حوزه‌های برگزاری چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

نسخه به‌روزرسانی شده
دسته‌بندینام دانشگاهنام و نام خانوادگیمحل اقامتمحل آزمونسرپرست
تیمیاصفهانوحید طاهری بروجنی اصفهاندانشگاه اصفهانآقای دکتر علیرضا امینی هرندی
تیمیاصفهانمحمدجواد واعظاصفهاندانشگاه اصفهانآقای دکتر علیرضا امینی هرندی
تیمیاصفهاننیما چلونگراصفهاندانشگاه اصفهانآقای دکتر علیرضا امینی هرندی
تیمیاصفهانکورش اسماعیلیاصفهاندانشگاه اصفهانآقای دکتر علیرضا امینی هرندی
تیمیاصفهانمرضیه آیتنجف آباد (اصفهان)دانشگاه اصفهانآقای دکتر علیرضا امینی هرندی
تیمیالزهراریحانه سادات سیدپورتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فاطمه آهنگری
تیمیالزهرامائده طاهریتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فاطمه آهنگری
تیمیالزهرافاطمه شاکریتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فاطمه آهنگری
تیمیالزهرامهشاد اکبر شریفیتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فاطمه آهنگری
تیمیالزهرامبینا شفیعیتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فاطمه آهنگری
تیمیبجنوردکیمیا ابراهیمیبجنورددانشگاه بجنوردآقای دکتر سید مهدی کاظمی تربقان
تیمیبجنوردشقایق امانداربجنورددانشگاه بجنوردآقای دکتر سید مهدی کاظمی تربقان
تیمیبجنوردمحمد داودپورشیرواندانشگاه بجنوردآقای دکتر سید مهدی کاظمی تربقان
تیمیبجنوردالهه خاقانیشیرواندانشگاه بجنوردآقای دکتر سید مهدی کاظمی تربقان
تیمیبجنوردزینب علی‌ آبادی بجنورددانشگاه بجنوردآقای دکتر سید مهدی کاظمی تربقان
تیمیبنابامیر علی یوسف نژادتبریزدانشگاه تبریزآقای دکتر مجتبی سجادمنش
تیمیبنابمهدی مفتیتبریزدانشگاه تبریزآقای دکتر مجتبی سجادمنش
تیمیبنابفاطمه سپهریبنابدانشگاه تبریزآقای دکتر مجتبی سجادمنش
تیمیبنابنگین سعیدیمراغهدانشگاه تبریزآقای دکتر مجتبی سجادمنش
تیمیبنابزینب ایمانیتبریزدانشگاه تبریزآقای دکتر مجتبی سجادمنش
تیمیتبریزآرمان شیردلتبریزدانشگاه تبریزآقای دکتر محمد حسین جعفری
تیمیتهرانبهار باقریتهراندانشگاه الزهرا آقای دکتر رضا رضاوند
تیمیتهرانمحمدمهدی کورانی فرتهراندانشگاه الزهرا آقای دکتر رضا رضاوند
تیمیتهرانپارسا تسبیح گوتهراندانشگاه الزهرا آقای دکتر رضا رضاوند
تیمیتهراننیوشا کریمیتهراندانشگاه الزهرا آقای دکتر رضا رضاوند
تیمیتهرانمحمدرضا معتبرتهراندانشگاه الزهرا آقای دکتر رضا رضاوند
تیمیحکیم سبزواریمهتا قاسمیسبزواردانشگاه حکیم سبزواریخانم دکتر بهناز طلوع حقیقی
تیمیحکیم سبزواریفهیمه توکلی پورسبزواردانشگاه حکیم سبزواریخانم دکتر بهناز طلوع حقیقی
تیمیحکیم سبزواریسید محمد احمدیسبزواردانشگاه حکیم سبزواریخانم دکتر بهناز طلوع حقیقی
تیمیحکیم سبزواریمحمد قاسم ابراهیمیسبزواردانشگاه حکیم سبزواریخانم دکتر بهناز طلوع حقیقی
تیمیحکیم سبزواریعلی سالاریسبزواردانشگاه حکیم سبزواریخانم دکتر بهناز طلوع حقیقی
تیمیخلیج فارس مرضیه غلامیبوشهردانشگاه خلیج فارسآقای دکتر رضا شرف دینی
تیمیخلیج فارس مولود نظری چالشتریبوشهردانشگاه خلیج فارسآقای دکتر رضا شرف دینی
تیمیخلیج فارس مریم زارعیبوشهردانشگاه خلیج فارسآقای دکتر رضا شرف دینی
تیمیخلیج فارس فائزه علامی نژادبوشهردانشگاه خلیج فارسآقای دکتر رضا شرف دینی
تیمیخلیج فارس یاسمن غدیریبوشهردانشگاه خلیج فارسآقای دکتر رضا شرف دینی
تیمیخوارزمیامیر ارسلان بادی پاکرجدانشگاه الزهراآقای دکتر آرش احدی
تیمیخوارزمیامیر مهدی محسنیکرجدانشگاه الزهراآقای دکتر آرش احدی
تیمیخوارزمینرگس شاولیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر آرش احدی
تیمیخوارزمیمهدی شفیعیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر آرش احدی
تیمیخوارزمیاحد علیزادهتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر آرش احدی
تیمیرازیسعید بنی عامریانکرمانشاهدانشگاه رازیآقای دکتر یاسر طلوعی
تیمیرازیایلیا الماسیکرمانشاهدانشگاه رازیآقای دکتر یاسر طلوعی
تیمیرازیپرهام پورگودرزیکرمانشاهدانشگاه رازیآقای دکتر یاسر طلوعی
تیمیرازیمحمد معین مبینیکرمانشاهدانشگاه رازیآقای دکتر یاسر طلوعی
تیمیرازیمعصومه مرادبیگیکرمانشاهدانشگاه رازیآقای دکتر یاسر طلوعی
تیمیشهید باهنر کرمانسید حسنعلی پرویز کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکترحسین مومنایی
تیمیشهید باهنر کرمانسجاد هاشمیان کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکترحسین مومنایی
تیمیشهید باهنر کرمانپرهام شادمان کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکترحسین مومنایی
تیمیشهید باهنر کرمانامیر شفا بخش کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکترحسین مومنایی
تیمیشهید باهنر کرمانعلیرضا رضامند کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکترحسین مومنایی
تیمیشهید بهشتیامین انوری سرورتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جعفر شفاف
تیمیشهید بهشتیشیما عادلیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جعفر شفاف
تیمیشهید بهشتیسیده مهدیس امامیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جعفر شفاف
تیمیشهید بهشتیفاطمه صالحیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جعفر شفاف
تیمیشهید بهشتیمحمدحسین محجوبیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جعفر شفاف
تیمیشیرازمریم انوری‌پورشیرازدانشگاه شیرازآقای دکتر بهمن احمدی
تیمیشیرازبهنام باغبان‌پورشیرازدانشگاه شیرازآقای دکتر بهمن احمدی
تیمیشیرازامیرحسین دالوندشیرازدانشگاه شیرازآقای دکتر بهمن احمدی
تیمیشیراززهرا رحیمیشیرازدانشگاه شیرازآقای دکتر بهمن احمدی
تیمیشیرازمسعود میرزاییشیرازدانشگاه شیرازآقای دکتر بهمن احمدی
تیمیصنعتی اصفهانامیررضا غنی زاده زرندیاصفهاندانشگاه اصفهانآقای دکتر سجاد لکزیان
تیمیصنعتی اصفهانمحدثه زهره نسباصفهاندانشگاه اصفهان
آقای دکتر سجاد لکزیان
تیمیصنعتی اصفهانزهره بحرانی فرداصفهاندانشگاه اصفهانآقای دکتر سجاد لکزیان
تیمیصنعتی اصفهانمحمدحسین اصفهانیانتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر سجاد لکزیان
تیمیصنعتی اصفهاننرگس نیک ناماصفهاندانشگاه اصفهانآقای دکتر سجاد لکزیان
تیمی صنعتی امیرکبیرمسیح مزکیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امید نقشینه ارجمند
تیمی صنعتی امیرکبیرعلی فرساد مهرتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امید نقشینه ارجمند
تیمی صنعتی امیرکبیردانیال کاظم لوتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امید نقشینه ارجمند
تیمی صنعتی امیرکبیرمحمد خلیلیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امید نقشینه ارجمند
تیمی صنعتی امیرکبیرسهیل حقیقیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امید نقشینه ارجمند
تیمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمحمد حسین زینعلیتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فرشته ملک
تیمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفاطمه شیرکانیتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فرشته ملک
تیمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسینیما نوروزیتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فرشته ملک
تیمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیآریان فهیمیتهراندانشگاه الزهراخانم دکتر فرشته ملک
تیمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیپارسا شهبازیکرجدانشگاه الزهراخانم دکتر فرشته ملک
تیمیصنعتی شریفسروش رضاییسنندجدانشگاه کردستانآقای دکتر امیر جعفری
تیمیصنعتی شریفامیرعباس محمدیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امیر جعفری
تیمیصنعتی شریفجواد فرخ نژادتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امیر جعفری
تیمیصنعتی شریفمبینا عظیمیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امیر جعفری
تیمیصنعتی شریفسیدعلیرضا طبیب پورتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر امیر جعفری
تیمیصنعتی نوشیروانی بابلسحر رزاقیقائمشهر(مازندران)دانشگاه مازندرانآقای دکتر شهاب کلانتری
تیمیصنعتی نوشیروانی بابلیاسمن جعفرنژاد قمیبابل(مازندران)دانشگاه مازندرانآقای دکتر شهاب کلانتری
تیمیصنعتی نوشیروانی بابلزهرا افرا بندپیبابل(مازندران)دانشگاه مازندرانآقای دکتر شهاب کلانتری
تیمیصنعتی نوشیروانی بابلزهرا قاسمی پرکوهیساری(مازندران)دانشگاه مازندرانآقای دکتر شهاب کلانتری
تیمیصنعتی نوشیروانی بابلسیده مهنا مشهدیبابل(مازندران)دانشگاه مازندرانآقای دکتر شهاب کلانتری
تیمیعلم و فناوری مازندرانمهدی باباییشهریاردانشگاه الزهراخانم دکتر ماریا افشاری راد
تیمیعلم و فناوری مازندرانمهدی حسین زادهآملدانشگاه مازندرانخانم دکتر ماریا افشاری راد
تیمیعلم و فناوری مازندراننیلوفر صدیق زادلاهیجاندانشگاه گیلانخانم دکتر ماریا افشاری راد
تیمیعلم و فناوری مازندرانسید امید عقیلیکردکویدانشگاه مازندرانخانم دکتر ماریا افشاری راد
تیمیعلم و فناوری مازندرانفاطمه لقمان پورساریدانشگاه مازندرانخانم دکتر ماریا افشاری راد
تیمیعلم و صنعت ایرانسهند محمودیانتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جواد وحیدی
تیمیعلم و صنعت ایرانسجاد حیدری نژادتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جواد وحیدی
تیمیعلم و صنعت ایرانمحمد صالح جریرهتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جواد وحیدی
تیمیعلم و صنعت ایرانعلی بیاتتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جواد وحیدی
تیمیعلم و صنعت ایرانعلی گلستانیتهراندانشگاه الزهراآقای دکتر جواد وحیدی
تیمیفردوسی مشهدسحر بخشنده نژادمشهددانشگاه فردوسی مشهدخانم دکتر هانیه میرابراهیمی
تیمیفردوسی مشهدامیریاسین خراشادی زادهمشهددانشگاه فردوسی مشهدخانم دکتر هانیه میرابراهیمی
تیمیفردوسی مشهدامیر علی اخگریمشهددانشگاه فردوسی مشهدخانم دکتر هانیه میرابراهیمی
تیمیفردوسی مشهدالیکا تیموری براکوهی مشهددانشگاه فردوسی مشهدخانم دکتر هانیه میرابراهیمی
تیمیفردوسی مشهد احسان کفشدار گوهرشادیمشهددانشگاه فردوسی مشهدخانم دکتر هانیه میرابراهیمی
تیمیفرهنگیان کرمانرحیم علی آبادی راوریکرمان دانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکتر رسول اسکندری
تیمیفرهنگیان کرمانمحمد جواد عظیمی کرمانیکرمان دانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکتر رسول اسکندری
تیمیفرهنگیان کرمانرضا مهدی آبادی توکلی کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکتر رسول اسکندری
تیمیفرهنگیان کرمانصدیقه درس خوان کرماندانشگاه شهید باهنر کرمانآقای دکتر رسول اسکندری
تیمیکاشانحانیه موحدنیاکاشاندانشگاه کاشانآقای دکتر سید علی رضا اشرفی
تیمیکاشانبردیا جهانگیریکاشاندانشگاه کاشانآقای دکتر سید علی رضا اشرفی
تیمیکاشانمحمد معین یوسفیانکاشاندانشگاه کاشانآقای دکتر سید علی رضا اشرفی
تیمیمازندرانساناز سلمانزادهمحمودآباددانشگاه مازندرانمهدی رفیعی راد
تیمیمازندرانبهار عطایی نوریتهراندانشگاه الزهرامهدی رفیعی راد
تیمیمازندرانمحبوبه احمدی آملدانشگاه مازندرانمهدی رفیعی راد
تیمیمازندرانفاطمه درزیبابلسردانشگاه مازندرانمهدی رفیعی راد
تیمیمازندرانساجده عارفیبابلدانشگاه مازندرانمهدی رفیعی راد
تیمینیشابوراحسان هادیانمشهددانشگاه فردوسی مشهدآقای دکتر سید محسن صالح
تیمیولی عصر(عج)ر فسنجانفاطمه السادات حسینی ساداترفسنجاندانشگاه ولیعصر رفسنجانآقای دکتر علی آرمندنژاد
تیمیولی عصر(عج)ر فسنجانفاطمه السادات سیدقاسمی اكبرابادرفسنجاندانشگاه ولیعصر رفسنجانآقای دکتر علی آرمندنژاد
تیمیولی عصر(عج)ر فسنجانمهتاب معاذاللهیرفسنجاندانشگاه ولیعصر رفسنجانآقای دکتر علی آرمندنژاد
تیمیولی عصر(عج)ر فسنجانمحمدامین پالواسهرفسنجاندانشگاه ولیعصر رفسنجانآقای دکتر علی آرمندنژاد
تیمیولی عصر(عج)ر فسنجانمحمدعلی ناصریرفسنجاندانشگاه ولیعصر رفسنجانآقای دکتر علی آرمندنژاد
تیمییاسوجمحراب توکلینور(مازندران)دانشگاه مازندرانآقای دکتر محمدتقی حیدری
تیمییاسوجفرشته کردیایذه(هواز)دانشگاه شهید چمران اهوازآقای دکتر محمدتقی حیدری
تیمییاسوجمهدیس مرادیانیاسوجدانشگاه یاسوجآقای دکتر محمدتقی حیدری
تیمییاسوجنرگس صلاحییاسوجدانشگاه یاسوجآقای دکتر محمدتقی حیدری
تیمییاسوجشهربانو هوشمندی نیاگچساران(یاسوج)دانشگاه یاسوجآقای دکتر محمدتقی حیدری
تیمیهرمزگانندا زمردیبندرعباسدانشگاه هرمزگانخانم دکتر مریم اسماعیلی
انفرادیپیام نور مرکز زنجانزهرا یادگاریزنجاندانشگاه الزهراندارد-انفرادی
انفرادیکردستانمحمد عبداللهی حمیدینقدهدانشگاه تبریزندارد-انفرادی
انفرادی دانش آموخته-1400/4/31آزاد اسلامی واحد تهران مرکزپرهام محمدپناهیتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/6/28اصفهانپویا پرتوتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/6/6علم و صنعت ایرانحانیه محمدیتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/4/28فرهنگیان- پردیس شهید رجایی سمنانحسن کریمیروستای آقداش(اراک-خنداب)دانشگاه اصفهانندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/6/31صنعتی امیرکبیرحسین رودبارانیتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/6/30خوارزمیحسین شیرکوندتهران -پیشوادانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/11/20شهید چمران اهوازحسین نوابمسجد سلیماندانشگاه شهید چمران اهوازندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/7/28صنعتی امیرکبیرزهرا محمدی خان قشلاقیتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/12/4صنعتی نوشیروانی بابلزهره امینیمازندران -شیرگاهدانشگاه مازندرانندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/6/31صنعتی شریفزینب فقریتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/6/21علم و صنعت ایرانسالار صالحی تهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/11/23تهرانسیداحسان حسنیکرجدانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/4/31تهرانسیدمهدی مظلومتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/4/11گیلانسیده نیلوفر عسکری ماسولهتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/6/13شهید بهشتی صهبا کوه پیماتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/5/8تبریزعارف اسمعیلیتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/4/21فردوسی مشهدعرفان علیان نژادیمشهددانشگاه فردوسی مشهدندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته- 1400/6/31اصفهانعلی رقائیتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/7/30دانشگاه شاهدعلی زمانیتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/6/31صنعتی امیرکبیرعلی مفتخری مختاریان فرتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1398/11/30قمفاطمه بیاتتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/4/00صنعتی اصفهانماجد حمادیاهوازدانشگاه شهید چمران اهوازندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/6/10شهید بهشتی محمدامین یادگاریتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/6/30قممحمدرضا فدایی کرمانشاهانیتهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/7/5گیلانمحمّدرضا فعّال شیرکدهرشتدانشگاه گیلانندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1399/4/31الزهرامریم جواهری تهراندانشگاه الزهراندارد-انفرادی دانش آموخته
انفرادی دانش آموخته-1400/5/31شهید مدنی آذربایجانمریم جدالی بهراممرنددانشگاه تبریزندارد-انفرادی دانش آموخته