واژه نامه ریاضی و آمار/Elements

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
ε-coveringε-پوشش
ε-distinguishable setمجموعۀ ε-تمیزپذیر
ε-entropyε-انتروپی
π-groupπ-گروه
σ-additive function = sigma -additive functionتابع سیگما جمعی
σ-additive measure = sigma-additive measureاندازۀ سیگما جمعی
σ-algebra = sigma-algebraسیگما جبر
σ-finite measure = sigma-finite measureاندازۀ سیگما متناهی
σ-function = sigma-functionتابع سیگما، سیگما تابع