واژه نامه ریاضی و آمار/حرف I

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
icosahedral groupگروه بیست‌وجهی
icosahedronبیست‌وجهی
idealایده‏آل، آرمانه
ideal classردۀ ایده‏آلی
ideal class group گروه رده‌های ایده‏آلی
ideal lineخط آرمانی
ideal point نقطۀ آرمانی
ideal theoryنظریۀ ایده‏آل‏ها، نظریۀ آرمانه‌ها
idempotenceخودتوانی
idempotent elementعنصر خودتوان
idempotent lawقانون خودتوانی
idempotent measureاندازۀ خودتوان
identical figuresشکل‌های یکسان
identically distributed random variablesمتغیرهای تصادفی هم‌توزیع
identification number = tag numberعدد شناسایی
identification spaceفضای حاصل از همانی‌سازی
identity elementعنصر همانی
identity 1همانی
identity 2اتحاد
identity characterسرشت همانی
identity component of a topological groupمؤلفۀ ‌همانی گروه توپولوژیک
identity for additionهمانی جمعی
identity for multiplication → multiplication identity
identity functionتابع همانی
identity mappingنگاشت همانی
identity matrix = unit matrixماتریس همانی، ماتریس یكه
identity operator عملگر همانی
idle periodدورۀ بیکاری
if and only if اگر و تنها اگر، اگر و فقط اگر
ill-conditioned problem مسئلۀ بدشرط
ill-posed problemمسئلۀ بدطرح
imageنگاره، تصویر
image processingپردازش تصویر
image of a function نگارۀ تابع
imaginaryانگاری، موهومی
imaginary axisمحور انگاری
imaginary hypersphereابرکرۀ انگاری
imaginary lineخط انگاری
imaginary numberعدد انگاری
imaginary partجزء انگاری
imaginary planeصفحۀ انگاری
imaginary pointنقطۀ انگاری
imaginary rootریشۀ انگاری
imaginary unitواحد انگاری
imbedding theorem → embedding theorem
immediate predecessorمقدم بلافصل
immediate successorتالی بلافصل
immersionفروبری
impact parameterپارامتر برخورد
imperfect fieldمیدان غیرتام
implicationاستلزام
implicit differentiation مشتق‌گیری ضمنی
implicit function تابع ضمنی
implicit function theoremقضیۀ تابع ضمنی
implicit mapping theorem قضیۀ نگاشت ضمنی
implicit solutionجواب ضمنی
impossible construction problemمسألۀ ترسیم ناممکن
impossible eventپیشامد ناممکن
improper fraction کسر ناسره
improper function تابع ناسره
improper integral انتگرال ناسره
impulse functionتابع ضربه‌ای
imputation = sharingجانهی
inaccessible pointنقطۀ دست‌نیافتنی
incentre of a triangleمركز دایرهْ محاطی داخلی مثلث، درون ‌مركز مثلث
incidence functionتابع وقوع
incidence axiomsاصل موضوع‌‌های وقوع
incidence matrixماتریس وقوع
incircle → inscribed circle
inclinationمیل
inclusion mappingنگاشت جزئیت
inclusion relation 1رابطۀ شمول
inclusion relation 2رابطۀ جزئیت
inclusion1شمول
inclusion2جزئیت
inclusion-exclusion principle = principle of inclusion- exclusionاصل رد و قبول، اصل شمول و عدم شمول
inclusive orیای منطقی
incommensurable numbersاعداد نامتوافق
incompatible eventsپیشامدهای ناسازگار
incompatible equations = inconsistent equationsمعادله‌های ناسازگار
incomplete beta functionتابع بتای ناقص
incomplete block designطرح بلوکی ناقص
incomplete gamma functionتابع گامای ناقص
incomplete inductionاستقرای ناقص
incompleteness theoremقضیۀ ناتمامیت
incompressible fluidشارۀ تراکم‌ناپذیر
inconsistent formal systemدستگاه صوری ناسازگار
inconsistent equations → incompatible equations
inconsistent inequalityنابرابری ناسازگار
inconsistent system of equationsدستگاه ناسازگار معادله‏ها
increasing functionتابع صعودی
increasing orderترتیب صعودی
increasing sequenceدنبالۀ صعودی
incrementنمو
indecomposable groupگروه تجزیه‌ناپذیر
indefinability of the concept of truthتعریف‌ناپذیری مفهوم صدق، تعریف‌ناپذیری مفهوم راستی
indefinite formصورت نامعین
indefinite integralانتگرال نامعین
indefinite quadratic formصورت درجۀ دوم نامعین
independence استقلال
independence theoremقضیۀ استقلال
independent axiomsاصل موضوع‌‌های مستقل
independent classesرده‌های‌ مستقل
independent equationsمعادله‌های مستقل
independent eventsپیشامدهای مستقل
independent functionsتابع‏های مستقل
independent identically distributed random variables = iid random variablesمتغیرهای تصادفی مستقل هم‌توزیع
independent random variablesمتغیرهای تصادفی مستقل
independent variableمتغیر مستقل
indeterminate equations 1معادله‌های مبهم
indeterminate equations 2معادله های‏سیاله
indeterminate formصورت مبهم
index 1شاخص
index 2اندیس
Index 3فرجه
index numberعدد شاخص
index of a quadratic formشاخص صورت درجۀ دوم
index of a radical = order of a radicalفرجۀ رادیکال
index of a subgroupشاخص زیرگروه
index of summationاندیس مجموع‌یابی
index set = indexing setمجموعۀ اندیس‌گذار
indexing set → index set
indicator function تابع نشانگر
indicial equationمعادلۀ شاخصی
indirect confomal mappingنگاشت همدیس نامستقیم
indirect proofبرهان غیر مستقیم
indirect proportionality = inverse proportionality = inverse proportionتناسب معکوس
indirectly proportional quantities → inversely proportional quantities
indiscrete topologyتوپولوژی ناگسسته
individual risk theoryنظریۀ مخاطرۀ فردی
induced characterسرشت القایی
induced character of a groupسرشت القایی گروه
induced homomorphismهمریختی القایی
induced representationنمایش القایی
induced subgraphزیرگراف القایی
induced topologyتوپولوژی القایی
inductionاستقرا
induction axiomاصل موضوع‌ استقرا
induction hypothesisفرض استقرا
induction principleاصل استقرا
inductive argumentاستدلال استقرایی
inductive definitionتعریف استقرایی، تعریف به استقرا
inductive limitحد استقرایی
inductive orderترتیب استقرایی
inductive proofبرهان استقرایی
inductive reasoningاستدلال استقرایی
inductive stepگام استقرا
inductive system of setsدستگاه استقرایی مجموعه‌ها
inductively ordered setمجموعۀ استقرایی مرتب
inefficient estimatorبرآوردگر ناكارا
inefficient statisticآمارۀ ناکارا
inequality 1نامعادله
inequality 2نابرابری
inertia coordinate systemدستگاه مختصات لخت
inertia matrixماتریس لختی
inertia tensorتانسور لختی
inessential mapنگاشت غیراساسی
inference 1استنتاج
inference 2استنباط [آمار]
inferential statisticsآمار استنباطی
inferior limit = limit inferiorحد زیرین
infimumزیرینه، اینفیمم
infinite cardinal numberعدد اصلی نامتناهی
infinite continued fractionکسر مسلسل نامتناهی
infinite cyclic groupگروه دوری نامتناهی
infinite decimalعدد اعشاری نامتناهی
infinite dimensional linear spaceفضای خطی نامتناهی‌بُعد
infinite dimensional vector spaceفضای برداری نامتناهی‌بُعد
infinite discontinuityناپیوستگی نامتناهی
infinite integralانتگرال نامتناهی
infinite productحاصل‏ضرب نامتناهی
infinite sample spaceفضای نمونه‌ای نامتناهی
infinite sequenceدنبالۀ نامتناهی
infinite seriesسری نامتناهی
infinite setمجموعۀ نامتناهی
infinite valued logicمنطق بی‌نهایت‏ارزشی
infinite-dimensional distributionsتوزیع‌های نامتناهی‌بُعدی
infinite-dimensional spaceفضای نامتناهی‌بُعد
infinitely differentiable functionتابع بی‌نهایت‏بار مشتق‏پذیر
infinitely divisible distributionتوزیع بی‌نهایت‌بار تقسیم‌پذیر
infinitenessنامتناهی بودن
infinitesimalبی‌نهایت کوچک
infinitesimal analysisآنالیز بی‌نهایت کوچک‌ها
infinitesimal generatorsمولدهای بی‌نهایت کوچک
infinitesimal parameterپارامتر بی‌نهایت کوچک
infinity بی‌نهایت
inflation 1فراکشی
inflation 2تورم
inflation mapنگاشت فراكشی
inflection point = point of inflectionنقطۀ عطف
inflectional tangentمماس عطفی
influential observationمشاهدۀ مؤثر
informationاطلاع
information matrixماتریس اطلاع
information processingپردازش اطلاعات
information retrievalبازیابی اطلاعات
information theoryنظریۀ اطلاع
informative prior distributionتوزیع ‌پیشینی آگاهنده
inherent biasاریبی ذاتی
inherent errorخطای ذاتی
inhomogeneous coordinatesمختصات ناهمگن
inhomogeneous difference equation = nonhomogeneous difference equationمعادلۀ تفاضلی ناهمگن
initial condition شرط اولیه، شرط آغازین
initial distribution توزیع آغازین
initial errorخطای آغازین
initial object = cofinal objectشیء آغازین
initial ordinal numberعدد ترتیبی آغازین
initial pointآغازه، نقطۀ آغازین
initial point of a vectorنقطۀ آغازین بردار، ابتدای بردار
initial set مجموعۀ آغازین
initial valueمقدار اولیه، مقدار آغازین
initial value problemمسألۀ مقدار اولیه
initial value theoremقضیۀ مقدار اولیه
injection → injective mapping
injective functionتابع یک‌به‌یک
injective mapping = injection = one-to-one mappingنگاشت یک‌به‌یک
inner automorphismخودریختی داخلی
inner derivationاشتقاق داخلی
inner measure = interior measureاندازۀ داخلی، اندازۀ درونی
inner product 1ضرب داخلی
inner product 2حاصل‏ضرب داخلی
inner product spaceفضای (حاصل) ضرب داخلی
input dataداده‌های ورودی، درون‌داد
input measureاندازۀ ورودی
inradius 1شعاع دایرۀ محاطی
inradius 2شعاع کرۀ محاطی
inscribed angle = angle at circumferenceزاویۀ محاطی
inscribed circle = incircleدایرۀ محاطی داخلی
inscribed polygonچندضلعی محاطی
inseparable elementعنصر جدایی‌ناپذیر
inseparable extensionگسترش جدایی‌ناپذیر
inseparable polynomialچندجمله‌ای جدایی‌ناپذیر
insertionدرج
insolvable groupگروه حل‌ناپذیر
instabilityناپایداری
instantaneous accelerationشتاب لحظه‌ای
instantaneous axisمحور لحظه‌ای
instantaneous valueمقدار لحظه‌ای
instantaneous velocityسرعت لحظه‌ای
instructionدستورالعمل
integerعدد صحیح
integer part = integral partجزء صحیح
integer programmingبرنامه‌ریزی با اعداد صحیح
integer-valued functionتابع صحیح‌مقدار
integrabilityانتگرال‌پذیری
integrability conditionشرط انتگرال‌پذیری
integrable differential equationمعادلۀ دیفرانسیل انتگرال‌پذیر
integrable functionتابع انتگرال‌پذیر
integral 1انتگرال
integral 2صحیح
integral calculusحساب انتگرال
integral closureبستار صحیح
integral cosine → cosine integral
integral curvatureخمیدگی انتگرالی
integral curveخم‌ انتگرال
integral domainدامنۀ صحیح
integral elementعنصر صحیح
integral equationمعادلۀ انتگرالی
integral exponent 1نمای صحیح
integral exponent 2 → exponential integral
integral function → entire function
integral geometryهندسۀ انتگرالی‌
integral logarithm → logarithmic integral
integral notationنماد انتگرال
integral of a differential equationانتگرال معادلۀ دیفرانسیل
integral operatorعملگر انتگرالی
integral optimizationبهینه‌سازی با اعداد صحیح
integral part → integer part
integral r-chainr-زنجیر صحیح
integral r-chain groupگروه r-زنجیر صحیح
integral signعلامت انتگرال
integral sine → sine integral
integral testآزمون انتگرال
integral transformتبدیل انتگرالی
integrally closed ringحلقۀ صحیحاً بسته
integrally dependent elementعنصر صحیحاً وابسته
integrandانتگرال‌‌وند، انتگرالده
integraphانتگرال‌نگار
integrating factorعامل انتگرال‌ساز
integrationانتگرال‌گیری
integration by change of variableانتگرال‌گیری با تعویض متغیر
integration by partsانتگرال‌گیری جزء‌به‌جزء
integration by power seriesانتگرال‌گیری با سری توانی
integration by substitutionانتگرال‌گیری با جانشانی
integration constantثابت انتگرال‌گیری
integratorانتگرال‌گیر‌
integro-differential-equationمعادلۀ ‌انتگرالی- دیفرانسیل
integro-differential operatorsعملگر انتگرالی- دیفرانسیل
intensity of electric fieldشدت میدان الکتریکی
interaction 1برهم‏کنش [فیزیک، مکانیک سیالات]
interaction 2اثر متقابل [آمار]
intercept formصورت طول و عرض از مبدائی
interdependent functions → dependent functions
interference 1تداخل
interference 2اختلال
interference filterپالایۀ اختلال
interference of wavesتداخل موج‌ها
interior angle زاویۀ درونی، زاویۀ داخلی
interior contentقدر درونی، قدر داخلی
interior measure → inner measure
interior of a setدرون مجموعه
interior of an angleدرون زاویه
interior operatorعملگر درونی
interior point of a setنقطۀ درونی مجموعه
interior productحاصل ضرب درونی
intermediate fieldمیدان میانی
intermediate spaceفضای میانی
intermediate value theoremقضیۀ مقدار میانی
internal common tangentمماس مشترك درونی، مماس مشترك داخلی
internal division of a line segmentتقسیم درونی پاره‌خط
internal operationعمل درونی
internal symmetryتقارن درونی
internal tangentمماس درونی، مماس داخلی
interpolationدرونیابی
interpolation formulaفرمول درونیابی
interpolation methodروش درونیابی
interpolation polynomialچندجمله‌ای درونیابی
interpolation spaceفضای درونیابی
interpolation theoremقضیۀ درونیابی
interquartile rangeدامنۀ میان‌چارکی
intersection methodروش تقاطعی
intersection 1اشتراك
intersection 2مقطع، فصل مشترک
intersection of eventsاشتراک پیشامدها
intersection of sets = meet of setsاشتراک مجموعه‌ها
intersection of two surfacesمقطع دو رویه، فصل مشترک دو رویه
intervalبازه
interval estimationبرآورد بازه‌ای
interval estimatorبرآوردگر بازه‌ای
interval functionتابع بازه‌ای
interval of convergenceبازۀ همگرایی
interval of indeterminacyبازۀ ابهام
interviewer biasاریبی مصاحبه‌گر
intra-block effectsاثرهای درون‌بلوکی
intra-class correlationهمبستگی درون‌رده‌ای
intracluster correlationهمبستگی بین خوشه‌ای
intransitive groupگروه ناترایا
intransitive relation → nontransitive relation
intrinsic propertiesویژگی‌های ذاتی
intrinsic equationsمعادله‏های ذاتی
intrinsic geometryهندسۀ ذاتی
intuitionشهود
intuitionalism → intuitionism
intuitionism = intuitionalismشهودگرایی
intuitionistic mathematicsریاضیات شهودی
intuitive principle of abstractionاصل شهودی تجرید
invarianceناوردایی
invariance of cross ratioناوردایی نسبت ناهمساز
invariance principleاصل ناوردایی
invariance theoremقضیۀ ناوردایی
invariant delta functionتابع دلتای ناوردا
invariant distributionتوزیع ناوردا
invariant estimatorبرآوردگر ناوردا
invariant measureاندازۀ ناوردا
invariant metricمتریک ناوردا
invariant propertyویژگی ناوردا
invariant subgroupزیرگروه ناوردا
invariant subsetزیرمجموعۀ ناوردا
invariant subspaceزیرفضای ناوردا
inventory controlکنترل موجودی
inventory control theoryنظریۀ کنترل موجودی
inverse 1وارون، معکوس
inverse 2منعکس
inverse analytic functionتابع تحلیلی وارون
inverse calculation → back-substitution
inverse correspondenceتناظر وارون
inverse cosine functionتابع کسینوس وارون
inverse elementعنصر وارون
inverse cotangent functionتابع كتانژانت وارون
inverse functionتابع وارون
inverse function theoremقضیۀ تابع وارون
inverse image of a setنگارۀ وارون مجموعه
inverse interpolationدرونیابی وارون
inverse Laplace transformتبدیل لاپلاس وارون
inverse logarithm → antilogarithm
inverse mappingنگاشت وارون
inverse mapping theorem → bounded inverse theorem
inverse matrixماتریس وارون
inverse morphismریختار وارون
inverse of a pointمنعکس نقطه
inverse pointsنقاط منعکس
inverse problemمسألۀ وارون
inverse proportion → indirect proportionmality
inverse proportionality → indirect proportionality
inverse samplingنمونه‌گیری وارون
inverse sine functionتابع سینوس وارون
inverse tangent functionتابع تانژانت وارون
inverse transformationتبدیل وارون
inverse trigonometric functionsتابع‌های مثلثاتی وارون
inversely congruent figuresشکل‌های معکوساً همنهشت
inversely proportional quantities = indirectly proportional quantitiesکمیت‌های معکوساً متناسب
inversionانعکاس
inversion circleدایرۀ انعكاس
inversion formulaفرمول وارونیابی
inversion mappingنگاشت انعکاس
inversion sphereكرۀ انعكاس
inversive geometryهندسۀ انعکاسی
invertible elementعنصر وارون‌پذیر
invertible element of a ring = regular element of a ringعنصر وارون‌پذیر حلقه
invertible functionتابع وارون‌پذیر
invertible matrixماتریس وارون‌پذیر
involute of a curveگسترندۀ خم
involution 1به توان‌رسانی
involution 2برگردان
involution of algebraic correspondenceبرگردان تناظر جبری
involutive distributionتوزیع برگشتی
involutory systemدستگاه برگشتی
irrational algebraic surfaceرویۀ جبری گنگ
irrational equationمعادلۀ گنگ
irrational numberعدد گنگ، عدد اصم
irreducibility theoremقضیۀ تحویل‌ناپذیری
irreducible case = casus irreducibilisحالت تحویل‌ناپذیر
irreducible chainزنجیر تحویل‌ناپذیر
irreducible characterسرشت تحویل‌ناپذیر
irreducible componentمولفۀ تحویل‌ناپذیر
irreducible continuous geometryهندسۀ پیوستۀ تحویل‌ناپذیر
irreducible element of a ringعنصر تحویل‌ناپذیر حلقه
irreducible equationمعادلۀ تحویل‌ناپذیر
irreducible fractionكسر ساده‌نشدنی، كسر تحویل‌ناپذیر
irreducible mappingنگاشت تحویل‌ناپذیر
irreducible Markov chainزنجیر مارکوف تحویل‌ناپذیر
irreducible matrixماتریس تحویل‌ناپذیر
irreducible matrix groupگروه ماتریسی تحویل‏ناپذیر
irreducible moduleمدول تحویل‌ناپذیر
irreducible n-manifoldخمینۀ n بُعدی تحویل‌ناپذیر
irreducible polynomialچندجمله‌ای تحویل‌ناپذیر
irreducible representationنمایش تحویل‌ناپذیر
irreducible Riemannian manifoldخمینۀ ریمانی تحویل‌ناپذیر
irreducible symmetric Hermitian spaceفضای ارمیتی متقارن تحویل‌ناپذیر
irreducible tensorتانسور تحویل‌ناپذیر
irreducible topological spaceفضای توپولوژیک تحویل‏ناپذیر
irreducible varietyچندگونای تحویل‌ناپذیر
irredundant intersectionاشتراک بی‌فزونه
irredundant unionاجتماع بی‌فزونه
irreflexive relation = antireflexive relationرابطۀ پاد بازتابی
irregular point for a setنقطۀ غیرعادی مجموعه
irregular singular pointنقطۀ تکین غیرعادی
irreversible processفرایند برگشت‌ناپذیر
irrotational vector fieldمیدان برداری صفرتاو
isobaric surfaceرویۀ تک‏فشار
isochroneخم همزمان
isogonal mappingنگاشت‏ حافظ زاویه، نگاشت زاویه‌نگهدار
isogonal transformation = equiangular transformationتبدیل حافظ زاویه، تبدیل زاویه‌نگهدار
isolated essential singularityتکینۀ اساسی منفرد
isolated ordinal numberعدد ترتیبی منفرد
isolated point = acnodeنقطۀ منفرد
isolated primary componentمولفۀ ابتدایی منفرد
isolated setمجموعۀ منفرد
isolated singular pointنقطۀ تكین منفرد، تكینۀ منفرد
isolated singularity 1تکینۀ منفرد
isolated singularity 2تکینگی منفرد
isolated vertexرأس منفرد
isometric mappingنگاشت هم‌سنجی
isometric methodروش هم‌سنجی
isometric spacesفضاهای هم‌سنجه‌
isometric surfacesرویه‌های هم‌سنجه‌
isometryهم‌سنجی
isomorphic algebraic systemsدستگاه‌های جبری‌یکریخت
isomorphic graphsگراف‌‌های یکریخت
isomorphic groupsگروه‌های یکریخت
isomorphic structuresساختارهای یکریخت
isomorphismیکریختی
isoperimetric inequalityنابرابری هم‌‌محیطی
isoperimetric problemsمسأله‌های هم‌‌محیطی
isoperimetric curvesخم‌های هم‌‌محیطی، خم‌های هم‌‌محیط
isoperimetryهم‌محیطی
isosceles trapezoidذوزنقۀ متساوی‌الساقین
isosceles spherical triangleمثلث کروی متساوی‌الساقین
isosceles triangleمثلث متساوی‌الساقین
isothermal coordinatesمختصات تک‌دمایی
isothermal curveخم تک‌دما
isothermal lineخط تک‌دما
isothermal parametersپارامترهای تک‌دمایی
isotropic bilinear formصورت دوخطی همسان‌گرد
isotropic distributionتوزیع همسان‌گرد
isotropic quadratic formصورت درجۀ دوم همسان‌گرد
isotropic vectorبردار همسان‌گرد
isotropy groupگروه همسان‌گردی
iterated integral = repeated integralانتگرال مکرر
iterated kernelهستۀ مکرر
iterated series = repeated seriesسری مکرر
iterationتكرار، بارست
iteration methodروش تکراری، روش بارستی
iterative interpolationدرونیابی تکراری، درونیابی بارستی
iterative methodروش تکراری، روش بارستی
iterative processفرایند تکراری، فرایند بارستی
Ito formulaفرمول ایتو