چهل‌وپنجمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 27 الی 30 تیرماه 1402، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

چهل‌وچهارمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 19 الی 23 اردیبهشت‌ماه 1401، دانشگاه الزهرا

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

چهل‌وسومین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 12 الی 15 شهریورماه 1398، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

چهل‌ودومین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 19 الی 22 تیر ماه 1397، دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر)

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

چهل‌ویکمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 14 الی 17 شهریور ماه 1396، دانشگاه شهرکرد

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

چهلمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، تاریخ 3 الی 6 شهریور ماه 1395، دانشگاه علم و صنعت ایران

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

سی‌و‌نهمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 22 الی 25 اردیبهشت ماه 1394، دانشگاه یزد

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

سی‌وهشتمین دوره‌ی مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 23 الی 26 اردیبهشت ماه سال 1393، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته (شهر ماهان – کرمان)

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

سی‌و‌هفتمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 24 الی 27 اردیبهشت ماه 1392، دانشگاه سمنان

سوالات روز اول

پاسخ نامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ نامه روز دوم

سی‌‌و‌ششمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 26 الی 29 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

سی‌‌وپنجمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، 16الی 19اردیبهشت ماه سال 1390، دانشگاه شهید بهشتی

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

سی‌وچهارمین دوره مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، ۱ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، دانشگاه کاشان

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

سی‌‌و‌سومین دوره مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، دانشگاه تربیت مدرس

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

سی‌‌ودومین دوره مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

سی‌ویکمین دوره مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، دانشگاه فردوسی مشهد

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

سی‌امین دوره مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور، ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، دانشگاه تفرش

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

بیست‌ونهمین دوره مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور،۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، دانشگاه مازندران

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

بیست‌وهشمین دوره مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور،۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، دانشگاه صنعتی شریف

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم