واژه نامه ریاضی و آمار/حرف H

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
Haar measureاندازۀ هار
Hadamard conjectureحدس آدامار
Hadamard inequalityنابرابری آدامار
Hadamard multiplication theoremقضیۀ ضرب آدامار
Hahn-Banach theoremقضیۀ هان‌- باناخ
half-angle formulaفرمول نصف زاویه
half-closed intervalبازۀ نیم‌بسته
half-lifeنیم‏عمر
half-line = rayنیم‌خط
half-open intervalبازۀ نیم‌باز
half-planeنیم‌صفحه
half-spaceنیم‌فضا
half-turnنیم‌دور
Hamel basisپایۀ هامل
Hamilton canonical equationsمعادله‌های متعارف همیلتون
Hamilton cycleدور همیلتونی
Hamilton pathمسیر همیلتونی
Hamiltonian graphگراف همیلتونی
Hardy class → Hardy space
Hardy space = Hardy classفضای هاردی
harmonic analysisآنالیز همساز
harmonic conjugateمزدوج همساز
harmonic continuationفرابُرد همساز، ادامۀ همساز
harmonic conjugates of two pointsمزدوج‌های همساز دو نقطه، مزدوج‌های توافقی دو نقطه
harmonic divisionتقسیم همساز، تقسیم توافقی
harmonic functionتابع همساز
harmonic meanمیانگین همساز
harmonic measureاندازۀ همساز
harmonic motionحرکت همساز
harmonic oscillatorنوسانگر همساز
harmonic pointsنقطه‌های همساز، نقطه‌های توافقی
harmonic progression تصاعد همساز
harmonic ratioنسبت همساز
harmonic sequenceدنبالۀ همساز
harmonic seriesسری همساز
harmonic synthesisترکیب همساز
Hausdorff axiomاصل موضوع هاوسدورف
Hausdorff maximal principleاصل ماکسیمال هاوسدورف
Hausdorff separation axiomاصل موضوع جداسازی هاوسدورف
Hausdorff space = T2 spaceT2 فضای هاوسدروف، فضای
hazard functionتابع خطر
heat conduction equationمعادلۀ رسانش گرما
heat equationمعادلۀ گرما
Heaviside's unit functionتابع واحد هویساید
heightارتفاع
Heine-Borel theoremقضیۀ هاینه-بورل
helicoidپیچه‌وار
helixپیچه
hemicompact spaceفضای نیم‌فشرده
heptagonهفت‏ضلعی
heptahedronهفت‏وجهی
hereditary propertyویژگی موروثی
hereditary ringحلقۀ موروثی
hereditary semiringنیم‏حلقۀ موروثی
Hermite polynomialsچندجمله‌ای‌های ارمیت
Hermitian conjugate of a matrixمزدوج ارمیتی ماتریس
Hermitian formصورت ارمیتی
Hermitian kernelهستۀ ارمیتی
Hermitian matrixماتریس ارمیتی
Hermitian transformationتبدیل ارمیتی
Heronian mean میانگین هرونی
Hessian → Hessian matrix
Hessian matrix = Hessianماتریس هسه‌ای، هسه‌ای
heterogeneityناهمگنی
heterogeneousناهمگن
heteroscedasticityناهم‌واریانسی
heuristic methodروش کاوشی، روش یافتاری
hexagonشش‌ضلعی، مسدس
hexagonal systemدستگاه شش‌ضلعی‌ای، دستگاه مسدسی
hexagonal webتافتۀ شش‌ضلعی‌ای، بافتۀ مسدسی
hexahedral groupگروه شش‌وجهی
hexahedronشش‏وجهی
hierarchical designطرح سلسله‌مراتبی
hierarchical methodروش سلسله‌مراتبی
higher order derivativeمشتق مرتبۀ بالاتر
highest common factor → greatest common factor
highest term → leading term
Hilbert basis theoremقضیۀ پایۀ هیلبرت
Hilbert cubeمکعب هیلبرت
Hilbert modular formصورت پیمانه‌ای هیلبرت
Hilbert spaceفضای هیلبرت
histogramبافت‌نگاشت
hodographشتاب‏نگار
Hölder conditionشرط هولدر
Hölder inequalityنابرابری هولدر
holomorphic functionتابع تمام‏ریخت
holomorphic hullغلاف تمام‏ریخت
holomorphic mappingنگاشت تمام‏ریخت
holomorphyتمام‌ریختی
homeomorphic curvesخم‌های همسان‌ریخت
homeomorphic graphsگراف‌های همسان‌ریخت‌
homeomorphic spacesفضاهای همسان‌ریخت
homeomorphismهمسان‌ریختی
homogeneity in spaceهمگنی فضایی
homogeneity in timeهمگنی زمانی
homogeneous coordinatesمختصات همگن
homogeneous difference equationمعادلۀ تفاضلی همگن
homogeneous differential equationمعادلۀ دیفرانسیل همگن
homogeneous equation معادلۀ همگن
homogeneous functionتابع همگن
homogeneous idealایده‏آل همگن
homogeneous polynomialچندجمله‌ای همگن
homogeneous spaceفضای همگن
homographicهم‏نگار
homographic transformation تبدیل هم‏نگار
homological algebraجبر مانستگی
homological dimensionبُعد مانستگی
homological mappingنگاشت مانستگی
homologically connected spaceفضای مانستگی‌همبند
homologous cyclesدورهای مانسته
homologous elements = corresponding elementsعنصرهای متناظر
homology مانستگی
homology classesرده‌های مانستگی
homology exact sequenceدنباله کامل مانستگی
homology groupگروه‌ مانستگی
homology theoryنظریۀ مانستگی
homomorphic imageنگارۀ همریخت
homomorphismهمریختی
homomorphism of algebrasهمریختی جبرها، همریختی جبری
homomorphism of fieldsهمریختی میدان‌ها، همریختی میدانی
homomorphism of groups → group homomorphism
homomorphism of modulesهمریختی مدول‌ها، همریختی مدولی
homomorphism of rings → ring homomorphism
homoscedasticityهم‌واریانسی
homothetic center → center of similitude
homothetic figuresشکل‌های متجانس
homothetic transformation = transformation of similitudeتبدیل تجانسی، تجانس
homothetyتجانس
homotopic functionsتابع‌های هم‌جا
homotopic mappingsنگاشت‌های هم‌جا
homotopyهم‌جایی
homotopy classردۀ هم‌جایی
homotopy equivalenceهم‌ارزی هم‌جایی
homotopy equivalent spacesفضاهای هم‌جایی هم‌ارز
homotopy equivalent systemدستگاه‌های هم‌جایی‌هم‌ارز
homotopy groupگروه هم‌جایی
homotopy inverseوارون هم‌جایی
homotopy setمجموعۀ هم‌جایی
homotopy theoremقضیۀ هم‌جایی
homotopy typeنوع هم‌جایی
horizon افق
horizontal asymptoteمجانب افقی
horizontal axisمحور افقی
horizontal lineخط افقی
horizontal planeصفحۀ افقی
horizontal traceاثر افقی
horizontal vectorبردار افقی
hull-kernel topologyتوپولوژی هسته‌غلافی
hyperbolaهذلولی
hyperbolic coordinatesمختصات هذلولوی
hyperbolic cosecantکسکانت هذلولوی
hyperbolic cosineکسینوس هذلولوی
hyperbolic cosine functionتابع کسینوس هذلولوی
hyperbolic cotangentکتانژانت هذلولوی
hyperbolic cylinderاستوانۀ هذلولوی
hyperbolic cylindrical surfaceرویۀ استوانه‌ای هذلولوی
hyperbolic fixed pointنقطۀ ثابت هذلولوی
hyperbolic functionتابع هذلولوی
hyperbolic geometryهندسۀ هذلولوی
hyperbolic half-planeنیم‌صفحۀ هذلولوی
hyperbolic manifoldخمینۀ هذلولوی
hyperbolic paraboloidسهمی‌وار هذلولوی
hyperbolic planeصفحۀ هذلولوی
hyperbolic pointنقطۀ هذلولوی
hyperbolic secantسکانت هذلولوی
hyperbolic sineسینوس هذلولوی
hyperbolic spaceفضای هذلولوی
hyperbolic spiralمارپیچ هذلولوی
hyperbolic tangent تانژانت هذلولوی
hyperbolic trigonometryمثلثات هذلولوی
hyperboloid هذلولی‌وار
hyperboloid of two sheetsهذلولی‌وار دوپارچه
hyperboloid of one sheetهذلولی‌وار یکپارچه
hyperelliptic differential equationمعادلۀ دیفرانسیل ابربیضوی
hyperelliptic functionتابع ابربیضوی
hyperelliptic integralانتگرال ابربیضوی
hypergeometric distributionتوزیع ابرهندسی
hypergeometric functionتابع ابرهندسی
hypergeometric seriesسری ابرهندسی
hyperharmonic seriesسری ابرهمساز
hyperparallel linesخط‌های ابرموازی
hyperplaneابرصفحه
hyperplane bundleکلاف ابرصفحه‌ای
hyperplane coordinatesمختصات ابرصفحه‌ای
hypersphereابرکره
hypersurfaceابررویه
hypocycloidدرون‌چرخ‌زاد
hypocycloid of four cuspsدرون‌چرخ‌زاد چهارتیزه‌ای
hypoelliptic operatorعملگر زیربیضوی
hypotenuse وتر [درمثلث]
hypothesisفرض
hypothesis testing = test of hypothesisآزمون فرض
hypotrochoidدرون‌چرخه‏زاد