اولین مسابقه ‎۱۱ـ‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۲‎ دانشگاه تهران (مسؤل برگزاری: مهدی بهزاد)
دومین ۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۳‎ دانشگاه شیراز
سومین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۴‎ دانشگاه اهواز
چهارمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۵‎ دانشگاه تبریز
پنجمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۶‎ دانشگاه صنعتی شریف ‎
ششمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۷‎ دانشگاه اصفهان
هفتمین ۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۹‎ دانشگاه فردوسی مشهد
هشتمین ‎ ۹‎ فروردین ‎۱۳۶۳‎ دانشگاه شیراز
نهمین ‎۲۵‎ شهریور ‎۱۳۶۴‎ دانشگاه تربیت معلم تهران
دهمین‎۱۰‎ فروردین ‎۱۳۶۵‎ دانشگاه سیستان‌وبلوچستان
یازدهمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۶۶‎ دانشگاه بیرجند
دوازدهمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۶۷‎ دانشگاه گیلان
سیزدهمین‎۹‎ فروردین ‎۱۳۶۸‎ دانشگاه تهران
چهاردهمین‎۲۴‎ اسفند ‎۱۳۶۸‎ دانشگاه صنعتی اصفهان
پانزدهمین ۲۵ـ‎‍۲۲‎ اسفند ‎۱۳۶۹‎ دانشگاه فردوسی‌مشهد
شانزدهمین ۲۱ـ‎‍۱۸‎ فروردین ‎۱۳۷۱‎ دانشگاه رازی باختران
هفدهمین ۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۷۲‎ دانشگاه شهید بهشتی
هجدهمین ۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۷۳‎ دانشگاه صنعتی شریف
نوزدهمین‎۹ ‎ فروردین ‎۱۳۷۴‎ دانشگاه شهیدباهنرکرمان
بیستمین۴ـ‎‍۲‎ اسفند ‎۱۳۷۴‎ دانشگاه صنعتی شریف
بیست و یکمین۲۱ـ‎‍۱۹‎ اسفند ‎۱۳۷۵‎ دانشگاه تهران
بیست و دومین ۲۵ـ‎‍۲۳‎ اسفند ‎۱۳۷۶‎ دانشگاه شهیدچمران اهواز(مسؤل برگزاری: امیدعلی شهنی‌کرمزاده)
بیست و سومین ۱۱ـ‎‍۹‎ فروردین ‎۱۳۷۸‎ دانشگاه صنعتی شریف(مسؤول برگزاری: یحیی تابش)
بیست و چهارمین۱۶ـ‎‍۱۴‎ اردیبهشت ‎۱۳۷۹‎ دانشگاه خواجه‌نصیر طوسی (رئیس کمیتۀ علمی: علیرضا جمالی)
بیست و پنجمین ۲۸ـ‎‍۲۶‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۰‎ دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (رئیس کمیتۀ علمی: علیرضا جمالی)
بیست و ششمین ۲۷ـ‎‍۲۵‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۱‎ دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه (رئیس کمیتۀ علمی: علیرضا جمالی)
بیست و هفتمین ۲۶ـ‎‍۲۴‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۲‎ دانشگاه بوعلی‌سینا همدان (رئیس کمیتۀ علمی: محمدتقی دیبایی)
بیست و هشتمین ۲۵ـ‎‍۲۲‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۳‎ دانشگاه صنعتی شریف (رئیس کمیته علمی: رشید زارع‌نهندی)
بیست و نهمین ۱۶ـ‎‍۱۳‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۴‎ دانشگاه مازندران (رئیس کمیته علمی: مهدی رجبعلی‌پور، رشید زارع‌نهندی)
سی امین ۲۲ـ‎‍۱۹‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۵‎ دانشگاه تفرش(رئیس کمیته علمی: مهدی رجبعلی‌پور، رشید زارع‌نهندی)
سی و یکمین ۲۳ـ‎‍۲۰‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۶‎ دانشگاه فردوسی‌مشهد (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و دومین ۲۱ـ‎‍۱۸‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۷‎ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و سومین ۱۹ـ‎‍۱۶‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۸‎ دانشگاه تربیت مدرس (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و چهارمین ۴‎ـ۱‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۹‎ دانشگاه کاشان (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و پنجمین‎ ۱۶ـ‍۱۹‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۰‎ دانشگاه شهید بهشتی (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و ششمین‎ ۲۶ـ‍۲۹‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۱‎ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و هفتمین‎ ۲۴ـ‍۲۷‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۲‎ دانشگاه سمنان (رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
سی و هشتمین‎ ۲۳ـ۲۶‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۳‎ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری‎‎ پیشرفته(شهر ماهان-کرمان)(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
سی و نهمین‎ ۲۲ـ‍۲۵‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۴‎ دانشگاه یزد ‎‎(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
چهلمین ۳ـ‍۶‎ شهریور ‎۱۳۹۵‎ دانشگاه علم و صنعت ‎‎(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
چهل و یکمین ‎ ۱۴ـ‍۱۷‎ شهریور ‎۱۳۹۶‎ دانشگاه شهرکرد ‎‎(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
چهل و دومین ‎۱۹ -۲۲‎ تیر ‎۱۳۹۷‎‎ دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر)(رئیس کمیته علمی: محمدرضا ودادی)
چهل و سومین ‎۱۵ـ‍۱۲‎ شهریور ‎۱۳۹۸‎ دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
چهل و چهارمین ‎ ۱۹ـ‍۲۳‎ اردیبهشت ۱۴۰‎۱‎ دانشگاه الزهرا ‎‎(رئیس کمیته علمی: بیژن احمدی کاکاوندی)
چهل و پنجمین  ‎۲۷ -۳۰‎ تیر ‎۱۴۰۲‎‎ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (رئیس کمیته علمی: بیژن احمدی کاکاوندی)
چهل و ششمین 11-14 اردیبهشت ‎1403 دانشگاه تبریز ‎‎(رئیس کمیته علمی: بیژن احمدی کاکاوندی)