار معادله، مکان هندسی معادله
logarithmلگاریتم
logarithm base → base of a logarithm
logarithmic capacityگنجایش لگاریتمی
logarithmic base → base of a logarithm
logarithmic curveخم لگاریتمی
logarithmic derivativeمشتق لگاریتمی
logarithmic differentiationمشتق‌گیری لگاریتمی
logarithmic equationمعادلۀ لگاریتمی
logarithmic functionتابع لگاریتمی
logarithmic integral = integral logarithmانتگرال لگاریتمی
logarithmic lawsقانون‌های لگاریتمی
logarithmic paperکاغذ لگاریتمی
logarithmic scaleمقیاس لگاریتمی
logarithmic seriesسری لگاریتمی
logarithmic singularityتکینگی لگاریتمی
logarithmic spiral مارپیچ لگاریتمی، مارپیچ برنولی
logarithmic systemsدستگاه‏های لگاریتمی
logarithmic transformationتبدیل لگاریتمی
logicمنطق
logical additionجمع منطقی
logical axiomsاصل‌موضوع‌های منطقی
logical connectiveرابط منطقی
logical equivalenceهم‌ارزی منطقی
logical implicationاستلزام منطقی
logical inferenceاستنتاج منطقی
logical operatorsعملگرهای منطقی
logical productحاصل‏ضرب منطقی
logical product → conjunction
logical quantifierسور منطقی
logical sumمجموع منطقی
logical symbolsنمادهای منطقی
logicismمنطق‌گرایی
loglinear modelمدل لُگ‏خطی، مدل لگاریتمی خطی
lognormal distributionتوزیع لُگ‌نرمال، توزیع نرمال لگاریتمی
longitudeطول جغرافیایی
longitudinal studyمطالعۀ طولی
loopطوقه
loop spaceفضای طوقه‌ای
loop theoremقضیۀ طوقه
Lorentz forceنیروی لورنتس
Lorentz groupگروه لورنتس
Lorentz transformationتبدیل لورنتس
loss functionتابع زیان
lower boundکران پایین
lower central seriesرشتۀ مرکزی پایینی
lower derivativeمشتق پایینی
lower integralانتگرال پایینی
lower limit 1حد پایین
lower limit 2حد زیرین
lower limit functionتابع حد پایینی
lower quartile → first quartile
lower semicontinuous functionتابع پایین‌نیم‌پیوسته
lower semicontinuous partitionافراز پایین‌نیم‌پیوسته
lower semilatticeنیم‌مشبّکۀ پایینی
lower sumمجموع پایینی
lower triangular matrixماتریس پایین‌مثلثی
loxodrome = loxodromic spiralمارپیچ ثابت‌زاویه
loxodromic curveخم ثابت‌زاویه
loxodromic spiral → loxodrome
L-spaceL-فضا