نمایندگان انجمن ریاضی در دانشگاه ها

فهرست نمایندگان انجمن ریاضی ایران

ردیفدانشگاهنامنام خانوادگیآدرس پست الکترونیکی نماینده
1خانه ریاضیات گنبدشمس الدینطلابی
2دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارراضیهواحدvahed@ipm.ir
3دانشکده شهید چمران کرمانمحمدحریmohhorry@yahoo.com
4دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتیسیده مهرنوازقاسمی نژادmehrnavazg@yahoo.com
5دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقیشهرامنجف‌زادهnajafzadeh1234@yahoo.ie
6دانشگاه اراکعلیمحمدنظریam_nazari@yahoo.com
7دانشگاه ارومیهسعیدپیش‌بینs.pishbin@urmia.ac.ir,spishbin.math@gmail.com
8دانشگاه اصفهانامیرعباسورشویamirabbassv@gmail.com
9دانشگاه الزهراسمیهجنگجوی شالاهیsjangjoo90@gmail.com
10دانشگاه امام حسینوحیدعالیvalli@meph.com
11دانشگاه ایلامسمیهمرادیsomayeh.moradi1@gmail.com
12دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد اراکعلیمنصوریarakmath2@yahoo.com
13دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد اردبیلفرزانهفرهنگ بافتانیfar_farhang2007@yahoo.com
14دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد استهبانمحمدهادیاخباریiauestahban@gmail.com
15دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد آشتیانحمیدرضاصاحبیhrsaau@gmail.com
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلعلیرضا‌محمد‌پورکاسکریmohammadpour@baboliau.ac.ir,mohammadpour_ar@yahoo.com
17دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابسید محمدموسویm.mousavi@azaruniv.edu
18دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبمجیدکرمیm-karami@azad.ac.ir
19دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزحمیدرضارحیمیrahimi@iauctb.ac.ir
20دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادزهراماسوریnmasouri@yahoo.com
21دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرمریمشریف‌دوستsharifdoost@gmail.com
22دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتمحمودسعیدیکلیشمیiaurasht@yahoo.com
23دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانفرانکحسین‌زاده‌سلجوقیf_h_saljooghi@yahoo.com
24دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریسیدباباحسینیsbhosseini@iausari.ac.ir
25دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری(یادگار امام)محمودخراسانی‌کیاسریm.khorasany@yahoo.com,mkhorasani@iausr.com
26دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد شیرازخدیجهجاهدیMjahedi80@yahoo.com
27دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتولعلیمسلمی پورa.moslemipour@yahoo.com
28دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آبادسیدحبیبحسینیadmin@iauf.ac.ir
29دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهرشعبانصدقیsedghi_gh@yahoo.com
30دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجالهام ساداتهاشمی‌زادهelham_hashemizadeh@yahoo.com
31دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانطاهرهسیستانیtaherehsistani@yahoo.com
32دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهحمیدرضاکاشفیkashefhr@gmail.com
33دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهعلیرضاحاجی کریمیa.hajikarimi@mau.ac.ir
34دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرنداسماعیلعلیزادهe_alizadeh@marandiau.ac.ir,info@marandiau.ac.ir
35دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدمحمدمحرابی‌نژادmmehrabinezhad@gmail.com
36دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادکمالخلیل‌پورK_khalilpour@yahoo.com
37دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوربیژنرحمانیBijanrah40@gmail.com
38دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانبهراماسدیba.asady@gmail.com
39دانشگاه آیت الله العظمی بروجردیعباسزیوری کاظم پورzivari@abru.ac.ir
40دانشگاه بجنوردزهرهدادیdadizohreh@gmail.com
41دانشگاه بنابمجتبیسجادمنشm.sajjadmanesh@ubonab.ac.ir
42دانشگاه بوعلی سینا همداناسماعیلفیضیefeizi@basu.ac.ir
43دانشگاه بین‌ا‌لمللی امام‌خمینیعلیبهتوییa.behtoei@sci.ikiu.ac.ir
44دانشگاه بیرجندحاجی‌محمدمحمدی نژادhmohmmadin@yahoo.com,hmohmmadin@birjand.ac.ir
45دانشگاه پیام نور مرکز کرجندانجف زادهmn_najafzadeh@yahoo.com
46دانشگاه پیام نورمرکز شیرازاحمدخاکساریakhaksari@spnu.ac.ir,a_khaksari@pnu.ac.ir
47دانشگاه پیام نور سازمان مرکزیخدیجهاحمدی آملیahmadikh@hotmail.com, khahmadi@pnu.ac.ir
48دانشگاه پیام نور مرکز قزوینسیدداودمیرفرجود‌لنگریDavoud.mirfarjud@gmail.com
49دانشگاه پیام نور مرکز قماکبراصغرزاده‌طالبی
50دانشگاه تبریزکریمایوازivaz@tabrizu.ac.ir
51دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهفرزاددادی پورdadipoor@yahoo.com,farzad.dadipour@kgut.ac.ir
52دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاناسماعیلاسدیesmaeel.asadi@gmail.com;easadi@iasbs.ac.ir
53دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیامیرحسینقدرتیghodrati84@gmail.com
54دانشگاه تربیت مدرسعلیایرانمنشiranmana@yahoo.com
دانشگاه تفرشدانشگاه تفرشعلیپارسیانparsian@tafreshu.ac.ir
56دانشگاه تهرانفاطمهفاطمه آیت ا... زاده شیرازیf.a.z.shirazi@ut.ac.ir
57دانشگاه جهرمجوادبرادرانbaradaran@jahromu.ac.ir
58دانشگاه حکیم سبزواریامیدباغانیomid.baghani@gmail.com
59دانشگاه خلیج فارسرضاشرف دینیsharafdini@pgu.ac.ir
60دانشگاه خوارزمیمریمجهانگیریjahangiri@khu.ac.ir
61دانشگاه دامغانبهزادصالحیانbsalehian@du.ac.ir
62دانشگاه رازیکیوانامینیkamini@razi.ac.ir,keyvanamini1353@yahoo.com
63دانشگاه زنجانفاطمه ساداتموسویfmousavi@znu.ac.ir
64دانشگاه سلمان فارسی کازرونعلیغفارپناهghafarpanah2002@gmail.com
65دانشگاه سمنانفریدونحبیبیانHabibianf72@yahoo.com
66دانشگاه سیستان و بلوچستانرحمت ا...لشکری پورlashkari@hamoon.usb.ac.ir
67دانشگاه شاهدابوالفضلتاریtari@shahed.ac.ir
68دانشگاه شهرکردمسعودسبزواریsabzevari@ipm.ir
69دانشگاه شهید بهشتیبیژناحمدی‌کاکاوندیbakakavandi@gmail.com,b.ahmadi@sbu.ac.ir
70دانشگاه شهید چمران اهوازمهردادنامداریnamdari@ipm.ir
71دانشگاه شهید‌باهنر کرمانسیناهدایتa_hedayat@uk.ac.ir
72دانشگاه شهید مدنی آذربایجانوحیدرومیroomi@azaruniv.ac.ir; vahidroomi@gmail.com
73دانشگاه شیرازمحمدرضاعبودیmr_oboudi@shirazu.ac.ir
74دانشگاه شیخ بهاییسحرعطارزادهatarzadeh@shbu.ac.ir
75دانشگاه صنعتی اصفهانرسولنصر اصفهانیisfahani@cc.iut.ac.ir
76دانشگاه صنعتی امیرکبیرسیدمنصورواعظ‌پورvaez@aut.ac.ir,mvaezpour@gmail.com
77دانشگاه صنعتی جندی شاپورعلی رضاآل هفت تنa.r.alehafttan@ssu.ac.ir
78دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفرزانهرمضانی بنابramezani@kntu.ac.ir
79دانشگاه صنعتی سهند تبریزفهمیهباروقی بنابbaroughi@sut.ac.ir
80دانشگاه صنعتی شاهروداحمدزیرهazireh@gmail.com;azireh@shahroodut.ac.ir
81دانشگاه صنعتی شریفجوادابراهیمی بروجنیjavad.ebrahimi@sharif.edu
82دانشگاه صنعتی شیرازمحمدحسینحیدریheydari@sutech.ac.ir
83دانشگاه صنعتی ارومیهاحمدرضاحقیقیah.haghighi@gmail.com,ah.haghighi@uut.ac.ir
84دانشگاه صنعتی بیرجندجوادفرخیinfo@birjandut.ac.ir,javadfarrokhi90@gmail.com,j.farrokhi@birjandut.ac.ir
85دانشگاه صنعتی سیرجانفاطمهاحمدی‌زیدآبادیahmadi_fa@yahoo.com , ahmadi_fa@sirjantech.ac.ir
86دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلسمیهخادملوsomayehkhademloo@gmail.com; s.khademloo@nit.ac.ir
87دانشگاه علامه طباطباییمحمدجلوداری‌ممقانیimamaghan@yahoo.com
88دانشگاه علم و صنعت ایرانجلیلرشیدی‌نیاrashidinia@iust.ac.ir
89دانشگاه علم و فناوری مازندرانالهامنوبریe.nobari@mazust.ac.ir
90دانشگاه فردوسی مشهدحامدنجفیh.najafi@um.ac.ir
91دانشگاه فرهنگیان تبریزعلیملخاصیmolkhasi@gmail.com,molkhasi@cfu.ac.ir
92دانشگاه فرهنگیان گیلانمنصورهموسی پورm.mosapour@cfu.ac.ir;mosapor110@gmail.com
93دانشگاه قماکبرطیبیAkbar.tayebi@gmail.com
94دانشگاه کاشانروح ا...جهانی‌پورjahanipu@kashanu.ac.ir
95دانشگاه کردستانامیرمافیa_mafi@ipm.ir
96دانشگاه گلستانمحبوبهعلیزاده صنعتیm.alizadeh@gu.ac.ir
97دانشگاه گنبد کاووساحمدنیرمهa.neirameh@gmail.com
98دانشگاه گیلانمرضیهشمس یوسفیm.shams@guilan.ac.ir
99دانشگاه لرستانابراهیمسوریsori.ebrahim@yahoo.com
100دانشگاه مازندرانماشاءالهمتین‌فرm.matinfar@umz.ac.ir
101دانشگاه محقق اردبیلیجعفراعظمیjafar.azami@gmail.com,j_azami@uma.ac.ir
102دانشگاه مراغهفیروزپاشائیF_pashaie@maragheh.ac.ir,F_pashaie@yahoo.com
103دانشگاه ملایرحسنملکیhmaleki@malayer.ac.ir;hassanmaleki62@gmail.com; maleki_hasan@yahoo.com
104دانشگاه نیشابورمحمدشیرازیانshirazian65@yahoo.com,shirazian@neyshabur.ac.ir
105دانشگاه ولی عصر رفسنجاناحمدصفاپورsafapoura@gmail.com
106دانشگاه هرمزگانمریماسماعیلیm.esmaeili@hormozgan.ac.ir;m.esmaeili.56@gmail.com
107دانشگاه یاسوجمهدیشریف‌زادهmsharifzadeh@mail.yu.ac.ir
108دانشگاه یزدسعیدعلیخانیalikhani@yazd.ac.ir
109مجتمع آموزش عالی بمبیژنامامی پورinfo@bam.ac.ir; emamipour@bam.ac.ir; emamipour.birjand@gmail.com