لیست مدال‌آوران مسابقه ریاضی دانشجویی (اولین تا چهل‌ و پنجمین مسابقه)

شماره مسابقهخانم/آقانامنام خانوادگیدانشگاهرتبهنوع مدال
اولینخانمالیزابت ابراهیم زادهصنعتی شریفرتبه اول
اولینآقایمحمدرضادرفشهتهرانرتبه دوم
اولینآقایهاشممددی الموسویفردوسی مشهدرتبه سوم
اولینآقایمیرابراهیمهاشمی اقدمصنعتی شریفرتبه چهارم
اولینآقاییوسفبهرام پورشیرازرتبه پنجم
دومینآقایمحمدعلینجفیصنعتی شریفرتبه اول
دومینآقایفیروزخسرویانیتهرانرتبه دوم
دومینآقایمهدیذکاوتشیرازرتبه سوم
دومینآقایحمیدحامداکبری طوسیتهرانرتبه چهارم
دومینآقایشهرامارشدریاضیشهیدبهشتیرتبه پنجم
سومینآقایپیروزوکیلیصنعتی شریفرتبه اول
سومینآقایمسلمنیکفرصنعتی شریفرتبه دوم
سومینآقایعلی اصغربابادی مرغاتهرانرتبه سوم
سومینآقایسعیدقهرمانیصنعتی شریفرتبه چهارم
سومینآقایهمایونمعینصنعتی شریفرتبه پنجم
چهارمینآقایپیروزوکیلیصنعتی شریفرتبه اول
چهارمینآقایهمایونمعینصنعتی شریفرتبه دوم
چهارمینآقایناصرحسینیشیرازرتبه سوم
چهارمینخانمشهلامرویزی احدوتصنعتی شریفرتبه چهارم
چهارمینآقایعلی کریمیتربیت معلمرتبه پنجم
پنجمینآقایحمیدکاظمیصنعتی شریفرتبه اول
پنجمینآقایمحسنمعصومی فخارصنعتی شریفرتبه دوم
پنجمینآقایمسعودخلخالیصنعتی شریفرتبه سوم
پنجمینآقایابراهیمساعتچیتبریزرتبه چهارم
پنجمینآقایصفانوربخششهیدبهشتیرتبه پنجم
ششمینآقایناصربروجردیانتهرانرتبه اول
ششمینآقایحمیدکاظمیصنعتی شریفرتبه دوم
ششمینآقایعلی اصغرعلیخانی کوهپاییاصفهانرتبه سوم
ششمینآقایمهدیصالحی نژادفردوسی مشهدرتبه چهارم
ششمینآقایعلیرجالیاصفهانرتبه پنجم
هفتمینآقایفریدونرضاخانلوتهرانرتبه اول
هفتمینآقایمهدیعلوی شوشتریشهید چمران اهوازرتبه دوم
هفتمینآقایسیداسماعیلسیدآبادیصنعتی شریفرتبه سوم
هفتمینآقایرجبعلیکامیابی گلفردوسی مشهدرتبه چهارم
هفتمینآقایعلی اصغرجدیری اکبرفامتبریزرتبه پنجم
هشتمینآقایمحمدحسنجهان بختاصفهانرتبه اول
هشتمینآقایمجتبیمنیریتهرانرتبه دوم
هشتمینآقایمحمدتقیجهاندیدهشیرازرتبه سوم
هشتمینآقایصمداحمدیتربیت معلمرتبه چهارم
هشتمینآقایکمالعقیقتبریزرتبه پنجم
نهمینآقایناصربروجردیانتهرانرتبه اول
نهمینآقایمجتبیمنیریتهرانرتبه دوم
نهمینآقایمجیداشرفیشیرازرتبه سوم
نهمینآقایسید جمالروئینتربیت معلمرتبه چهارم
نهمینآقایعلیپارسیانتهرانرتبه پنجم
نهمینآقایمحسنشیردره حقیقیشیرازرتبه ششم
دهمینآقایرضاجهانی نژادمدرسه عالی کاشانرتبه اول
دهمینآقایامیراکبری مجدآبادنوتهرانرتبه دوم
دهمینآقایشاهینآجودانی نمینتهرانرتبه سوم
دهمینآقایحمیدرضافرهادیتربیت معلمرتبه چهارم
دهمینآقایمسعودامینیفردوسی مشهدرتبه پنجم
یازدهمینآقایوحیدتارخصنعتی شریفرتبه اول
یازدهمینآقایمسعودامینیفردوسی مشهدرتبه دوم
یازدهمینآقایشاهینآجودانی نمینتهرانرتبه سوم
یازدهمینآقایرضاکرمیصنعتی اصفهانرتبه چهارم
دوازدهمینآقایشاهینآجودانی نمینتهرانرتبه اول
دوازدهمینآقایشاهینامیری شریفیصنعتی شریفرتبه دوم
دوازدهمینآقایغلام حسیناسلام زادهشیرازرتبه سوم
دوازدهمینآقایبامدادرضایاحقیصنعتی شریفرتبه چهارم
دوازدهمینآقایعلیایرانمنششیرازرتبه پنجم
سیزدهمینآقایکامبیزمحمودیانتهرانرتبه اول
سیزدهمینآقایسعیدذاکریتهرانرتبه دوم
سیزدهمینآقایمحمدصال مصلحیانفردوسی مشهدرتبه سوم
سیزدهمینآقایبامدادرضایاحقیصنعتی شریفرتبه چهارم
سیزدهمینآقایبهروزمشایخی فردفردوسی مشهدرتبه پنجم
چهاردهمینآقایشاهینامیری شریفیصنعتی شریفرتبه اول
چهاردهمینآقایحسامحمیدی تهرانیصنعتی شریفرتبه دوم
چهاردهمینآقایسعیدذاکریتهرانرتبه سوم
چهاردهمینآقایحمیدموسویتربیت معلمرتبه چهارم
چهاردهمینآقایشهابشهابیتهرانرتبه پنجم
پانزدهیمنآقایحسامحمیدی تهرانیصنعتی شریفرتبه اول
پانزدهیمنآقایعلیرجاییصنعتی شریفرتبه دوم
پانزدهیمنآقایشهریارمختاری شرقیصنعتی شریفرتبه سوم
پانزدهیمنآقایپدرامصفریصنعتی شریفرتبه چهارم
پانزدهیمنآقایعطاءالهتقاءشهید باهنر کرمانرتبه پنجم
شانزدهمینآقایشهریارمختاری شرقیصنعتی شریفرتبه اول
شانزدهمینآقایعطاءالهتقاءکرمانرتبه دوم
شانزدهمینآقایپدرامصفریصنعتی شریفرتبه سوم
شانزدهمینآقایعلیثابتیانشیرازرتبه چهارم
شانزدهمینآقایعلیرجاییصنعتی شریفرتبه پنجم
شانزدهمینآقایمهدینجفی خواهعلم و صنعت ایرانرتبه پنجم
هفدهمینآقایحسینحاجی ابوالحسنصنعتی شریفرتبه اول
هفدهمینآقایپیمانل کسائیصنعتی شریفرتبه دوم
هفدهمینآقایبهرنگنوحیصنعتی شریفرتبه سوم
هفدهمینآقایآرشرستگارصنعتی شریفرتبه چهارم
هفدهمینآقایعلیدادبانتهرانرتبه پنجم
هجدهمینآقایرامینتکلوبیغشصنعتی شریفرتبه اول
هجدهمینآقایکسریرفیعصنعتی شریفرتبه دوم
هجدهمینآقایبهرنگنوحیصنعتی شریفرتبه سوم
هجدهمینآقایپیمانل کسائیصنعتی شریفرتبه چهارم
هجدهمینآقایامین الهزرگریانتهرانرتبه پنجم
نوزدهمینآقایامیرجعفریصنعتی شریفرتبه اول
نوزدهمینآقایعلیلشگری فغانیصنعتی اصفهانرتبه اول
نوزدهمینخانمفاطمهآیت الله زاده شیرازیتهرانرتبه دوم
نوزدهمینآقایمحمدرضارئوفیصنعتی اصفهانرتبه دوم
نوزدهمینآقایرضاناصرعصرصنعتی شریفرتبه سوم
نوزدهمینآقایحسینمواساتیصنعتی شریفرتبه چهارم
نوزدهمینآقایاحمدمجیریصنعتی اصفهانرتبه پنجم
بیستمینآقایکیوانملاحیصنعتی شریفرتبه اول
بیستمینآقایحسینمواساتیصنعتی شریفرتبه دوم
بیستمینآقایامیدنقشینه ارجمندصنعتی شریفرتبه سوم
بیستمینآقایعلی رضاامینی هرندیاصفهانرتبه چهارم
بیستمینآقایابراهیمسامعیشهید بهشتیرتبه پنجم
بیستمینآقایمحمدعلینوراللهیشهید باهنر کرمانرتبه ششم
بیست و یکمینآقایکیادلیلیصنعتی شریفرتبه اول
بیست و یکمینآقایمریممیرزاخانیصنعتی شریفرتبه دوم
بیست و یکمینآقایابراهیمسامعیشهید بهشتیرتبه سوم
بیست و یکمینآقایهادیجرئتیصنعتی شریفرتبه چهارم
بیست و یکمینآقایحسینعابدی اندانیصنعتی اصفهانرتبه پنجم
بیست و یکمینآقایداریوشکیانیتبریزرتبه پنجم
بیست و یکمینآقایپیامناصرطیوبتهرانرتبه پنجم
بیست و دومینخانممریممیرزاخانیصنعتی شریفرتبه اول
بیست و دومینآقایایمانافتخاریصنعتی شریفرتبه دوم
بیست و دومینآقایپیامناصرطیوبتهرانرتبه سوم
بیست و دومینآقایمحمداحمدوندبوعلی سینا همدانرتبه چهارم
بیست و دومینآقایابوالقاسمکریمیشهید بهشتیرتبه پنجم
بیست و سومینآقایهادیسلماسیانصنعتی شریفرتبه اول
بیست و سومینآقایمحسنبهرامگیریصنعتی شریفرتبه دوم
بیست و سومینآقایمحمدجواهریصنعتی شریفرتبه سوم
بیست و سومینآقایبیژناحمدی کاکوندیشهید بهشتیرتبه چهارم
بیست و سومینآقایکمالعزیزیتبریزرتبه پنجم
بیست و چهارمینآقایامیدامینیصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و چهارمینآقایکسریعلیشاهیصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و چهارمینآقایمازیارمیررحیمیصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و چهارمینآقایسیدرضامقدسیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و چهارمینآقایمسعودآریاپورصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
بیست و چهارمینآقایفریدون Caucher درخشانیBirkarتهرانرتبه پنجمطلا
بیست و چهارمینآقایبیژناحمدی کاکوندیشهید بهشتیرتبه ششمطلا
بیست و چهارمینآقایافشینامینیشیرازرتبه هفتمطلا
بیست و چهارمینآقایرسولعزیزیصنعتی اصفهانرتبه هشتمنقره
بیست و چهارمینآقایرضارضاوندتهرانرتبه نهمنقره
بیست و چهارمینآقایسیروسمرادیرازیرتبه دهمنقره
بیست و چهارمینخانممهشیدعطاپورشهید باهنر کرمانرتبه یازدهمنقره
بیست و چهارمینآقایرسولرمضانیانفردوسی مشهدرتبه دوازدهمنقره
بیست و چهارمینآقایحمیدرضاتبریزیاصفهانرتبه سیزدهمنقره
بیست و چهارمینآقایبابکامینیشیرازرتبه چهاردهمنقره
بیست و چهارمینآقایمحمدحسینستاریآزادرتبه پانزدهمنقره
بیست و چهارمینآقایعلیخلقی باشکندعلم و صنعت ایرانرتبه شانزدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایارشفهیمعلم و صنعت ایرانرتبه هفدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایهوگرقهرمانیامیرکبیر(تفرش)رتبه هفدهمبرنز
بیست و چهارمینخانممریمروشناییتهرانرتبه هجدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایمیثممیثمیصنعتی امیرکبیررتبه نوزدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایرحیممشتاق نظمتربیت معلم تهرانرتبه نوزدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایرضاعرفیتربیت معلم تهرانرتبه بیستمبرنز
بیست و چهارمینآقایحسینشمسعلیبوعلی سینا همدانرتبه بیست و یکمبرنز
بیست و پنجمینآقایامیرمحمدیصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و پنجمینآقایسلمانابولفتح بیگیصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و پنجمینآقایحمیدرضادربیدیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و پنجمینآقایبابکامینیشیرازرتبه چهارمطلا
بیست و پنجمینآقایافشینامینیشیرازرتبه پنجمطلا
بیست و پنجمینآقایجوادابراهیمی بروجنیصنعتی شریفرتبه ششمطلا
بیست و پنجمینآقایرسولعزیزیصنعتی اصفهانرتبه ششمطلا
بیست و پنجمینخانمهدیبیدخوریصنعتی شریفرتبه هفتمنقره
بیست و پنجمینآقایخسرونفرعلوم پایه دامغانرتبه هشتمنقره
بیست و پنجمینآقایمحسنزیوری رضاپورعلم و صنعت ایرانرتبه نهمنقره
بیست و پنجمینآقایاحمدصالحیتربیت معلمرتبه دهمنقره
بیست و پنجمینآقایسیدمسلمشیخ احمدیتربیت معلمرتبه یازدهمنقره
بیست و پنجمینآقایعلیقصابتهرانرتبه دوازدهمنقره
بیست و پنجمینآقایمرتضیفغفوریتبریزرتبه سیزدهمبرنز
بیست و پنجمینآقایمرتضیهیودیصنعتی اصفهانرتبه چهاردهمبرنز
بیست و پنجمینآقایسعیدمیروکیلییزدرتبه پانزدهمبرنز
بیست و پنجمینآقایعبدالرحمنشهیدزادهخلیج فارسرتبه شانزدهمبرنز
بیست و پنجمینآقایسعیدحمزهزرقانیشیرازرتبه هفدهمبرنز
بیست و ششمینآقایسلمانابولفتح بیگیصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و ششمینآقایعلیشوریدهصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و ششمینآقایجوادابراهیمی بروجنیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و ششمینآقایامین امین زاده گوهریصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و ششمینآقایمجیدهادیانصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
بیست و ششمینآقایرهبررسولیتهرانرتبه پنجمطلا
بیست و ششمینآقایامیرمرادی فامعلم و صنعت ایرانرتبه ششمطلا
بیست و ششمینخانمفرنازطاهرخانیتهرانرتبه هفتمطلا
بیست و ششمینآقایرضارضاوندتهرانرتبه هشتمنقره
بیست و ششمینآقایمحمدرضاحسینیصنعتی امیرکبیررتبه نهمنقره
بیست و ششمینخانمفرزانهرمضانیصنعتی امیرکبیررتبه دهمنقره
بیست و ششمینآقایمرتضیهیودیصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
بیست و ششمینخانممریمخسرویتربیت معلم تهرانرتبه دوازدهمنقره
بیست و ششمینآقایسیدشجاع الدینموسویفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
بیست و ششمینآقایمحمودحاجی شعبانیشیرازرتبه چهاردهمنقره
بیست و ششمینآقایغلامعلیبجروانیتبریزرتبه پانزدهمنقره
بیست و ششمینآقایعلیمزیکیاصفهانرتبه شانزدهمنقره
بیست و ششمینآقایسعیدمیروکیلییزدرتبه شانزدهمنقره
بیست و ششمینآقایمهدیقاسمیصنعتی امیرکبیررتبه هفدهمنقره
بیست و ششمینآقایمحسنصالحفردوسی مشهدرتبه هجدهمبرنز
بیست و ششمینآقایمهدیمالزیریسیستان و بلوچستانرتبه نوزدهمبرنز
بیست و ششمینآقایعلیرضازمانی به آبادیفردوسی مشهدرتبه بیستمبرنز
بیست و ششمینآقایسیدمهدیمنصورزادهاصفهانرتبه بیست و یکمبرنز
بیست و ششمینآقایمسلمشیخ احمدیتربیت معلم تهرانرتبه بیست و دومبرنز
بیست و ششمینآقایرسولحافظیعلم و صنعت ایرانرتبه بیست و دومبرنز
بیست و ششمینآقایاکبرمحمودیشهیدبهشتیرتبه بیست و سومبرنز
بیست و ششمینآقایمهدی علی نژادتبریزرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و ششمینآقایمهدیافشارتهرانرتبه بیست و پنجمبرنز
بیست و ششمینخانمنداساداترسولیتهرانرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و ششمینآقایهادیبیگدلیتبریزرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هفتمینآقایمحسنشریفی تبارصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و هفتمینآقایعلیشوریدهصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و هفتمینآقایمحمدفرج زاده تهرانیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و هفتمینآقایپیامولدخانصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
بیست و هفتمینآقایحمیدحسن زادهتربیت معلمرتبه پنجمطلا
بیست و هفتمینآقایرهبررسولیتهرانرتبه ششمطلا
بیست و هفتمینخانممریمخسرویتربیت معلم تهرانرتبه هفتمطلا
بیست و هفتمینآقایامیرمرادی فامعلم و صنعت ایرانرتبه هشتمطلا
بیست و هفتمینآقایابراهیمقربانیشهید رجائیرتبه نهمنقره
بیست و هفتمینآقایسجادلکزیانصنعتی امیرکبیررتبه دهمنقره
بیست و هفتمینخانمسمیهحبیبیتهرانرتبه یازدهمنقره
بیست و هفتمینآقایمجتبیشکوهیانشهید رجائیرتبه دوازدهمنقره
بیست و هفتمینآقایسیدشجاع الدینموسویفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
بیست و هفتمینآقایداودوکیلیصنعتی شریفرتبه چهاردهمنقره
بیست و هفتمینآقایشاهروداعظمیشهید رجائیرتبه پانزدهمنقره
بیست و هفتمینآقایامیرحسینصنعت پورتربیت معلم تهرانرتبه شانزدهمنقره
بیست و هفتمینخانمسمیهکریم زادهشهید باهنر کرمانرتبه هفدهمنقره
بیست و هفتمینخانمفرزانهرمضانیصنعتی امیرکبیررتبه هجدهمبرنز
بیست و هفتمینآقایرسولحافظیعلم و صنعت ایرانرتبه نوزدهمبرنز
بیست و هفتمینآقایمهرانمطیعیمازندرانرتبه بیستمبرنز
بیست و هفتمینآقایمهدیمالزیریسیستان و بلوچستانرتبه بیست و یکمبرنز
بیست و هفتمینخانممهدیههاشمی نژادصنعتی امیرکبیررتبه بیست و دومبرنز
بیست و هفتمینخانمپاندورارجاءالزهرارتبه بیست و سومبرنز
بیست و هفتمینآقایمهدیعلی نژادتبریزرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و هفتمینآقایفرهادبابائیتهرانرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و هفتمینخانمبی بی هانیهمیرابراهیمیفردوسی مشهدرتبه بیست و پنجمبرنز
بیست و هفتمینآقایسیدعلیموسویتبریزرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هفتمینآقایمحمدرضاحسینیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هفتمینآقایاکبرمحمودیشهیدبهشتیرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هشتمینآقایایمانستایشصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و هشتمینآقایامیدحاجی میرصادقیصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و هشتمینآقایآرمینمربیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و هشتمینآقایسجادلکزیانصنعتی امیرکبیررتبه چهارمطلا
بیست و هشتمینآقایمحمدکاظمانوریفردوسی مشهدرتبه پنجمطلا
بیست و هشتمینآقایمحمدمهدیکرامتیصنعتی شریفرتبه ششمنقره
بیست و هشتمینخانمفاطمهدرودیانصنعتی امیرکبیررتبه هفتمنقره
بیست و هشتمینخانممهسافاتحیشیرازرتبه هشتمنقره
بیست و هشتمینخانمسپیده ساداتمیررحیمیصنعتی شریفرتبه نهمنقره
بیست و هشتمینآقایمحمدفرخی درخشندهفردوسی مشهدرتبه دهمنقره
بیست و هشتمینآقایآرامعزیزیتربیت معلم تهرانرتبه یازدهمنقره
بیست و هشتمینآقایآرشاسدی شهمیرزادیشهید بهشتیرتبه دوازدهمنقره
بیست و هشتمینآقایمهرانمطیعیمازندرانرتبه سیزدهمنقره
بیست و هشتمینخانمهانیهمیرابراهیمیفردوسی مشهدرتبه چهاردهمنقره
بیست و هشتمینآقاینیماربیعیکردستانرتبه پانزدهمنقره
بیست و هشتمینآقایمهردادکلانترشهید چمران اهوازرتبه شانزدهمنقره
بیست و هشتمینآقایمجتبیشکوهیانتربیت دبیر شهید رجاییرتبه هفدهمبرنز
بیست و هشتمینآقایمیثمعلیشاهیصنعتی شاهرودرتبه هجدهمبرنز
بیست و هشتمینخانمفرخ لقاءمعظمی گودرزیالزهرارتبه نوزدهمبرنز
بیست و هشتمینآقایفرهادبابای قاسم آبادیتهرانرتبه بیستمبرنز
بیست و هشتمینآقایافشینبهمرامصنعتی امیرکبیررتبه بیست و یکمبرنز
بیست و هشتمینخانمفاطمهحیدری آردیالزهرارتبه بیست و دومبرنز
بیست و هشتمینخانمآسیهسعادت پورفردوسی مشهدرتبه بیست و سومبرنز
بیست و هشتمینآقایسعیدشعبانیصنعتی شاهرودرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و هشتمینآقایعلیطاهرخانیشهید بهشتیرتبه بیست و پنجمبرنز
بیست و هشتمینآقایمحمودحسن زادهتهرانرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هشتمینآقایبهروزطوریصنعتی اصفهانرتبه بیست و هفتمبرنز
بیست و هشتمینآقایکاوهقاسملوصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هشتمبرنز
بیست و هشتمینآقایمحمدرضاعبودیشهید باهنر کرمانرتبه بیست و نهمبرنز
بیست و هشتمینآقایاسماعیلمحرابیتربیت معلم تهرانرتبه سی‌امبرنز
بیست و هشتمینآقایهادیمعبودیعلم و صنعت ایرانرتبه سی و یکمبرنز
بیست و هشتمینآقایامینساکزادصنعتی امیرکبیررتبه سی و دومبرنز
بیست و هشتمینخانمزهراکمالیشیرازرتبه سی و سومبرنز
بیست و هشتمینآقایمحمدمهدیعباسی رادتربیت معلم تهرانرتبه سی و چهارمبرنز
بیست و نهمینآقایایمانستایشصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و نهمینآقایمحمدفرج زاده تهرانیصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و نهمینآقایمحمدعباسرضاییصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و نهمینآقایمحمدحسینموسویصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
بیست و نهمینخانمفاطمهدرودیانصنعتی امیرکبیررتبه پنجمطلا
بیست و نهمینآقایمحمودحسن زادهتهرانرتبه ششمطلا
بیست و نهمینآقایمحمدفرخی درخشندهفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
بیست و نهمینآقایمحمدکاظمانوریفردوسی مشهدرتبه هشتمنقره
بیست و نهمینآقایحامددانش پژوهشیرازرتبه نهمنقره
بیست و نهمینآقایرامینجوادیصنعتی اصفهانرتبه دهمنقره
بیست و نهمینآقایامینصدریصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
بیست و نهمینآقایمحمدبردستانیتربیت دبیر شهید رجاییرتبه دوازدهمنقره
بیست و نهمینآقایمحمدنجفیشهید بهشتیرتبه سیزدهمنقره
بیست و نهمینآقایکاوهقاسملوصنعتی امیرکبیررتبه چهاردهمنقره
بیست و نهمینآقایسعیدرنجبرقمرتبه پانزدهمنقره
بیست و نهمینآقایاصغرقربان پورشهید بهشتیرتبه شانزدهمنقره
بیست و نهمینآقایمحمدرضاجویندهصنعتی امیرکبیررتبه هفدهمنقره
بیست و نهمینآقایعلیرضامفیدیصنعتی شاهرودرتبه هجدهمنقره
بیست و نهمینآقایافشینبهمرامصنعتی امیرکبیررتبه نوزدهمبرنز
بیست و نهمینخانمآذینگلبهارانصنعتی اصفهانرتبه بیستمبرنز
بیست و نهمینآقایامینساکزادصنعتی امیرکبیررتبه بیست و یکمبرنز
بیست و نهمینآقایمحمدابراهیماهرپورتهرانرتبه بیست و دومبرنز
بیست و نهمینخانمزینبمالکیصنعتی اصفهانرتبه بیست و سومبرنز
بیست و نهمینآقایهادیمیرزاییخلیج فارسرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و نهمینآقایمحمدالوندتبریزرتبه بیست و پنجمبرنز
بیست و نهمینآقایسعیدشعبانیصنعتی شاهرودرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و نهمینآقایابوالفضلمهاجرناصرتهرانرتبه بیست و هفتمبرنز
بیست و نهمینخانمزینبیعقوبی بشلیسمنانرتبه بیست و هشتمبرنز
بیست و نهمینآقایبهنامترابیصنعتی شریفرتبه بیست و نهمبرنز
بیست و نهمینآقایمجیدکریمیشیرازرتبه سی‌امبرنز
بیست و نهمینآقایمحمدمهدیعباسی رادتربیت معلم تهرانرتبه سی و یکمبرنز
بیست و نهمینآقایبهروزباقری قوام آبادیشهید باهنر کرمانرتبه سی و دومبرنز
بیست و نهمینآقایقدرت الهعالی پورشهرکردرتبه سی و سومبرنز
بیست و نهمینآقایمحسنصالحیعلم و صنعت ایرانرتبه سی و چهارمبرنز
سی امینآقایعلی اکبردائمیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی امینآقایمحمدقراخانیصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی امینآقایمیرامیدحاجی میرصادقیصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی امینآقایمصطفیعین اله زاده صمدیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی امینآقایبهزادمهردادصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی امینخانمآذینگلبهارانصنعتی اصفهانرتبه ششمنقره
سی امینآقایمحمدابراهیماهرپورتهرانرتبه هفتمنقره
سی امینآقایصادقاسماعیلزاده سورجانیتهرانرتبه هشتمنقره
سی امینآقایحمیدترابی اردکانیفردوسی مشهدرتبه نهمنقره
سی امینآقایرسولاعتصامیصنعتی اصفهانرتبه دهمنقره
سی امینآقایامینصدریصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
سی امینآقایقدرت الهعالی پورشهرکردرتبه دوازدهمنقره
سی امینآقایمیثممدنیمحقق اردبیلیرتبه سیزدهمنقره
سی امینآقایمحمدنجفیشهید بهشتیرتبه چهاردهمنقره
سی امینآقایمحمدرضاجویندهصنعتی امیرکبیررتبه پانزدهمنقره
سی امینآقایمهدیکرمیشهید باهنر کرمانرتبه شانزدهمبرنز
سی امینخانممیترانعمتیصنعتی شاهرودرتبه هفدهمبرنز
سی امینآقایشهابکریمیشیرازرتبه هجدهمبرنز
سی امینآقایمختارعباسیقمرتبه نوزدهمبرنز
سی امینآقایحسینلامعی رامندیتهرانرتبه بیستمبرنز
سی امینخانمصفوراظفر جعفرزادهفردوسی مشهدرتبه بیستمبرنز
سی امینآقایعلیرضاصداقت دوستتبریزرتبه بیست و یکمبرنز
سی امینآقایمحسن علیمومنیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و یکمبرنز
سی امینآقایفرزادآریانشهید باهنر کرمانرتبه بیست و دومبرنز
سی امینآقایسیدمجتبیجزایری جونقانیشهید چمران اهوازرتبه بیست و سومبرنز
سی امینآقایمحموداعتدادیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و چهارمبرنز
سی امینخانمزینبمالکیصنعتی اصفهانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی امینآقایسیداحمدرضاخلیلیانسمنانرتبه بیست و پنجمبرنز
سی امینآقایآرشقاآنی فراشاهیفردوسی مشهدرتبه بیست و ششمبرنز
سی امینخانمربابحمل برانی حقیتربیت معلم آذربایجانرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و یکمینآقایعلی اکبردائمیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و یکمینآقایناصرطالبی زادهصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و یکمینآقایعرفانصلواتیصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و یکمینآقاینیمااحمدی پوراناریصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و یکمینآقایمحمدقراخانیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و یکمینآقایسیدرسولاعتصامیصنعتی اصفهانرتبه پنجمنقره
سی و یکمینآقایناصرگلستانی کویرآبادیتهرانرتبه ششمنقره
سی و یکمینآقایمهدیکرمیشهید باهنر کرمانرتبه هفتمنقره
سی و یکمینآقایصادقاسماعیلزاده سورجانیتهرانرتبه هشتمنقره
سی و یکمینآقایشهابکریمیشیرازرتبه نهمنقره
سی و یکمینآقایمیثممدنیمحقق اردبیلیرتبه دهمنقره
سی و یکمینآقایحمیدترابی اردکانیفردوسی مشهدرتبه یازدهمنقره
سی و یکمینآقایحسینحسین زادهخلیج فارسرتبه دوازدهمنقره
سی و یکمینخانمسمیهوجدانیتهرانرتبه سیزدهمنقره
سی و یکمینآقایشاهینمدرس انشاییزابلرتبه چهاردهمنقره
سی و یکمینآقایحمیدرضاملکیتربیت معلم تهرانرتبه پانزدهمبرنز
سی و یکمینآقایمحموداعتدادیصنعتی امیرکبیررتبه شانزدهمبرنز
سی و یکمینآقایمهدیابراهیمیاصفهانرتبه شانزدهمبرنز
سی و یکمینآقایمیثمیعقوبیانفردوسی مشهدرتبه هفدهمبرنز
سی و یکمینآقایمختارعباسیقمرتبه هجدهمبرنز
سی و یکمینآقایوحیدبیگدلیتهرانرتبه نوزدهمبرنز
سی و یکمینخانمنیوشامدبرنیاشهید بهشتیرتبه نوزدهمبرنز
سی و یکمینآقایعلیرضاالفتییاسوجرتبه بیستمبرنز
سی و یکمینآقایمهدینیاکان پاکشهیدبهشتیرتبه بیستمبرنز
سی و یکمینخانمسکینهاسماعیلیاراکرتبه بیستمبرنز
سی و یکمینآقایرحیمرمضانیانفردوسی مشهدرتبه بیست و یکمبرنز
سی و یکمینآقایآرشقآانی فراشاهیفردوسی مشهدرتبه بیست و دومبرنز
سی و یکمینآقایمحسنملاحاجی آقاییصنعتی امیرکبیررتبه بیست و دومبرنز
سی و یکمینآقایمهدیمهرافروزصنعتی شاهرودرتبه بیست و دومبرنز
سی و یکمینآقایکیوانحسنی منفردصنعتی امیرکبیررتبه بیست و دومبرنز
سی و یکمینخانمنرگسباقری فردعلوم پایه دامغانرتبه بیست و سومبرنز
سی و دومینآقایناصرطالبی زادهصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و دومینآقاینیمااحمدی پوراناریصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و دومینآقایامیدحاتمی ورزنهصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و دومینآقایجابرزارع زادهصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و دومینآقایبهزادمهردادصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و دومینآقایناصرگلستانی کویرآبادیتهرانرتبه پنجمطلا
سی و دومینآقایحسینلامعی رامندیتهرانرتبه ششمطلا
سی و دومینآقایمحسنملاحاجی آقاییصنعتی امیرکبیررتبه هفتمطلا
سی و دومینآقایامین الساداتطالبیصنعتی امیرکبیررتبه هشتمنقره
سی و دومینآقایحمیدرضادانش پژوهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه نهمنقره
سی و دومینآقایسعیدخلیلیشهید بهشتیرتبه دهمنقره
سی و دومینآقایافشینگودرزیتهرانرتبه یازدهمنقره
سی و دومینآقایهمایونکریمیصنعتی امیرکبیررتبه دوازدهمنقره
سی و دومینخانمسمیهوجدانیتهرانرتبه دوازدهمنقره
سی و دومینآقایمیثمیعقوبیانفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
سی و دومینآقایمحمدحسینغفاریتربیت معلم تهرانرتبه چهاردهمنقره
سی و دومینآقایامیرباغبانشهید باهنر کرمانرتبه پانزدهمنقره
سی و دومینآقایمحسنیوسف نژادشیرازرتبه شانزدهمنقره
سی و دومینخانمملیحهمیقانیاراکرتبه شانزدهمنقره
سی و دومینآقایحامدحسامصنعتی امیرکبیررتبه هفدهمنقره
سی و دومینآقایحامدنجفیفردوسی مشهدرتبه هفدهمنقره
سی و دومینآقایمهدیابراهیمیاصفهانرتبه هفدهمنقره
سی و دومینآقایامیننعمت بخشفردوسی مشهدرتبه هجدهمبرنز
سی و دومینآقایحمیدحسین زادهتربیت معلم تهرانرتبه نوزدهمبرنز
سی و دومینآقایانورکانی گلزاریکردستانرتبه بیستمبرنز
سی و دومینآقایاحمدجعفری کلوانصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و یکمبرنز
سی و دومینآقایجلیلعباسی فخربوعلی سینا همدانرتبه بیست و دومبرنز
سی و دومینخانمسولمازخواجه پورشیرازرتبه بیست و دومبرنز
سی و دومینآقایمحمدمهدیکارخانهتربیت معلم تهرانرتبه بیست و سومبرنز
سی و دومینخانمسیده زهرارضویشهید بهشتیرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و دومینخانمنیلوفرفرجزاده طهرانیتهرانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و دومینآقایمحمدجوادابراهیمیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و پنجمبرنز
سی و دومینخانمسکینهاسماعیلیاراکرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و دومینآقایحمیدرضاحاجی شریفیاصفهانرتبه بیست و ششمبرنز
سی و دومینآقایسیدحامدرضویشیرازرتبه بیست و ششمبرنز
سی و دومینآقایمجیدجهانشاهیمجتمع آموزش عالی ایرانشهررتبه بیست و هفتمبرنز
سی و دومینآقایمقصودپرویزسمنانرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و دومینآقایامیرنصرآزادانیاصفهانرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و دومینآقاینورمحمداکوان پوریاسوجرتبه بیست و نهمبرنز
سی و دومینآقاینعمت الهتقی نژادسمنانرتبه سی‌امبرنز
سی و دومینخانمسانازگلدانیبیرجندرتبه سی و یکمبرنز
سی و سومینآقایخشایارفیلمصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و سومینآقایعمادنصراله پورصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و سومینآقایمحمدصادقزمانی به آبادیصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و سومینآقایسیدجلیلکاظمی تبارصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و سومینآقایجابرزارع زادهصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و سومینآقایامین الساداتطالبیصنعتی امیرکبیررتبه ششمطلا
سی و سومینآقایحامدنجفیفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
سی و سومینآقایحسینپاسبانیشهید باهنر کرمانرتبه هفتمنقره
سی و سومینآقایعبداللهعلیپورقمرتبه هشتمنقره
سی و سومینآقایحمیدحسین زاده مهابادیتربیت معلم تهرانرتبه نهمنقره
سی و سومینآقایجلیلعباسی فخربوعلی سینا همدانرتبه دهمنقره
سی و سومینخانمفرشتهیزدانیاصفهانرتبه یازدهمنقره
سی و سومینآقایحامدحسامصنعتی امیرکبیررتبه یازدهمنقره
سی و سومینآقایمهدیمکحولشاهرودرتبه دوازدهمنقره
سی و سومینخانممعصومهسلیمانی امیرشکاریصنعتی امیرکبیررتبه دوازدهمنقره
سی و سومینخانمسهیلافیض بخشفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
سی و سومینآقایسعیدخلیلیشهید بهشتیرتبه چهاردهمنقره
سی و سومینآقایسهیلملک زادهشهید بهشتیرتبه چهاردهمنقره
سی و سومینآقایوحیدپیرهادیاراکرتبه پانزدهمنقره
سی و سومینآقایامیرنصرآزادانیاصفهانرتبه شانزدهمبرنز
سی و سومینآقاییامینسیاریشهید باهنر کرمانرتبه هفدهمبرنز
سی و سومینآقایانورکانی گلزاریکردستانرتبه هجدهمبرنز
سی و سومینآقایمنصورمهرمحمدیآزاد (سازمان مرکزی)رتبه نوزدهمبرنز
سی و سومینخانمفاطمهفخارصنعتی اصفهانرتبه بیستمبرنز
سی و سومینآقایشهریارمیرزادهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیستمبرنز
سی و سومینآقایعیسیگاوچلویی شراهیاراکرتبه بیست و یکمبرنز
سی و سومینآقایسیدحامدرضویشیرازرتبه بیست و یکمبرنز
سی و سومینخانمشیریناولیاصنعتی اصفهانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و سومینآقایمهدیرستمیصنعتی اصفهانرتبه بیست و دومبرنز
سی و سومینآقایپوریاصالحیشیرازرتبه بیست و دومبرنز
سی و سومینخانمطاهرهکاکاییشیرازرتبه بیست و سومبرنز
سی و سومینآقایبابکمیرآفتابتهرانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و سومینآقاییاسرروغنیاصفهانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و چهارمینآقایمحمدرضاتکاپوییصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و چهارمینآقایحسینکرکه آبادیصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و چهارمینآقایعمادنصرالله پورسمامیصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و چهارمینآقایمحمدعلیکرمیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و چهارمینآقایعبداللهعلی پورقمرتبه پنجمطلا
سی و چهارمینآقایداودصولتیصنعتی امیرکبیررتبه ششمنقره
سی و چهارمینآقایپویاوحیدیفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
سی و چهارمینآقایامیرحسینقدرتیصنعتی امیرکبیررتبه هشتمنقره
سی و چهارمینآقایعلیحسین پورانفردوسی مشهدرتبه نهمنقره
سی و چهارمینآقایسیدحسامفیروزیصنعتی شریفرتبه دهمنقره
سی و چهارمینآقایمحمدامیناسکندانیصنعتی امیرکبیررتبه یازدهمنقره
سی و چهارمینآقایفرزادفاتحی چنارشهید باهنر کرمانرتبه دوازدهمنقره
سی و چهارمینآقایمحمدرضارضائیانصنعتی امیرکبیررتبه سیزدهمنقره
سی و چهارمینخانممعصومهسلیمانی امیرشکاریصنعتی امیرکبیررتبه سیزدهمنقره
سی و چهارمینآقایحسینپاسبانیشهید باهنر کرمان رتبه چهاردهمنقره
سی و چهارمینآقاینیماراسخشیرازرتبه پانزدهمنقره
سی و چهارمینآقایعرفانمنوچهریکردستانرتبه شانزدهمنقره
سی و چهارمینآقایاسماعیلنظریصنعتی شاهرودرتبه هفدهمبرنز
سی و چهارمینآقایعلیرضاصادق پورصنعتی اصفهانرتبه هجدهمبرنز
سی و چهارمینآقایمحمدمهدیکارخانهتربیت معلم تهرانرتبه نوزدهمبرنز
سی و چهارمینآقایعقیلعابدزادهفردوسی مشهدرتبه بیستمبرنز
سی و چهارمینآقایمیلادمنصوریشهید چمران اهوازرتبه بیست و یکمبرنز
سی و چهارمینآقایحنیفرشتیانشهید بهشتیرتبه بیست و یکمبرنز
سی و چهارمینآقایمحمدعلیآزادنژادیزدرتبه بیست و دومبرنز
سی و چهارمینآقایسیناحضرت پورفردوسی مشهدرتبه بیست و دومبرنز
سی و چهارمینآقایمهدیعبدی انبوهیشهید بهشتیرتبه بیست و سومبرنز
سی و چهارمینخانممهنام الساداتمیرمخلصونیشهید باهنر کرمانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و چهارمینآقایمجتبیکیان پوربین المللی امام خمینیرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و چهارمینآقایمرتضیرحیمی خرزوقیغیرانتفاعی شیخ بهاییرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و چهارمینآقایابراهیمامیریصنعتی اصفهانرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و چهارمینآقایمحسنمحمدیشیرازرتبه بیست و ششمبرنز
سی و چهارمینآقایرضاقاسمیبوعلی سینا همدانرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و چهارمینآقایسیدعلی اصغرحسینیشیرازرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و چهارمینآقایمحمدآشنابشهید باهنر کرمانرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و چهارمینآقایهادیامیرفرهنگیمراغهرتبه بیست و نهمبرنز
سی و پنجمینآقایپویاوحیدیفردوسی مشهدرتبه اولطلا
سی و پنجمینآقایمحمدرضاتکاپوییصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و پنجمینآقاینیماحمیدیصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و پنجمینآقایشایاندشمیزصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و پنجمینآقایمحمدمهدییزدیصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و پنجمینآقایمحمدحسینشفیع نیاصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و پنجمینآقایامیرحسینقدرتیصنعتی امیرکبیررتبه ششمطلا
سی و پنجمینآقایعلیحسین پورانفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
سی و پنجمینآقایسعیدحاجی زادهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه هشتمنقره
سی و پنجمینآقایمحمدآشنابشهید باهنر کرمانرتبه نهمنقره
سی و پنجمینآقایفرزادفاتحیشهید باهنر کرمانرتبه دهمنقره
سی و پنجمینآقایاردلانمیرشانیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه یازدهمنقره
سی و پنجمینآقایآرانرئوفیتهرانرتبه دوازدهمنقره
سی و پنجمینخانمسهیلافیض بخشفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
سی و پنجمینآقایمیلادمنصوریشهید چمران اهوازرتبه چهاردهمنقره
سی و پنجمینآقایمحمدرضارضائیانشهید بهشتیرتبه پانزدهمنقره
سی و پنجمینآقایسید علی اصغرحسینیشیرازرتبه شانزدهمنقره
سی و پنجمینخانممهنام الساداتمیرمخلصونیشهید باهنر کرمانرتبه هفدهمنقره
سی و پنجمینآقایعلیرضاصادق پورصنعتی اصفهانرتبه هجدهمنقره
سی و پنجمینآقاینیماراسخشیرازرتبه نوزدهمبرنز
سی و پنجمینآقایمهدیصالحی فرتهرانرتبه بیستمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمدسبک دستتربیت معلم تهرانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و پنجمینآقایسیناحضرت پورفردوسی مشهدرتبه بیست و دومبرنز
سی و پنجمینخانممعصومهرازگردانیقمرتبه بیست و سومبرنز
سی و پنجمینآقایسیدحامدموسویشیرازرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمداسماعیلحسنیصنعتی شاهرودرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمدعلیاعرابیشهیدبهشتیرتبه بیست و ششمبرنز
سی و پنجمینآقایابوالفضلعلمولی عصر رفسنجانرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمدامیناسکندانیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هشتمبرنز
سی و پنجمینآقایطهعزتی گلمائیشهید بهشتیرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و پنجمینآقایاشکاندیوبندصنعتی اصفهانرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و پنجمینآقایعلیصادقیمازندرانرتبه بیست و نهمبرنز
سی و پنجمینآقایاشکانمحمدیتهرانرتبه بیست و نهمبرنز
سی و پنجمینآقایابوالفضلسالمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و نهمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمدشیرازیصنعتی امیرکبیررتبه سی‌امبرنز
سی و پنجمینخانمرویاامینییاسوجرتبه سی و یکمبرنز
سی و ششمینآقاینیماحمیدیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و ششمینآقایمسعودشفائی ابرصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و ششمینآقایمحمدپدارم فرصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و ششمینآقایمحی الدینمتوسلصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و ششمینآقایخشایارسرتیپیصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و ششمینآقایمهدیصالحی فرتهرانرتبه ششمطلا
سی و ششمینآقایسیدحامدموسویشیرازرتبه هفتمطلا
سی و ششمینآقایآرانرئوفیتهرانرتبه هفتمطلا
سی و ششمینآقایحامدقاسمیانفردوسی مشهدرتبه هشتمطلا
سی و ششمینآقایامیرساکیصنعتی امیرکبیررتبه نهمطلا
سی و ششمینآقایسجادبکرانی بالانیصنعتی اصفهانرتبه دهمنقره
سی و ششمینآقایمرتضیحسن وندشیرازرتبه یازدهمنقره
سی و ششمینآقایرضاکابلیکاشانرتبه دوازدهمنقره
سی و ششمینآقایپویاصالحی نوبندگانشیرازرتبه سیزدهمنقره
سی و ششمینآقایسیدعلیشتاب بوشهریصنعتی اصفهانرتبه چهاردهمنقره
سی و ششمینآقاییزدانبهرام نسبتتهرانرتبه پانزدهمنقره
سی و ششمینآقایمهرانحسینیصنعتی اصفهانرتبه شانزدهمنقره
سی و ششمینآقایمحمدرضاحق پناهشهید بهشتیرتبه هفدهمنقره
سی و ششمینآقایامیرحسینصادقی‌منشقمرتبه هجدهمنقره
سی و ششمینآقایامیدغفاری نیاسمنانرتبه نوزدهمنقره
سی و ششمینآقایآرمانآشتابخوارزمیرتبه بیستمنقره
سی و ششمینآقایمحسننمازیاصفهانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و ششمینآقایحمیدرضاامینی خوراسگانیصنعتی اصفهانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و ششمینآقایامیرعلیسقاییشهید بهشتیرتبه بیست و یکمبرنز
سی و ششمینآقایامیرکفشدار گوهرشادییزدرتبه بیست و دومبرنز
سی و ششمینآقایرضاسلیمیفردوسی مشهدرتبه بیست و سومبرنز
سی و ششمینآقایمحمداسماعیلحسنی‌جبل‌کندیصنعتی شاهرودرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و ششمینخانمزینبغلامرضائیکاشانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و ششمینآقایاشکانمحمدیتهرانرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و ششمینآقایمیلادکتاب قلعه‌حاجی‌علیتهرانرتبه بیست و ششمبرنز
سی و ششمینآقایمحسنامین زادهصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هفتمبرنز
سی و ششمینآقایعباسقدیری ابیانهصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هفتمبرنز
سی و ششمینآقایمهدیاکرمیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هشتمبرنز
سی و ششمینآقایمحمداکبری ورنوسفادرانیصنعتی اصفهانرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و ششمینآقایمجتبیمجاهدیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هشتمبرنز
سی و ششمینآقایشهابباباپور مسجدیتبریزرتبه بیست و نهمبرنز
سی و هفتمینآقایامیرحسینگرزیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و هفتمینآقایحسام الدینرجب زادهصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و هفتمینآقایمسعودشفایی ابرصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و هفتمینآقایآیدینیوسف زاده فردصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و هفتمینآقایمجتبیشکریان زینیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و هفتمینآقایمحمدسبک دستخوارزمیرتبه پنجمطلا
سی و هفتمینآقاییزدانبهرام نسبتتهرانرتبه ششمطلا
سی و هفتمینآقاییعقوبرحیمیشیرازرتبه هفتمطلا
سی و هفتمینآقایرضاکابلیکاشانرتبه هشتمطلا
سی و هفتمینآقایحامدقاسمیان زوارمفردوسی مشهدرتبه نهمطلا
سی و هفتمینآقایآرمانآشتابخوارزمیرتبه نهمطلا
سی و هفتمینآقایسجادبکرانی بالانیصنعتی اصفهانرتبه دهمطلا
سی و هفتمینآقایآرینعلوی زادهتهرانرتبه یازدهمنقره
سی و هفتمینآقایامیرعلیسقاییشهید بهشتیرتبه دوازدهمنقره
سی و هفتمینآقایامیرساکیصنعتی اصفهانرتبه سیزدهمنقره
سی و هفتمینآقایرحمانمحمدپورشهید باهنر کرمانرتبه چهاردهمنقره
سی و هفتمینآقایامیرکفشدار گوهرشادییزدرتبه پانزدهمنقره
سی و هفتمینخانمنیلوفراحمدی پورصنعتی اصفهانرتبه شانزدهمنقره
سی و هفتمینآقایمحمدعلیاعرابیشهید بهشتیرتبه شانزدهمنقره
سی و هفتمینآقایسیدحمیدافتخاریتهرانرتبه هفدهمنقره
سی و هفتمینآقایمهرانحسینیصنعتی اصفهانرتبه هجدهمنقره
سی و هفتمینآقایمهرانالیاسیصنعتی اصفهانرتبه هجدهمنقره
سی و هفتمینآقایغلامرضااسلامی نصیرصنعتی اصفهانرتبه هجدهمنقره
سی و هفتمینآقایمحمدجوادطاهریتهرانرتبه نوزدهمبرنز
سی و هفتمینآقایمحسنامینی زادهصنعتی امیرکبیررتبه نوزدهمبرنز
سی و هفتمینآقایفرشیدعباسیشهید بهشتیرتبه بیستمبرنز
سی و هفتمینخانمزینبغلامرضائیکاشانرتبه بیستمبرنز
سی و هفتمینآقایامینغلامرضازادهشهید باهنر کرمانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و هفتمینآقایابوذرشیرازیصنعتی شاهرودرتبه بیست و یکمبرنز
سی و هفتمینآقایحامدقدیریکاشانرتبه بیست و دومبرنز
سی و هفتمینآقایمحمدعلیشاهدرتبه بیست و سومبرنز
سی و هفتمینآقایروح الهمفیدشاهدرتبه بیست و سومبرنز
سی و هفتمینآقایامیدغفاری نیاسمنانرتبه بیست و سومبرنز
سی و هفتمینآقایعباسقدیری ابیانهصنعتی امیرکبیررتبه بیست و چهارمبرنز
سی و هفتمینآقایحسینهادی پورصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و هشتمینآقایپدرامصفاییصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و هشتمینآقایمحمدپدارم فرصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و هشتمینآقایمجتبیتفاقصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و هشتمینآقایحمیدنادری یگانهقمرتبه چهارمطلا
سی و هشتمینآقایداوودخواجه پورتهرانرتبه پنجمطلا
سی و هشتمینخانممینادلیرروی فردصنعتی شریفرتبه ششمنقره
سی و هشتمینخانمماهدآب روشنصنعتی شریفرتبه هفتمنقره
سی و هشتمینآقایعباسجعفرییزدرتبه هشتمنقره
سی و هشتمینخانممیناساداتمحمودیصنعتی اصفهانرتبه نهمنقره
سی و هشتمینآقایکیوانمیرزاییفردوسی مشهدرتبه دهمنقره
سی و هشتمینآقایمهردادگلابیاصفهانرتبه یازدهمنقره
سی و هشتمینآقایپیمانشهبازیصنعتی اصفهانرتبه دوازدهمنقره
سی و هشتمینآقایمهرانالیاسیصنعتی اصفهانرتبه سیزدهمبرنز
سی و هشتمینآقایحمیدافتخاریتهرانرتبه چهاردهمبرنز
سی و هشتمینخانممناخوشنویسصنعتی امیرکبیررتبه پانزدهمبرنز
سی و هشتمینآقایآزادکریمیانصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه شانزدهمبرنز
سی و هشتمینآقایرضادست بستهشیرازرتبه هفدهمبرنز
سی و هشتمینخانمنیلوفراحمدی پورصنعتی اصفهانرتبه هجدهمبرنز
سی و هشتمینآقایسیدعلی اکبرحسینیشیرازرتبه هجدهمبرنز
سی و هشتمینآقایحسینهادی پورصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه نوزدهمبرنز
سی و هشتمینآقایامینکفاش زادهشیرازرتبه بیستمبرنز
سی و هشتمینآقاییوسفآجودانیشهید بهشتیرتبه بیست و یکمبرنز
سی و هشتمینآقایمسیححاصلیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و یکمبرنز
سی و هشتمینآقایمجتبیچوپانیفردوسی مشهدرتبه بیست و یکمبرنز
سی و هشتمینآقایسهرابروستاتهرانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و نهمینآقایامیرحسیناخلاصیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و نهمینآقایپویاهنریارصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و نهمینخانمتیناترکمانصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و نهمینآقایحسنقره داغیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و نهمینآقایامیننجات بخشصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و نهمینآقایمحمدرضاحق پناهشهید بهشتیرتبه ششمطلا
سی و نهمینآقایسیدعلی اکبرحسینیشیرازرتبه هفتمطلا
سی و نهمینآقایشهاب الدینشعبانیعلم و صنعت ایرانرتبه هشتمطلا
سی و نهمینآقایپیمانشهبازی دستجردیصنعتی اصفهانرتبه نهمنقره
سی و نهمینخانمپگاهپورنجفیصنعتی اصفهانرتبه دهمنقره
سی و نهمینآقایسپهرحاجبیصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
سی و نهمینآقایحمیدنادری یگانهقمرتبه یازدهمنقره
سی و نهمینآقایامینآقاجان زادهفردوسی مشهدرتبه دوازدهمنقره
سی و نهمینآقایآریااخوانتهرانرتبه سیزدهمنقره
سی و نهمینآقایسجادنصیرزادهتبریزرتبه چهاردهمنقره
سی و نهمینآقایپوریاباقرزادهشهید بهشتیرتبه پانزدهمنقره
سی و نهمینآقایسهام الدینبهرامی نسبتهرانرتبه شانزدهمنقره
سی و نهمینآقایمحمدجوادمقدس مهرشیرازرتبه هفدهمنقره
سی و نهمینآقایسیدعلیبی باکتهرانرتبه هفدهمنقره
سی و نهمینآقایامیدمومن زادهصنعتی اصفهانرتبه هجدهمبرنز
سی و نهمینآقایآزادکریمیانصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه هجدهمبرنز
سی و نهمینآقایعلیرضاهاشمی فرشاهدرتبه نوزدهمبرنز
سی و نهمینآقایمهدیمرادیعلم و صنعت ایرانرتبه بیستمبرنز
سی و نهمینآقایعلیرضاسلحشوریصنعتی امیرکبیررتبه بیست و یکمبرنز
سی و نهمینخانمشهرهگلپایگانیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و دومبرنز
سی و نهمینآقایرضاقدیمی مطلقخوارزمیرتبه بیست و دومبرنز
سی و نهمینآقایعرفانسهیلمازندرانرتبه بیست و سومبرنز
سی و نهمینخانمسیده آیلارموسوی پورتبریزرتبه بیست و سومبرنز
سی و نهمینخانمنرگستوسلییزدرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و نهمینآقایحمیدکمالیفردوسی مشهدرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و نهمینخانمسهیلافرخیاصفهانرتبه بیست و ششمبرنز
سی و نهمینآقایسیدمحمدصادقعبدالهیتهرانرتبه بیست و هفتمبرنز
چهلمینآقایشایانغلامیصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهلمینآقایابوالفضلنجفیانصنعتی شریفرتبه دومطلا
چهلمینآقایعلیرضاعطاییصنعتی شریفرتبه سومطلا
چهلمینآقایعلیپرتوفردصنعتی شریفرتبه چهارمنقره
چهلمینآقایمجتبیعبدالملکیصنعتی شریفرتبه پنجمنقره
چهلمینآقایامیرحمزهخوشنامشهید باهنر کرمانرتبه ششمنقره
چهلمینآقایکیوانمیرزاییفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
چهلمینآقایامینصوفیانیتهرانرتبه هشتمنقره
چهلمینآقایمحسنقدرتیصنعتی اصفهانرتبه نهمنقره
چهلمینآقایسیدنیمامکی آبادیشهید بهشتیرتبه دهمنقره
چهلمینآقایسجادنصیرزادهتبریزرتبه یازدهمنقره
چهلمینآقایسهام الدینبهرامی نسب تهرانرتبه دوازدهمنقره
چهلمینآقایامیرمحمداوحدیصنعتی امیرکبیررتبه دوازدهمنقره
چهلمینآقایامینکفاش زادهشیرازرتبه سیزدهمنقره
چهلمینخانمپگاهپورنجفیصنعتی اصفهانرتبه چهاردهمنقره
چهلمینآقایعلیناصربختخوارزمیرتبه پانزدهمبرنز
چهلمینآقایبنیامیندلشاد ممقانیتهرانرتبه پانزدهمبرنز
چهلمینآقایاحمدرضامرادزادهشاهدرتبه شانزدهمبرنز
چهلمینآقایمهیارحسنیصنعتی امیرکبیررتبه هفدهمبرنز
چهلمینآقایعلی رضاسلحشوریصنعتی امیرکبیررتبه هجدهمبرنز
چهلمینآقایسپهرحاجبیصنعتی اصفهانرتبه نوزدهمبرنز
چهلمینآقایامیدمومن زادهصنعتی اصفهانرتبه بیستمبرنز
چهلمینآقایسیدماهورعلویونعلم و صنعت ایرانرتبه بیست و یکمبرنز
چهلمینخانمزهرارشادتشهید بهشتیرتبه بیست و دومبرنز
چهلمینآقایمحمداسماعیلیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و سومبرنز
چهلمینآقایخشایارباروتیتهرانرتبه بیست و چهارمبرنز
چهلمینآقایامیرحسینشاکرتهرانرتبه بیست و پنجمبرنز
چهلمینخانمسیده فاطمهارفعیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و پنجمبرنز
چهلمینآقاینیمارضاییصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و ششمبرنز
چهلمینآقایاحمدرحمتیقمرتبه بیست و ششمبرنز
چهلمینآقایمهردادانواریبنابرتبه بیست و هفتمبرنز
چهلمینآقایمحمدمهدیطاهریشهید باهنر کرمانرتبه بیست و هشتمبرنز
چهلمینخانمسیده آیلارموسوی پورتبریزرتبه بیست و هشتمبرنز
چهلمینخانممریمنوروزیشیرازرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و یکمینآقایسیدابوالفضلنجفیانصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و یکمینآقایعلیرضاشاولی کوه‌شورصنعتی شریفرتبه دومطلا
چهل و یکمینآقایامیرحمزهخوشنامشهید باهنر کرمانرتبه سومطلا
چهل و یکمینآقایسیدسهرابمدنیصنعتی شریفرتبه چهارمنقره
چهل و یکمینآقایحبیبشیرعلی زادهتهرانرتبه پنجمنقره
چهل و یکمینآقایسیدعلیرضاتوکلیصنعتی شریفرتبه ششمنقره
چهل و یکمینآقایمحسنقدرتیصنعتی اصفهانرتبه ششمنقره
چهل و یکمینآقایاحمدرضامرادزادهشاهدرتبه هفتمنقره
چهل و یکمینخانمسیده فاطمهارفعی زرندیصنعتی امیرکبیررتبه هشتمنقره
چهل و یکمینآقایمحمدمهدیطاهریشهید باهنر کرمانرتبه نهمنقره
چهل و یکمینآقایامیرحسینمیرنژادصنعتی امیرکبیررتبه دهمنقره
چهل و یکمینآقایآریاحلاوتیصنعتی شریفرتبه دهمنقره
چهل و یکمینآقایفرزادبازیانتهرانرتبه یازدهمنقره
چهل و یکمینآقایمحمداسمعیلیصنعتی امیرکبیررتبه دوازدهمنقره
چهل و یکمینآقایارشیاقراگزلوصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه سیزدهمنقره
چهل و یکمینآقاینیمارضاییصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه چهاردهمبرنز
چهل و یکمینآقایماهورعلویونعلم و صنعت ایرانرتبه پانزدهمبرنز
چهل و یکمینآقایوحیدشمس الدینیتهرانرتبه پانزدهمبرنز
چهل و یکمینآقایمهدیحسینی مقدم کوجلیخوارزمیرتبه شانزدهمبرنز
چهل و یکمینخانمزهرارشادتشهید بهشتیرتبه هفدهمبرنز
چهل و یکمینآقایعلیعاشوریشهید بهشتیرتبه هجدهمبرنز
چهل و یکمینآقایامیرحسینشاکرتهرانرتبه نوزدهمبرنز
چهل و یکمینآقایبنیامیندلشاد ممقانیتهرانرتبه بیستمبرنز
چهل و یکمینآقایعلیرضااشراقی داهاقانیعلم و صنعت ایرانرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و یکمینآقایوحیدشاهوردیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و دومبرنز
چهل و یکمینآقایسیدنیمامکی آبادیشهید باهنر کرمانرتبه بیست و سومبرنز
چهل و یکمینآقایپوریاباقرزادهشهید بهشتیرتبه بیست و چهارمبرنز
چهل و یکمینآقایامیرمحمدیاوحدیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و پنجمبرنز
چهل و یکمینخانممریمنوروزیشیرازرتبه بیست و ششمبرنز
چهل و یکمینآقایحسینشکوهی زادهصنعتی اصفهانرتبه بیست و هفتمبرنز
چهل و یکمینآقایسعیداودکصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و یکمینآقایمحمدشیرالیشهید چمران اهوازرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و یکمینآقایبهرامجوادیشهید مدنی آذربایجانرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و یکمینآقایمحمدجوادذاکریشیرازرتبه بیست و نهمبرنز
چهل و یکمینآقایآرمانشیردلتبریزرتبه سی‌امبرنز
چهل و یکمینآقایمحمدوقاریمحقق اردبیلیرتبه سی‌امبرنز
چهل و یکمینآقایجلالپیردایهشیرازرتبه سی و یکمبرنز
چهل و دومینآقایعلیدایی نبیصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و دومینآقایوحیدشاهوردیصنعتی امیرکبیررتبه دومطلا
چهل و دومینآقایسیدعلیناصری صدرصنعتی شریفرتبه سومطلا
چهل و دومینآقایحبیبعلیزادهتهرانرتبه چهارمطلا
چهل و دومینآقایاحسانحافظی اصلصنعتی اصفهانرتبه پنجمطلا
چهل و دومینآقایمحمدهنریصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
چهل و دومینآقایهومنفتاحی مقدمصنعتی شریفرتبه ششمطلا
چهل و دومینآقایمهدیحق شناسصنعتی امیرکبیررتبه هفتمنقره
چهل و دومینآقایآرمینبهنام نیاصنعتی شریفرتبه هشتمنقره
چهل و دومینآقایسعیداودکصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه هشتمنقره
چهل و دومینآقایپوریالایقیتهرانرتبه هشتمنقره
چهل و دومینآقایامیرکیاییصنعتی امیرکبیررتبه نهمنقره
چهل و دومینآقایپوریاامیدیرازی کرمانشاهرتبه دهمنقره
چهل و دومینآقایمحمدصالحبهرامیصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
چهل و دومینآقایجلالپیردایهشیرازرتبه دوازدهمنقره
چهل و دومینآقایسیداحمدمرعشیتهرانرتبه سیزدهمبرنز
چهل و دومینآقایعلیرضامسائلیصنعتی امیرکبیررتبه چهاردهمبرنز
چهل و دومینآقایمحمدنصیری فردشهیدبهشتیرتبه پانزدهمبرنز
چهل و دومینآقاییوسفآجودانیشهیدبهشتیرتبه پانزدهمبرنز
چهل و دومینآقایمحمدحسینبنی مصطفیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه شانزدهمبرنز
چهل و دومینآقایوحیدشمس الدینیتهرانرتبه هفدهمبرنز
چهل و دومینآقایاحسانکفشدار گوهرشادیفردوسی مشهدرتبه هجدهمبرنز
چهل و دومینآقایعرفانمتشرعیشهید بهشتیرتبه نوزدهمبرنز
چهل و دومینآقایسینامیرزاییتهرانرتبه بیستمبرنز
چهل و دومینآقایامیدقاسمی میان پشتهگیلانرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و دومینآقایاحمدقادریشهید بهشتیرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و دومینآقایامیرعباسصورآبادیشاهدرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و دومینآقایعلیرقائیاصفهانرتبه بیست و دومبرنز
چهل و دومینآقایمیرحسینمیرنژادصنعتی امیرکبیررتبه بیست و سومبرنز
چهل و دومینآقایمحمدرضااحمدی پورصنعتی اصفهانرتبه بیست و چهارمبرنز
چهل و دومینآقایسیدحسنعلیپرویزشهید باهنر کرمانرتبه بیست و پنجمبرنز
چهل و دومینآقایمحمدپورمحمدی فلاحگیلانرتبه بیست و ششمبرنز
چهل و دومینآقایمحمدخدادادخوارزمیرتبه بیست و هفتمبرنز
چهل و دومینخانمپریساکرمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و سومینآقایعلیدایی نبیصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و سومینآقایمجتبیزارع بیدکیصنعتی شریفرتبه دومطلا
چهل و سومینآقایسیناناصریانتهرانرتبه سومطلا
چهل و سومینآقایفرزادبازیانتهرانرتبه چهارمنقره
چهل و سومینخانمفاطمه ساداتسجادیصنعتی شریفرتبه پنجمنقره
چهل و سومینآقایمحمدرضاامینیانصنعتی شریفرتبه ششمنقره
چهل و سومینآقایبیژنفوقانیخوارزمیرتبه هفتمنقره
چهل و سومینآقایاحمدرضاخزاییصنعتی امیرکبیررتبه هشتمنقره
چهل و سومینآقایامینفتح پورصنعتی شریفرتبه نهمنقره
چهل و سومینآقایعلیرضامسائلیصنعتی امیرکبیررتبه دهمبرنز
چهل و سومینآقایسهندمحمودیانعلم و صنعت ایرانرتبه یازدهمبرنز
چهل و سومینخانمپردیسسمنانیصنعتی اصفهانرتبه دوازدهمبرنز
چهل و سومینآقایامیرخدائیان کریمصنعتی امیرکبیررتبه سیزدهمبرنز
چهل و سومینآقایسینامیرزاییتهرانرتبه چهاردهمبرنز
چهل و سومینآقایمحمدحسینبنی مصطفیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه پانزدهمبرنز
چهل و سومینآقایسامانحلاجیانصنعتی امیرکبیررتبه شانزدهمبرنز
چهل و سومینآقایامینالماسیتهرانرتبه شانزدهمبرنز
چهل و سومینآقایسید محمدکمانهتبریزرتبه هفدهمبرنز
چهل و سومینآقایمحمد جوادشمساییقمرتبه هجدهمبرنز
چهل و سومینآقایعلیزمانیشاهدرتبه نوزدهمبرنز
چهل و سومینآقایآرینبناییشهید بهشتیرتبه نوزدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایجوادفرخ نژادصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و چهارمینآقایامیرعباسمحمدی صنعتی شریفرتبه دومطلا
چهل و چهارمینآقایسهندمحمودیان علم و صنعت ایرانرتبه سومنقره
چهل و چهارمینآقایامیرحسیندالوند شیرازرتبه چهارمنقره
چهل و چهارمینخانمشیماعادلی شهید بهشتیرتبه پنجمنقره
چهل و چهارمینخانممبیناعظیمی صنعتی شریفرتبه ششمنقره
چهل و چهارمینآقایسیدعلیرضاطبیب پورصنعتی شریفرتبه هفتمنقره
چهل و چهارمینآقایاحسانکفشدار گوهرشادیفردوسی مشهدرتبه هشتمنقره
چهل و چهارمینآقای سید حسنعلیپرویزشهید باهنر کرمانرتبه نهمبرنز
چهل و چهارمینآقایسهیلحقیقی صنعتی امیرکبیررتبه نهمبرنز
چهل و چهارمینآقایامیریاسینخراشادی زادهفردوسی مشهدرتبه دهمبرنز
چهل و چهارمینآقایمحمدمعین یوسفیانکاشانرتبه یازدهمبرنز
چهل و چهارمینخانمنرگسشاولی خوارزمیرتبه یازدهمبرنز
چهل و چهارمینخانمنیوشاکریمی تهرانرتبه دوازدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایسروشرضایی صنعتی شریفرتبه سیزدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایپرهامشادمان شهید باهنر کرمانرتبه چهاردهمبرنز
چهل و چهارمینآقایامیرارسلان بادی پاخوارزمیرتبه پانزدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایدانیالکاظم لوصنعتی امیرکبیررتبه شانزدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایوحیدطاهری بروجنیاصفهانرتبه هفدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایپارساتسبیح گوتهرانرتبه هجدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایمحمدرضامعتبر تهرانرتبه نوزدهمبرنز
چهل و چهارمینخانمبهارباقری تهرانرتبه بیستمبرنز
چهل و چهارمینآقایمحمدمهدیکورانی فرتهرانرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و چهارمینآقایبهنامباغبان‌پور شیرازرتبه بیست و دومبرنز
چهل و چهارمینآقایمحمدحسیناصفهانیان صنعتی اصفهانرتبه بیست و دومبرنز
چهل و چهارمینآقایعلیفرساد مهرصنعتی امیرکبیررتبه بیست و سومبرنز
چهل و چهارمینآقایامینانوری سرورشهید بهشتیرتبه بیست و سومبرنز
چهل و چهارمینآقایمهدیشفیعی خوارزمیرتبه بیست و چهارمبرنز
چهل و چهارمینآقایاحدعلیزاده خوارزمیرتبه بیست و پنجمبرنز
شماره مسابقهخانم/آقانامنام خانوادگیدانشگاهرتبهنوع مدال
اولینخانمالیزابت ابراهیم زادهصنعتی شریفرتبه اول
اولینآقایمحمدرضادرفشهتهرانرتبه دوم
اولینآقایهاشممددی الموسویفردوسی مشهدرتبه سوم
اولینآقایمیرابراهیمهاشمی اقدمصنعتی شریفرتبه چهارم
اولینآقاییوسفبهرام پورشیرازرتبه پنجم
دومینآقایمحمدعلینجفیصنعتی شریفرتبه اول
دومینآقایفیروزخسرویانیتهرانرتبه دوم
دومینآقایمهدیذکاوتشیرازرتبه سوم
دومینآقایحمیدحامداکبری طوسیتهرانرتبه چهارم
دومینآقایشهرامارشدریاضیشهیدبهشتیرتبه پنجم
سومینآقایپیروزوکیلیصنعتی شریفرتبه اول
سومینآقایمسلمنیکفرصنعتی شریفرتبه دوم
سومینآقایعلی اصغربابادی مرغاتهرانرتبه سوم
سومینآقایسعیدقهرمانیصنعتی شریفرتبه چهارم
سومینآقایهمایونمعینصنعتی شریفرتبه پنجم
چهارمینآقایپیروزوکیلیصنعتی شریفرتبه اول
چهارمینآقایهمایونمعینصنعتی شریفرتبه دوم
چهارمینآقایناصرحسینیشیرازرتبه سوم
چهارمینخانمشهلامرویزی احدوتصنعتی شریفرتبه چهارم
چهارمینآقایعلی کریمیتربیت معلمرتبه پنجم
پنجمینآقایحمیدکاظمیصنعتی شریفرتبه اول
پنجمینآقایمحسنمعصومی فخارصنعتی شریفرتبه دوم
پنجمینآقایمسعودخلخالیصنعتی شریفرتبه سوم
پنجمینآقایابراهیمساعتچیتبریزرتبه چهارم
پنجمینآقایصفانوربخششهیدبهشتیرتبه پنجم
ششمینآقایناصربروجردیانتهرانرتبه اول
ششمینآقایحمیدکاظمیصنعتی شریفرتبه دوم
ششمینآقایعلی اصغرعلیخانی کوهپاییاصفهانرتبه سوم
ششمینآقایمهدیصالحی نژادفردوسی مشهدرتبه چهارم
ششمینآقایعلیرجالیاصفهانرتبه پنجم
هفتمینآقایفریدونرضاخانلوتهرانرتبه اول
هفتمینآقایمهدیعلوی شوشتریشهید چمران اهوازرتبه دوم
هفتمینآقایسیداسماعیلسیدآبادیصنعتی شریفرتبه سوم
هفتمینآقایرجبعلیکامیابی گلفردوسی مشهدرتبه چهارم
هفتمینآقایعلی اصغرجدیری اکبرفامتبریزرتبه پنجم
هشتمینآقایمحمدحسنجهان بختاصفهانرتبه اول
هشتمینآقایمجتبیمنیریتهرانرتبه دوم
هشتمینآقایمحمدتقیجهاندیدهشیرازرتبه سوم
هشتمینآقایصمداحمدیتربیت معلمرتبه چهارم
هشتمینآقایکمالعقیقتبریزرتبه پنجم
نهمینآقایناصربروجردیانتهرانرتبه اول
نهمینآقایمجتبیمنیریتهرانرتبه دوم
نهمینآقایمجیداشرفیشیرازرتبه سوم
نهمینآقایسید جمالروئینتربیت معلمرتبه چهارم
نهمینآقایعلیپارسیانتهرانرتبه پنجم
نهمینآقایمحسنشیردره حقیقیشیرازرتبه ششم
دهمینآقایرضاجهانی نژادمدرسه عالی کاشانرتبه اول
دهمینآقایامیراکبری مجدآبادنوتهرانرتبه دوم
دهمینآقایشاهینآجودانی نمینتهرانرتبه سوم
دهمینآقایحمیدرضافرهادیتربیت معلمرتبه چهارم
دهمینآقایمسعودامینیفردوسی مشهدرتبه پنجم
یازدهمینآقایوحیدتارخصنعتی شریفرتبه اول
یازدهمینآقایمسعودامینیفردوسی مشهدرتبه دوم
یازدهمینآقایشاهینآجودانی نمینتهرانرتبه سوم
یازدهمینآقایرضاکرمیصنعتی اصفهانرتبه چهارم
دوازدهمینآقایشاهینآجودانی نمینتهرانرتبه اول
دوازدهمینآقایشاهینامیری شریفیصنعتی شریفرتبه دوم
دوازدهمینآقایغلام حسیناسلام زادهشیرازرتبه سوم
دوازدهمینآقایبامدادرضایاحقیصنعتی شریفرتبه چهارم
دوازدهمینآقایعلیایرانمنششیرازرتبه پنجم
سیزدهمینآقایکامبیزمحمودیانتهرانرتبه اول
سیزدهمینآقایسعیدذاکریتهرانرتبه دوم
سیزدهمینآقایمحمدصال مصلحیانفردوسی مشهدرتبه سوم
سیزدهمینآقایبامدادرضایاحقیصنعتی شریفرتبه چهارم
سیزدهمینآقایبهروزمشایخی فردفردوسی مشهدرتبه پنجم
چهاردهمینآقایشاهینامیری شریفیصنعتی شریفرتبه اول
چهاردهمینآقایحسامحمیدی تهرانیصنعتی شریفرتبه دوم
چهاردهمینآقایسعیدذاکریتهرانرتبه سوم
چهاردهمینآقایحمیدموسویتربیت معلمرتبه چهارم
چهاردهمینآقایشهابشهابیتهرانرتبه پنجم
پانزدهیمنآقایحسامحمیدی تهرانیصنعتی شریفرتبه اول
پانزدهیمنآقایعلیرجاییصنعتی شریفرتبه دوم
پانزدهیمنآقایشهریارمختاری شرقیصنعتی شریفرتبه سوم
پانزدهیمنآقایپدرامصفریصنعتی شریفرتبه چهارم
پانزدهیمنآقایعطاءالهتقاءشهید باهنر کرمانرتبه پنجم
شانزدهمینآقایشهریارمختاری شرقیصنعتی شریفرتبه اول
شانزدهمینآقایعطاءالهتقاءکرمانرتبه دوم
شانزدهمینآقایپدرامصفریصنعتی شریفرتبه سوم
شانزدهمینآقایعلیثابتیانشیرازرتبه چهارم
شانزدهمینآقایعلیرجاییصنعتی شریفرتبه پنجم
شانزدهمینآقایمهدینجفی خواهعلم و صنعت ایرانرتبه پنجم
هفدهمینآقایحسینحاجی ابوالحسنصنعتی شریفرتبه اول
هفدهمینآقایپیمانل کسائیصنعتی شریفرتبه دوم
هفدهمینآقایبهرنگنوحیصنعتی شریفرتبه سوم
هفدهمینآقایآرشرستگارصنعتی شریفرتبه چهارم
هفدهمینآقایعلیدادبانتهرانرتبه پنجم
هجدهمینآقایرامینتکلوبیغشصنعتی شریفرتبه اول
هجدهمینآقایکسریرفیعصنعتی شریفرتبه دوم
هجدهمینآقایبهرنگنوحیصنعتی شریفرتبه سوم
هجدهمینآقایپیمانل کسائیصنعتی شریفرتبه چهارم
هجدهمینآقایامین الهزرگریانتهرانرتبه پنجم
نوزدهمینآقایامیرجعفریصنعتی شریفرتبه اول
نوزدهمینآقایعلیلشگری فغانیصنعتی اصفهانرتبه اول
نوزدهمینخانمفاطمهآیت الله زاده شیرازیتهرانرتبه دوم
نوزدهمینآقایمحمدرضارئوفیصنعتی اصفهانرتبه دوم
نوزدهمینآقایرضاناصرعصرصنعتی شریفرتبه سوم
نوزدهمینآقایحسینمواساتیصنعتی شریفرتبه چهارم
نوزدهمینآقایاحمدمجیریصنعتی اصفهانرتبه پنجم
بیستمینآقایکیوانملاحیصنعتی شریفرتبه اول
بیستمینآقایحسینمواساتیصنعتی شریفرتبه دوم
بیستمینآقایامیدنقشینه ارجمندصنعتی شریفرتبه سوم
بیستمینآقایعلی رضاامینی هرندیاصفهانرتبه چهارم
بیستمینآقایابراهیمسامعیشهید بهشتیرتبه پنجم
بیستمینآقایمحمدعلینوراللهیشهید باهنر کرمانرتبه ششم
بیست و یکمینآقایکیادلیلیصنعتی شریفرتبه اول
بیست و یکمینخانممریممیرزاخانیصنعتی شریفرتبه دوم
بیست و یکمینآقایابراهیمسامعیشهید بهشتیرتبه سوم
بیست و یکمینآقایهادیجرئتیصنعتی شریفرتبه چهارم
بیست و یکمینآقایحسینعابدی اندانیصنعتی اصفهانرتبه پنجم
بیست و یکمینآقایداریوشکیانیتبریزرتبه پنجم
بیست و یکمینآقایپیامناصرطیوبتهرانرتبه پنجم
بیست و دومینخانممریممیرزاخانیصنعتی شریفرتبه اول
بیست و دومینآقایایمانافتخاریصنعتی شریفرتبه دوم
بیست و دومینآقایپیامناصرطیوبتهرانرتبه سوم
بیست و دومینآقایمحمداحمدوندبوعلی سینا همدانرتبه چهارم
بیست و دومینآقایابوالقاسمکریمیشهید بهشتیرتبه پنجم
بیست و سومینآقایهادیسلماسیانصنعتی شریفرتبه اول
بیست و سومینآقایمحسنبهرامگیریصنعتی شریفرتبه دوم
بیست و سومینآقایمحمدجواهریصنعتی شریفرتبه سوم
بیست و سومینآقایبیژناحمدی کاکوندیشهید بهشتیرتبه چهارم
بیست و سومینآقایکمالعزیزیتبریزرتبه پنجم
بیست و چهارمینآقایامیدامینیصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و چهارمینآقایکسریعلیشاهیصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و چهارمینآقایمازیارمیررحیمیصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و چهارمینآقایسیدرضامقدسیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و چهارمینآقایمسعودآریاپورصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
بیست و چهارمینآقایفریدون Caucher درخشانیBirkarتهرانرتبه پنجمطلا
بیست و چهارمینآقایبیژناحمدی کاکوندیشهید بهشتیرتبه ششمطلا
بیست و چهارمینآقایافشینامینیشیرازرتبه هفتمطلا
بیست و چهارمینآقایرسولعزیزیصنعتی اصفهانرتبه هشتمنقره
بیست و چهارمینآقایرضارضاوندتهرانرتبه نهمنقره
بیست و چهارمینآقایسیروسمرادیرازیرتبه دهمنقره
بیست و چهارمینخانممهشیدعطاپورشهید باهنر کرمانرتبه یازدهمنقره
بیست و چهارمینآقایرسولرمضانیانفردوسی مشهدرتبه دوازدهمنقره
بیست و چهارمینآقایحمیدرضاتبریزیاصفهانرتبه سیزدهمنقره
بیست و چهارمینآقایبابکامینیشیرازرتبه چهاردهمنقره
بیست و چهارمینآقایمحمدحسینستاریآزادرتبه پانزدهمنقره
بیست و چهارمینآقایعلیخلقی باشکندعلم و صنعت ایرانرتبه شانزدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایارشفهیمعلم و صنعت ایرانرتبه هفدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایهوگرقهرمانیامیرکبیر(تفرش)رتبه هفدهمبرنز
بیست و چهارمینخانممریمروشناییتهرانرتبه هجدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایمیثممیثمیصنعتی امیرکبیررتبه نوزدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایرحیممشتاق نظمتربیت معلم تهرانرتبه نوزدهمبرنز
بیست و چهارمینآقایرضاعرفیتربیت معلم تهرانرتبه بیستمبرنز
بیست و چهارمینآقایحسینشمسعلیبوعلی سینا همدانرتبه بیست و یکمبرنز
بیست و پنجمینآقایامیرمحمدیصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و پنجمینآقایسلمانابولفتح بیگیصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و پنجمینآقایحمیدرضادربیدیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و پنجمینآقایبابکامینیشیرازرتبه چهارمطلا
بیست و پنجمینآقایافشینامینیشیرازرتبه پنجمطلا
بیست و پنجمینآقایجوادابراهیمی بروجنیصنعتی شریفرتبه ششمطلا
بیست و پنجمینآقایرسولعزیزیصنعتی اصفهانرتبه ششمطلا
بیست و پنجمینخانمهدیبیدخوریصنعتی شریفرتبه هفتمنقره
بیست و پنجمینآقایخسرونفرعلوم پایه دامغانرتبه هشتمنقره
بیست و پنجمینآقایمحسنزیوری رضاپورعلم و صنعت ایرانرتبه نهمنقره
بیست و پنجمینآقایاحمدصالحیتربیت معلمرتبه دهمنقره
بیست و پنجمینآقایسیدمسلمشیخ احمدیتربیت معلمرتبه یازدهمنقره
بیست و پنجمینآقایعلیقصابتهرانرتبه دوازدهمنقره
بیست و پنجمینآقایمرتضیفغفوریتبریزرتبه سیزدهمبرنز
بیست و پنجمینآقایمرتضیهیودیصنعتی اصفهانرتبه چهاردهمبرنز
بیست و پنجمینآقایسعیدمیروکیلییزدرتبه پانزدهمبرنز
بیست و پنجمینآقایعبدالرحمنشهیدزادهخلیج فارسرتبه شانزدهمبرنز
بیست و پنجمینآقایسعیدحمزهزرقانیشیرازرتبه هفدهمبرنز
بیست و ششمینآقایسلمانابولفتح بیگیصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و ششمینآقایعلیشوریدهصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و ششمینآقایجوادابراهیمی بروجنیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و ششمینآقایامین امین زاده گوهریصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و ششمینآقایمجیدهادیانصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
بیست و ششمینآقایرهبررسولیتهرانرتبه پنجمطلا
بیست و ششمینآقایامیرمرادی فامعلم و صنعت ایرانرتبه ششمطلا
بیست و ششمینخانمفرنازطاهرخانیتهرانرتبه هفتمطلا
بیست و ششمینآقایرضارضاوندتهرانرتبه هشتمنقره
بیست و ششمینآقایمحمدرضاحسینیصنعتی امیرکبیررتبه نهمنقره
بیست و ششمینخانمفرزانهرمضانیصنعتی امیرکبیررتبه دهمنقره
بیست و ششمینآقایمرتضیهیودیصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
بیست و ششمینخانممریمخسرویتربیت معلم تهرانرتبه دوازدهمنقره
بیست و ششمینآقایسیدشجاع الدینموسویفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
بیست و ششمینآقایمحمودحاجی شعبانیشیرازرتبه چهاردهمنقره
بیست و ششمینآقایغلامعلیبجروانیتبریزرتبه پانزدهمنقره
بیست و ششمینآقایعلیمزیکیاصفهانرتبه شانزدهمنقره
بیست و ششمینآقایسعیدمیروکیلییزدرتبه شانزدهمنقره
بیست و ششمینآقایمهدیقاسمیصنعتی امیرکبیررتبه هفدهمنقره
بیست و ششمینآقایمحسنصالحفردوسی مشهدرتبه هجدهمبرنز
بیست و ششمینآقایمهدیمالزیریسیستان و بلوچستانرتبه نوزدهمبرنز
بیست و ششمینآقایعلیرضازمانی به آبادیفردوسی مشهدرتبه بیستمبرنز
بیست و ششمینآقایسیدمهدیمنصورزادهاصفهانرتبه بیست و یکمبرنز
بیست و ششمینآقایمسلمشیخ احمدیتربیت معلم تهرانرتبه بیست و دومبرنز
بیست و ششمینآقایرسولحافظیعلم و صنعت ایرانرتبه بیست و دومبرنز
بیست و ششمینآقایاکبرمحمودیشهیدبهشتیرتبه بیست و سومبرنز
بیست و ششمینآقایمهدی علی نژادتبریزرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و ششمینآقایمهدیافشارتهرانرتبه بیست و پنجمبرنز
بیست و ششمینخانمنداساداترسولیتهرانرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و ششمینآقایهادیبیگدلیتبریزرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هفتمینآقایمحسنشریفی تبارصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و هفتمینآقایعلیشوریدهصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و هفتمینآقایمحمدفرج زاده تهرانیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و هفتمینآقایپیامولدخانصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
بیست و هفتمینآقایحمیدحسن زادهتربیت معلمرتبه پنجمطلا
بیست و هفتمینآقایرهبررسولیتهرانرتبه ششمطلا
بیست و هفتمینخانممریمخسرویتربیت معلم تهرانرتبه هفتمطلا
بیست و هفتمینآقایامیرمرادی فامعلم و صنعت ایرانرتبه هشتمطلا
بیست و هفتمینآقایابراهیمقربانیشهید رجائیرتبه نهمنقره
بیست و هفتمینآقایسجادلکزیانصنعتی امیرکبیررتبه دهمنقره
بیست و هفتمینخانمسمیهحبیبیتهرانرتبه یازدهمنقره
بیست و هفتمینآقایمجتبیشکوهیانشهید رجائیرتبه دوازدهمنقره
بیست و هفتمینآقایسیدشجاع الدینموسویفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
بیست و هفتمینآقایداودوکیلیصنعتی شریفرتبه چهاردهمنقره
بیست و هفتمینآقایشاهروداعظمیشهید رجائیرتبه پانزدهمنقره
بیست و هفتمینآقایامیرحسینصنعت پورتربیت معلم تهرانرتبه شانزدهمنقره
بیست و هفتمینخانمسمیهکریم زادهشهید باهنر کرمانرتبه هفدهمنقره
بیست و هفتمینخانمفرزانهرمضانیصنعتی امیرکبیررتبه هجدهمبرنز
بیست و هفتمینآقایرسولحافظیعلم و صنعت ایرانرتبه نوزدهمبرنز
بیست و هفتمینآقایمهرانمطیعیمازندرانرتبه بیستمبرنز
بیست و هفتمینآقایمهدیمالزیریسیستان و بلوچستانرتبه بیست و یکمبرنز
بیست و هفتمینخانممهدیههاشمی نژادصنعتی امیرکبیررتبه بیست و دومبرنز
بیست و هفتمینخانمپاندورارجاءالزهرارتبه بیست و سومبرنز
بیست و هفتمینآقایمهدیعلی نژادتبریزرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و هفتمینآقایفرهادبابائیتهرانرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و هفتمینخانمبی بی هانیهمیرابراهیمیفردوسی مشهدرتبه بیست و پنجمبرنز
بیست و هفتمینآقایسیدعلیموسویتبریزرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هفتمینآقایمحمدرضاحسینیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هفتمینآقایاکبرمحمودیشهیدبهشتیرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هشتمینآقایایمانستایشصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و هشتمینآقایامیدحاجی میرصادقیصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و هشتمینآقایآرمینمربیصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و هشتمینآقایسجادلکزیانصنعتی امیرکبیررتبه چهارمطلا
بیست و هشتمینآقایمحمدکاظمانوریفردوسی مشهدرتبه پنجمطلا
بیست و هشتمینآقایمحمدمهدیکرامتیصنعتی شریفرتبه ششمنقره
بیست و هشتمینخانمفاطمهدرودیانصنعتی امیرکبیررتبه هفتمنقره
بیست و هشتمینخانممهسافاتحیشیرازرتبه هشتمنقره
بیست و هشتمینخانمسپیده ساداتمیررحیمیصنعتی شریفرتبه نهمنقره
بیست و هشتمینآقایمحمدفرخی درخشندهفردوسی مشهدرتبه دهمنقره
بیست و هشتمینآقایآرامعزیزیتربیت معلم تهرانرتبه یازدهمنقره
بیست و هشتمینآقایآرشاسدی شهمیرزادیشهید بهشتیرتبه دوازدهمنقره
بیست و هشتمینآقایمهرانمطیعیمازندرانرتبه سیزدهمنقره
بیست و هشتمینخانمهانیهمیرابراهیمیفردوسی مشهدرتبه چهاردهمنقره
بیست و هشتمینآقاینیماربیعیکردستانرتبه پانزدهمنقره
بیست و هشتمینآقایمهردادکلانترشهید چمران اهوازرتبه شانزدهمنقره
بیست و هشتمینآقایمجتبیشکوهیانتربیت دبیر شهید رجاییرتبه هفدهمبرنز
بیست و هشتمینآقایمیثمعلیشاهیصنعتی شاهرودرتبه هجدهمبرنز
بیست و هشتمینخانمفرخ لقاءمعظمی گودرزیالزهرارتبه نوزدهمبرنز
بیست و هشتمینآقایفرهادبابای قاسم آبادیتهرانرتبه بیستمبرنز
بیست و هشتمینآقایافشینبهمرامصنعتی امیرکبیررتبه بیست و یکمبرنز
بیست و هشتمینخانمفاطمهحیدری آردیالزهرارتبه بیست و دومبرنز
بیست و هشتمینخانمآسیهسعادت پورفردوسی مشهدرتبه بیست و سومبرنز
بیست و هشتمینآقایسعیدشعبانیصنعتی شاهرودرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و هشتمینآقایعلیطاهرخانیشهید بهشتیرتبه بیست و پنجمبرنز
بیست و هشتمینآقایمحمودحسن زادهتهرانرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و هشتمینآقایبهروزطوریصنعتی اصفهانرتبه بیست و هفتمبرنز
بیست و هشتمینآقایکاوهقاسملوصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هشتمبرنز
بیست و هشتمینآقایمحمدرضاعبودیشهید باهنر کرمانرتبه بیست و نهمبرنز
بیست و هشتمینآقایاسماعیلمحرابیتربیت معلم تهرانرتبه سی‌امبرنز
بیست و هشتمینآقایهادیمعبودیعلم و صنعت ایرانرتبه سی و یکمبرنز
بیست و هشتمینآقایامینساکزادصنعتی امیرکبیررتبه سی و دومبرنز
بیست و هشتمینخانمزهراکمالیشیرازرتبه سی و سومبرنز
بیست و هشتمینآقایمحمدمهدیعباسی رادتربیت معلم تهرانرتبه سی و چهارمبرنز
بیست و نهمینآقایایمانستایشصنعتی شریفرتبه اولطلا
بیست و نهمینآقایمحمدفرج زاده تهرانیصنعتی شریفرتبه دومطلا
بیست و نهمینآقایمحمدعباسرضاییصنعتی شریفرتبه سومطلا
بیست و نهمینآقایمحمدحسینموسویصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
بیست و نهمینخانمفاطمهدرودیانصنعتی امیرکبیررتبه پنجمطلا
بیست و نهمینآقایمحمودحسن زادهتهرانرتبه ششمطلا
بیست و نهمینآقایمحمدفرخی درخشندهفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
بیست و نهمینآقایمحمدکاظمانوریفردوسی مشهدرتبه هشتمنقره
بیست و نهمینآقایحامددانش پژوهشیرازرتبه نهمنقره
بیست و نهمینآقایرامینجوادیصنعتی اصفهانرتبه دهمنقره
بیست و نهمینآقایامینصدریصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
بیست و نهمینآقایمحمدبردستانیتربیت دبیر شهید رجاییرتبه دوازدهمنقره
بیست و نهمینآقایمحمدنجفیشهید بهشتیرتبه سیزدهمنقره
بیست و نهمینآقایکاوهقاسملوصنعتی امیرکبیررتبه چهاردهمنقره
بیست و نهمینآقایسعیدرنجبرقمرتبه پانزدهمنقره
بیست و نهمینآقایاصغرقربان پورشهید بهشتیرتبه شانزدهمنقره
بیست و نهمینآقایمحمدرضاجویندهصنعتی امیرکبیررتبه هفدهمنقره
بیست و نهمینآقایعلیرضامفیدیصنعتی شاهرودرتبه هجدهمنقره
بیست و نهمینآقایافشینبهمرامصنعتی امیرکبیررتبه نوزدهمبرنز
بیست و نهمینخانمآذینگلبهارانصنعتی اصفهانرتبه بیستمبرنز
بیست و نهمینآقایامینساکزادصنعتی امیرکبیررتبه بیست و یکمبرنز
بیست و نهمینآقایمحمدابراهیماهرپورتهرانرتبه بیست و دومبرنز
بیست و نهمینخانمزینبمالکیصنعتی اصفهانرتبه بیست و سومبرنز
بیست و نهمینآقایهادیمیرزاییخلیج فارسرتبه بیست و چهارمبرنز
بیست و نهمینآقایمحمدالوندتبریزرتبه بیست و پنجمبرنز
بیست و نهمینآقایسعیدشعبانیصنعتی شاهرودرتبه بیست و ششمبرنز
بیست و نهمینآقایابوالفضلمهاجرناصرتهرانرتبه بیست و هفتمبرنز
بیست و نهمینخانمزینبیعقوبی بشلیسمنانرتبه بیست و هشتمبرنز
بیست و نهمینآقایبهنامترابیصنعتی شریفرتبه بیست و نهمبرنز
بیست و نهمینآقایمجیدکریمیشیرازرتبه سی‌امبرنز
بیست و نهمینآقایمحمدمهدیعباسی رادتربیت معلم تهرانرتبه سی و یکمبرنز
بیست و نهمینآقایبهروزباقری قوام آبادیشهید باهنر کرمانرتبه سی و دومبرنز
بیست و نهمینآقایقدرت الهعالی پورشهرکردرتبه سی و سومبرنز
بیست و نهمینآقایمحسنصالحیعلم و صنعت ایرانرتبه سی و چهارمبرنز
سی امینآقایعلی اکبردائمیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی امینآقایمحمدقراخانیصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی امینآقایمیرامیدحاجی میرصادقیصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی امینآقایمصطفیعین اله زاده صمدیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی امینآقایبهزادمهردادصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی امینخانمآذینگلبهارانصنعتی اصفهانرتبه ششمنقره
سی امینآقایمحمدابراهیماهرپورتهرانرتبه هفتمنقره
سی امینآقایصادقاسماعیلزاده سورجانیتهرانرتبه هشتمنقره
سی امینآقایحمیدترابی اردکانیفردوسی مشهدرتبه نهمنقره
سی امینآقایرسولاعتصامیصنعتی اصفهانرتبه دهمنقره
سی امینآقایامینصدریصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
سی امینآقایقدرت الهعالی پورشهرکردرتبه دوازدهمنقره
سی امینآقایمیثممدنیمحقق اردبیلیرتبه سیزدهمنقره
سی امینآقایمحمدنجفیشهید بهشتیرتبه چهاردهمنقره
سی امینآقایمحمدرضاجویندهصنعتی امیرکبیررتبه پانزدهمنقره
سی امینآقایمهدیکرمیشهید باهنر کرمانرتبه شانزدهمبرنز
سی امینخانممیترانعمتیصنعتی شاهرودرتبه هفدهمبرنز
سی امینآقایشهابکریمیشیرازرتبه هجدهمبرنز
سی امینآقایمختارعباسیقمرتبه نوزدهمبرنز
سی امینآقایحسینلامعی رامندیتهرانرتبه بیستمبرنز
سی امینخانمصفوراظفر جعفرزادهفردوسی مشهدرتبه بیستمبرنز
سی امینآقایعلیرضاصداقت دوستتبریزرتبه بیست و یکمبرنز
سی امینآقایمحسن علیمومنیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و یکمبرنز
سی امینآقایفرزادآریانشهید باهنر کرمانرتبه بیست و دومبرنز
سی امینآقایسیدمجتبیجزایری جونقانیشهید چمران اهوازرتبه بیست و سومبرنز
سی امینآقایمحموداعتدادیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و چهارمبرنز
سی امینخانمزینبمالکیصنعتی اصفهانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی امینآقایسیداحمدرضاخلیلیانسمنانرتبه بیست و پنجمبرنز
سی امینآقایآرشقاآنی فراشاهیفردوسی مشهدرتبه بیست و ششمبرنز
سی امینخانمربابحمل برانی حقیتربیت معلم آذربایجانرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و یکمینآقایعلی اکبردائمیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و یکمینآقایناصرطالبی زادهصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و یکمینآقایعرفانصلواتیصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و یکمینآقاینیمااحمدی پوراناریصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و یکمینآقایمحمدقراخانیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و یکمینآقایسیدرسولاعتصامیصنعتی اصفهانرتبه پنجمنقره
سی و یکمینآقایناصرگلستانی کویرآبادیتهرانرتبه ششمنقره
سی و یکمینآقایمهدیکرمیشهید باهنر کرمانرتبه هفتمنقره
سی و یکمینآقایصادقاسماعیلزاده سورجانیتهرانرتبه هشتمنقره
سی و یکمینآقایشهابکریمیشیرازرتبه نهمنقره
سی و یکمینآقایمیثممدنیمحقق اردبیلیرتبه دهمنقره
سی و یکمینآقایحمیدترابی اردکانیفردوسی مشهدرتبه یازدهمنقره
سی و یکمینآقایحسینحسین زادهخلیج فارسرتبه دوازدهمنقره
سی و یکمینخانمسمیهوجدانیتهرانرتبه سیزدهمنقره
سی و یکمینآقایشاهینمدرس انشاییزابلرتبه چهاردهمنقره
سی و یکمینآقایحمیدرضاملکیتربیت معلم تهرانرتبه پانزدهمبرنز
سی و یکمینآقایمحموداعتدادیصنعتی امیرکبیررتبه شانزدهمبرنز
سی و یکمینآقایمهدیابراهیمیاصفهانرتبه شانزدهمبرنز
سی و یکمینآقایمیثمیعقوبیانفردوسی مشهدرتبه هفدهمبرنز
سی و یکمینآقایمختارعباسیقمرتبه هجدهمبرنز
سی و یکمینآقایوحیدبیگدلیتهرانرتبه نوزدهمبرنز
سی و یکمینخانمنیوشامدبرنیاشهید بهشتیرتبه نوزدهمبرنز
سی و یکمینآقایعلیرضاالفتییاسوجرتبه بیستمبرنز
سی و یکمینآقایمهدینیاکان پاکشهیدبهشتیرتبه بیستمبرنز
سی و یکمینخانمسکینهاسماعیلیاراکرتبه بیستمبرنز
سی و یکمینآقایرحیمرمضانیانفردوسی مشهدرتبه بیست و یکمبرنز
سی و یکمینآقایآرشقآانی فراشاهیفردوسی مشهدرتبه بیست و دومبرنز
سی و یکمینآقایمحسنملاحاجی آقاییصنعتی امیرکبیررتبه بیست و دومبرنز
سی و یکمینآقایمهدیمهرافروزصنعتی شاهرودرتبه بیست و دومبرنز
سی و یکمینآقایکیوانحسنی منفردصنعتی امیرکبیررتبه بیست و دومبرنز
سی و یکمینخانمنرگسباقری فردعلوم پایه دامغانرتبه بیست و سومبرنز
سی و دومینآقایناصرطالبی زادهصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و دومینآقاینیمااحمدی پوراناریصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و دومینآقایامیدحاتمی ورزنهصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و دومینآقایجابرزارع زادهصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و دومینآقایبهزادمهردادصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و دومینآقایناصرگلستانی کویرآبادیتهرانرتبه پنجمطلا
سی و دومینآقایحسینلامعی رامندیتهرانرتبه ششمطلا
سی و دومینآقایمحسنملاحاجی آقاییصنعتی امیرکبیررتبه هفتمطلا
سی و دومینآقایامین الساداتطالبیصنعتی امیرکبیررتبه هشتمنقره
سی و دومینآقایحمیدرضادانش پژوهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه نهمنقره
سی و دومینآقایسعیدخلیلیشهید بهشتیرتبه دهمنقره
سی و دومینآقایافشینگودرزیتهرانرتبه یازدهمنقره
سی و دومینآقایهمایونکریمیصنعتی امیرکبیررتبه دوازدهمنقره
سی و دومینخانمسمیهوجدانیتهرانرتبه دوازدهمنقره
سی و دومینآقایمیثمیعقوبیانفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
سی و دومینآقایمحمدحسینغفاریتربیت معلم تهرانرتبه چهاردهمنقره
سی و دومینآقایامیرباغبانشهید باهنر کرمانرتبه پانزدهمنقره
سی و دومینآقایمحسنیوسف نژادشیرازرتبه شانزدهمنقره
سی و دومینخانمملیحهمیقانیاراکرتبه شانزدهمنقره
سی و دومینآقایحامدحسامصنعتی امیرکبیررتبه هفدهمنقره
سی و دومینآقایحامدنجفیفردوسی مشهدرتبه هفدهمنقره
سی و دومینآقایمهدیابراهیمیاصفهانرتبه هفدهمنقره
سی و دومینآقایامیننعمت بخشفردوسی مشهدرتبه هجدهمبرنز
سی و دومینآقایحمیدحسین زادهتربیت معلم تهرانرتبه نوزدهمبرنز
سی و دومینآقایانورکانی گلزاریکردستانرتبه بیستمبرنز
سی و دومینآقایاحمدجعفری کلوانصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و یکمبرنز
سی و دومینآقایجلیلعباسی فخربوعلی سینا همدانرتبه بیست و دومبرنز
سی و دومینخانمسولمازخواجه پورشیرازرتبه بیست و دومبرنز
سی و دومینآقایمحمدمهدیکارخانهتربیت معلم تهرانرتبه بیست و سومبرنز
سی و دومینخانمسیده زهرارضویشهید بهشتیرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و دومینخانمنیلوفرفرجزاده طهرانیتهرانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و دومینآقایمحمدجوادابراهیمیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و پنجمبرنز
سی و دومینخانمسکینهاسماعیلیاراکرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و دومینآقایحمیدرضاحاجی شریفیاصفهانرتبه بیست و ششمبرنز
سی و دومینآقایسیدحامدرضویشیرازرتبه بیست و ششمبرنز
سی و دومینآقایمجیدجهانشاهیمجتمع آموزش عالی ایرانشهررتبه بیست و هفتمبرنز
سی و دومینآقایمقصودپرویزسمنانرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و دومینآقایامیرنصرآزادانیاصفهانرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و دومینآقاینورمحمداکوان پوریاسوجرتبه بیست و نهمبرنز
سی و دومینآقاینعمت الهتقی نژادسمنانرتبه سی‌امبرنز
سی و دومینخانمسانازگلدانیبیرجندرتبه سی و یکمبرنز
سی و سومینآقایخشایارفیلمصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و سومینآقایعمادنصراله پورصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و سومینآقایمحمدصادقزمانی به آبادیصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و سومینآقایسیدجلیلکاظمی تبارصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و سومینآقایجابرزارع زادهصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و سومینآقایامین الساداتطالبیصنعتی امیرکبیررتبه ششمطلا
سی و سومینآقایحامدنجفیفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
سی و سومینآقایحسینپاسبانیشهید باهنر کرمانرتبه هفتمنقره
سی و سومینآقایعبداللهعلیپورقمرتبه هشتمنقره
سی و سومینآقایحمیدحسین زاده مهابادیتربیت معلم تهرانرتبه نهمنقره
سی و سومینآقایجلیلعباسی فخربوعلی سینا همدانرتبه دهمنقره
سی و سومینخانمفرشتهیزدانیاصفهانرتبه یازدهمنقره
سی و سومینآقایحامدحسامصنعتی امیرکبیررتبه یازدهمنقره
سی و سومینآقایمهدیمکحولشاهرودرتبه دوازدهمنقره
سی و سومینخانممعصومهسلیمانی امیرشکاریصنعتی امیرکبیررتبه دوازدهمنقره
سی و سومینخانمسهیلافیض بخشفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
سی و سومینآقایسعیدخلیلیشهید بهشتیرتبه چهاردهمنقره
سی و سومینآقایسهیلملک زادهشهید بهشتیرتبه چهاردهمنقره
سی و سومینآقایوحیدپیرهادیاراکرتبه پانزدهمنقره
سی و سومینآقایامیرنصرآزادانیاصفهانرتبه شانزدهمبرنز
سی و سومینآقاییامینسیاریشهید باهنر کرمانرتبه هفدهمبرنز
سی و سومینآقایانورکانی گلزاریکردستانرتبه هجدهمبرنز
سی و سومینآقایمنصورمهرمحمدیآزاد (سازمان مرکزی)رتبه نوزدهمبرنز
سی و سومینخانمفاطمهفخارصنعتی اصفهانرتبه بیستمبرنز
سی و سومینآقایشهریارمیرزادهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیستمبرنز
سی و سومینآقایعیسیگاوچلویی شراهیاراکرتبه بیست و یکمبرنز
سی و سومینآقایسیدحامدرضویشیرازرتبه بیست و یکمبرنز
سی و سومینخانمشیریناولیاصنعتی اصفهانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و سومینآقایمهدیرستمیصنعتی اصفهانرتبه بیست و دومبرنز
سی و سومینآقایپوریاصالحیشیرازرتبه بیست و دومبرنز
سی و سومینخانمطاهرهکاکاییشیرازرتبه بیست و سومبرنز
سی و سومینآقایبابکمیرآفتابتهرانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و سومینآقاییاسرروغنیاصفهانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و چهارمینآقایمحمدرضاتکاپوییصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و چهارمینآقایحسینکرکه آبادیصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و چهارمینآقایعمادنصرالله پورسمامیصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و چهارمینآقایمحمدعلیکرمیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و چهارمینآقایعبداللهعلی پورقمرتبه پنجمطلا
سی و چهارمینآقایداودصولتیصنعتی امیرکبیررتبه ششمنقره
سی و چهارمینآقایپویاوحیدیفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
سی و چهارمینآقایامیرحسینقدرتیصنعتی امیرکبیررتبه هشتمنقره
سی و چهارمینآقایعلیحسین پورانفردوسی مشهدرتبه نهمنقره
سی و چهارمینآقایسیدحسامفیروزیصنعتی شریفرتبه دهمنقره
سی و چهارمینآقایمحمدامیناسکندانیصنعتی امیرکبیررتبه یازدهمنقره
سی و چهارمینآقایفرزادفاتحی چنارشهید باهنر کرمانرتبه دوازدهمنقره
سی و چهارمینآقایمحمدرضارضائیانصنعتی امیرکبیررتبه سیزدهمنقره
سی و چهارمینخانممعصومهسلیمانی امیرشکاریصنعتی امیرکبیررتبه سیزدهمنقره
سی و چهارمینآقایحسینپاسبانیشهید باهنر کرمان رتبه چهاردهمنقره
سی و چهارمینآقاینیماراسخشیرازرتبه پانزدهمنقره
سی و چهارمینآقایعرفانمنوچهریکردستانرتبه شانزدهمنقره
سی و چهارمینآقایاسماعیلنظریصنعتی شاهرودرتبه هفدهمبرنز
سی و چهارمینآقایعلیرضاصادق پورصنعتی اصفهانرتبه هجدهمبرنز
سی و چهارمینآقایمحمدمهدیکارخانهتربیت معلم تهرانرتبه نوزدهمبرنز
سی و چهارمینآقایعقیلعابدزادهفردوسی مشهدرتبه بیستمبرنز
سی و چهارمینآقایمیلادمنصوریشهید چمران اهوازرتبه بیست و یکمبرنز
سی و چهارمینآقایحنیفرشتیانشهید بهشتیرتبه بیست و یکمبرنز
سی و چهارمینآقایمحمدعلیآزادنژادیزدرتبه بیست و دومبرنز
سی و چهارمینآقایسیناحضرت پورفردوسی مشهدرتبه بیست و دومبرنز
سی و چهارمینآقایمهدیعبدی انبوهیشهید بهشتیرتبه بیست و سومبرنز
سی و چهارمینخانممهنام الساداتمیرمخلصونیشهید باهنر کرمانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و چهارمینآقایمجتبیکیان پوربین المللی امام خمینیرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و چهارمینآقایمرتضیرحیمی خرزوقیغیرانتفاعی شیخ بهاییرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و چهارمینآقایابراهیمامیریصنعتی اصفهانرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و چهارمینآقایمحسنمحمدیشیرازرتبه بیست و ششمبرنز
سی و چهارمینآقایرضاقاسمیبوعلی سینا همدانرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و چهارمینآقایسیدعلی اصغرحسینیشیرازرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و چهارمینآقایمحمدآشنابشهید باهنر کرمانرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و چهارمینآقایهادیامیرفرهنگیمراغهرتبه بیست و نهمبرنز
سی و پنجمینآقایپویاوحیدیفردوسی مشهدرتبه اولطلا
سی و پنجمینآقایمحمدرضاتکاپوییصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و پنجمینآقاینیماحمیدیصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و پنجمینآقایشایاندشمیزصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و پنجمینآقایمحمدمهدییزدیصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و پنجمینآقایمحمدحسینشفیع نیاصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و پنجمینآقایامیرحسینقدرتیصنعتی امیرکبیررتبه ششمطلا
سی و پنجمینآقایعلیحسین پورانفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
سی و پنجمینآقایسعیدحاجی زادهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه هشتمنقره
سی و پنجمینآقایمحمدآشنابشهید باهنر کرمانرتبه نهمنقره
سی و پنجمینآقایفرزادفاتحیشهید باهنر کرمانرتبه دهمنقره
سی و پنجمینآقایاردلانمیرشانیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه یازدهمنقره
سی و پنجمینآقایآرانرئوفیتهرانرتبه دوازدهمنقره
سی و پنجمینخانمسهیلافیض بخشفردوسی مشهدرتبه سیزدهمنقره
سی و پنجمینآقایمیلادمنصوریشهید چمران اهوازرتبه چهاردهمنقره
سی و پنجمینآقایمحمدرضارضائیانشهید بهشتیرتبه پانزدهمنقره
سی و پنجمینآقایسید علی اصغرحسینیشیرازرتبه شانزدهمنقره
سی و پنجمینخانممهنام الساداتمیرمخلصونیشهید باهنر کرمانرتبه هفدهمنقره
سی و پنجمینآقایعلیرضاصادق پورصنعتی اصفهانرتبه هجدهمنقره
سی و پنجمینآقاینیماراسخشیرازرتبه نوزدهمبرنز
سی و پنجمینآقایمهدیصالحی فرتهرانرتبه بیستمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمدسبک دستتربیت معلم تهرانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و پنجمینآقایسیناحضرت پورفردوسی مشهدرتبه بیست و دومبرنز
سی و پنجمینخانممعصومهرازگردانیقمرتبه بیست و سومبرنز
سی و پنجمینآقایسیدحامدموسویشیرازرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمداسماعیلحسنیصنعتی شاهرودرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمدعلیاعرابیشهیدبهشتیرتبه بیست و ششمبرنز
سی و پنجمینآقایابوالفضلعلمولی عصر رفسنجانرتبه بیست و هفتمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمدامیناسکندانیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هشتمبرنز
سی و پنجمینآقایطهعزتی گلمائیشهید بهشتیرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و پنجمینآقایاشکاندیوبندصنعتی اصفهانرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و پنجمینآقایعلیصادقیمازندرانرتبه بیست و نهمبرنز
سی و پنجمینآقایاشکانمحمدیتهرانرتبه بیست و نهمبرنز
سی و پنجمینآقایابوالفضلسالمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و نهمبرنز
سی و پنجمینآقایمحمدشیرازیصنعتی امیرکبیررتبه سی‌امبرنز
سی و پنجمینخانمرویاامینییاسوجرتبه سی و یکمبرنز
سی و ششمینآقاینیماحمیدیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و ششمینآقایمسعودشفائی ابرصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و ششمینآقایمحمدپدارم فرصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و ششمینآقایمحی الدینمتوسلصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و ششمینآقایخشایارسرتیپیصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و ششمینآقایمهدیصالحی فرتهرانرتبه ششمطلا
سی و ششمینآقایسیدحامدموسویشیرازرتبه هفتمطلا
سی و ششمینآقایآرانرئوفیتهرانرتبه هفتمطلا
سی و ششمینآقایحامدقاسمیانفردوسی مشهدرتبه هشتمطلا
سی و ششمینآقایامیرساکیصنعتی امیرکبیررتبه نهمطلا
سی و ششمینآقایسجادبکرانی بالانیصنعتی اصفهانرتبه دهمنقره
سی و ششمینآقایمرتضیحسن وندشیرازرتبه یازدهمنقره
سی و ششمینآقایرضاکابلیکاشانرتبه دوازدهمنقره
سی و ششمینآقایپویاصالحی نوبندگانشیرازرتبه سیزدهمنقره
سی و ششمینآقایسیدعلیشتاب بوشهریصنعتی اصفهانرتبه چهاردهمنقره
سی و ششمینآقاییزدانبهرام نسبتتهرانرتبه پانزدهمنقره
سی و ششمینآقایمهرانحسینیصنعتی اصفهانرتبه شانزدهمنقره
سی و ششمینآقایمحمدرضاحق پناهشهید بهشتیرتبه هفدهمنقره
سی و ششمینآقایامیرحسینصادقی‌منشقمرتبه هجدهمنقره
سی و ششمینآقایامیدغفاری نیاسمنانرتبه نوزدهمنقره
سی و ششمینآقایآرمانآشتابخوارزمیرتبه بیستمنقره
سی و ششمینآقایمحسننمازیاصفهانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و ششمینآقایحمیدرضاامینی خوراسگانیصنعتی اصفهانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و ششمینآقایامیرعلیسقاییشهید بهشتیرتبه بیست و یکمبرنز
سی و ششمینآقایامیرکفشدار گوهرشادییزدرتبه بیست و دومبرنز
سی و ششمینآقایرضاسلیمیفردوسی مشهدرتبه بیست و سومبرنز
سی و ششمینآقایمحمداسماعیلحسنی‌جبل‌کندیصنعتی شاهرودرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و ششمینخانمزینبغلامرضائیکاشانرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و ششمینآقایاشکانمحمدیتهرانرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و ششمینآقایمیلادکتاب قلعه‌حاجی‌علیتهرانرتبه بیست و ششمبرنز
سی و ششمینآقایمحسنامین زادهصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هفتمبرنز
سی و ششمینآقایعباسقدیری ابیانهصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هفتمبرنز
سی و ششمینآقایمهدیاکرمیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هشتمبرنز
سی و ششمینآقایمحمداکبری ورنوسفادرانیصنعتی اصفهانرتبه بیست و هشتمبرنز
سی و ششمینآقایمجتبیمجاهدیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و هشتمبرنز
سی و ششمینآقایشهابباباپور مسجدیتبریزرتبه بیست و نهمبرنز
سی و هفتمینآقایامیرحسینگرزیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و هفتمینآقایحسام الدینرجب زادهصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و هفتمینآقایمسعودشفایی ابرصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و هفتمینآقایآیدینیوسف زاده فردصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و هفتمینآقایمجتبیشکریان زینیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و هفتمینآقایمحمدسبک دستخوارزمیرتبه پنجمطلا
سی و هفتمینآقاییزدانبهرام نسبتتهرانرتبه ششمطلا
سی و هفتمینآقاییعقوبرحیمیشیرازرتبه هفتمطلا
سی و هفتمینآقایرضاکابلیکاشانرتبه هشتمطلا
سی و هفتمینآقایحامدقاسمیان زوارمفردوسی مشهدرتبه نهمطلا
سی و هفتمینآقایآرمانآشتابخوارزمیرتبه نهمطلا
سی و هفتمینآقایسجادبکرانی بالانیصنعتی اصفهانرتبه دهمطلا
سی و هفتمینآقایآرینعلوی زادهتهرانرتبه یازدهمنقره
سی و هفتمینآقایامیرعلیسقاییشهید بهشتیرتبه دوازدهمنقره
سی و هفتمینآقایامیرساکیصنعتی اصفهانرتبه سیزدهمنقره
سی و هفتمینآقایرحمانمحمدپورشهید باهنر کرمانرتبه چهاردهمنقره
سی و هفتمینآقایامیرکفشدار گوهرشادییزدرتبه پانزدهمنقره
سی و هفتمینخانمنیلوفراحمدی پورصنعتی اصفهانرتبه شانزدهمنقره
سی و هفتمینآقایمحمدعلیاعرابیشهید بهشتیرتبه شانزدهمنقره
سی و هفتمینآقایسیدحمیدافتخاریتهرانرتبه هفدهمنقره
سی و هفتمینآقایمهرانالیاسیصنعتی اصفهانرتبه هجدهمنقره
سی و هفتمینآقایغلامرضااسلامی نصیرصنعتی اصفهانرتبه هجدهمنقره
سی و هفتمینآقایمحمدجوادطاهریتهرانرتبه نوزدهمبرنز
سی و هفتمینآقایمحسنامینی زادهصنعتی امیرکبیررتبه نوزدهمبرنز
سی و هفتمینآقایفرشیدعباسیشهید بهشتیرتبه بیستمبرنز
سی و هفتمینخانمزینبغلامرضائیکاشانرتبه بیستمبرنز
سی و هفتمینآقایامینغلامرضازادهشهید باهنر کرمانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و هفتمینآقایابوذرشیرازیصنعتی شاهرودرتبه بیست و یکمبرنز
سی و هفتمینآقایحامدقدیریکاشانرتبه بیست و دومبرنز
سی و هفتمینآقایمحمدعلیشاهدرتبه بیست و سومبرنز
سی و هفتمینآقایروح الهمفیدشاهدرتبه بیست و سومبرنز
سی و هفتمینآقایامیدغفاری نیاسمنانرتبه بیست و سومبرنز
سی و هفتمینآقایعباسقدیری ابیانهصنعتی امیرکبیررتبه بیست و چهارمبرنز
سی و هفتمینآقایحسینهادی پورصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و هشتمینآقایپدرامصفاییصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و هشتمینآقایمحمدپدارم فرصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و هشتمینآقایمجتبیتفاقصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و هشتمینآقایحمیدنادری یگانهقمرتبه چهارمطلا
سی و هشتمینآقایداوودخواجه پورتهرانرتبه پنجمطلا
سی و هشتمینخانممینادلیرروی فردصنعتی شریفرتبه ششمنقره
سی و هشتمینخانمماهدآب روشنصنعتی شریفرتبه هفتمنقره
سی و هشتمینآقایعباسجعفرییزدرتبه هشتمنقره
سی و هشتمینخانممیناساداتمحمودیصنعتی اصفهانرتبه نهمنقره
سی و هشتمینآقایکیوانمیرزاییفردوسی مشهدرتبه دهمنقره
سی و هشتمینآقایمهردادگلابیاصفهانرتبه یازدهمنقره
سی و هشتمینآقایپیمانشهبازیصنعتی اصفهانرتبه دوازدهمنقره
سی و هشتمینآقایمهرانالیاسیصنعتی اصفهانرتبه سیزدهمبرنز
سی و هشتمینآقایحمیدافتخاریتهرانرتبه چهاردهمبرنز
سی و هشتمینخانممناخوشنویسصنعتی امیرکبیررتبه پانزدهمبرنز
سی و هشتمینآقایآزادکریمیانصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه شانزدهمبرنز
سی و هشتمینآقایرضادست بستهشیرازرتبه هفدهمبرنز
سی و هشتمینخانمنیلوفراحمدی پورصنعتی اصفهانرتبه هجدهمبرنز
سی و هشتمینآقایسیدعلی اکبرحسینیشیرازرتبه هجدهمبرنز
سی و هشتمینآقایحسینهادی پورصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه نوزدهمبرنز
سی و هشتمینآقایامینکفاش زادهشیرازرتبه بیستمبرنز
سی و هشتمینآقاییوسفآجودانیشهید بهشتیرتبه بیست و یکمبرنز
سی و هشتمینآقایمسیححاصلیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و یکمبرنز
سی و هشتمینآقایمجتبیچوپانیفردوسی مشهدرتبه بیست و یکمبرنز
سی و هشتمینآقایسهرابروستاتهرانرتبه بیست و یکمبرنز
سی و نهمینآقایامیرحسیناخلاصیصنعتی شریفرتبه اولطلا
سی و نهمینآقایپویاهنریارصنعتی شریفرتبه دومطلا
سی و نهمینخانمتیناترکمانصنعتی شریفرتبه سومطلا
سی و نهمینآقایحسنقره داغیصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
سی و نهمینآقایامیننجات بخشصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
سی و نهمینآقایمحمدرضاحق پناهشهید بهشتیرتبه ششمطلا
سی و نهمینآقایسیدعلی اکبرحسینیشیرازرتبه هفتمطلا
سی و نهمینآقایشهاب الدینشعبانیعلم و صنعت ایرانرتبه هشتمطلا
سی و نهمینآقایپیمانشهبازی دستجردیصنعتی اصفهانرتبه نهمنقره
سی و نهمینخانمپگاهپورنجفیصنعتی اصفهانرتبه دهمنقره
سی و نهمینآقایسپهرحاجبیصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
سی و نهمینآقایحمیدنادری یگانهقمرتبه یازدهمنقره
سی و نهمینآقایامینآقاجان زادهفردوسی مشهدرتبه دوازدهمنقره
سی و نهمینآقایآریااخوانتهرانرتبه سیزدهمنقره
سی و نهمینآقایسجادنصیرزادهتبریزرتبه چهاردهمنقره
سی و نهمینآقایپوریاباقرزادهشهید بهشتیرتبه پانزدهمنقره
سی و نهمینآقایسهام الدینبهرامی نسبتهرانرتبه شانزدهمنقره
سی و نهمینآقایمحمدجوادمقدس مهرشیرازرتبه هفدهمنقره
سی و نهمینآقایسیدعلیبی باکتهرانرتبه هفدهمنقره
سی و نهمینآقایامیدمومن زادهصنعتی اصفهانرتبه هجدهمبرنز
سی و نهمینآقایآزادکریمیانصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه هجدهمبرنز
سی و نهمینآقایعلیرضاهاشمی فرشاهدرتبه نوزدهمبرنز
سی و نهمینآقایمهدیمرادیعلم و صنعت ایرانرتبه بیستمبرنز
سی و نهمینآقایعلیرضاسلحشوریصنعتی امیرکبیررتبه بیست و یکمبرنز
سی و نهمینخانمشهرهگلپایگانیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و دومبرنز
سی و نهمینآقایرضاقدیمی مطلقخوارزمیرتبه بیست و دومبرنز
سی و نهمینآقایعرفانسهیلمازندرانرتبه بیست و سومبرنز
سی و نهمینخانمسیده آیلارموسوی پورتبریزرتبه بیست و سومبرنز
سی و نهمینخانمنرگستوسلییزدرتبه بیست و چهارمبرنز
سی و نهمینآقایحمیدکمالیفردوسی مشهدرتبه بیست و پنجمبرنز
سی و نهمینخانمسهیلافرخیاصفهانرتبه بیست و ششمبرنز
سی و نهمینآقایسیدمحمدصادقعبدالهیتهرانرتبه بیست و هفتمبرنز
چهلمینآقایشایانغلامیصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهلمینآقایابوالفضلنجفیانصنعتی شریفرتبه دومطلا
چهلمینآقایعلیرضاعطاییصنعتی شریفرتبه سومطلا
چهلمینآقایعلیپرتوفردصنعتی شریفرتبه چهارمنقره
چهلمینآقایمجتبیعبدالملکیصنعتی شریفرتبه پنجمنقره
چهلمینآقایامیرحمزهخوشنامشهید باهنر کرمانرتبه ششمنقره
چهلمینآقایکیوانمیرزاییفردوسی مشهدرتبه هفتمنقره
چهلمینآقایامینصوفیانیتهرانرتبه هشتمنقره
چهلمینآقایمحسنقدرتیصنعتی اصفهانرتبه نهمنقره
چهلمینآقایسیدنیمامکی آبادیشهید بهشتیرتبه دهمنقره
چهلمینآقایسجادنصیرزادهتبریزرتبه یازدهمنقره
چهلمینآقایسهام الدینبهرامی نسب تهرانرتبه دوازدهمنقره
چهلمینآقایامیرمحمداوحدیصنعتی امیرکبیررتبه دوازدهمنقره
چهلمینآقایامینکفاش زادهشیرازرتبه سیزدهمنقره
چهلمینخانمپگاهپورنجفیصنعتی اصفهانرتبه چهاردهمنقره
چهلمینآقایعلیناصربختخوارزمیرتبه پانزدهمبرنز
چهلمینآقایبنیامیندلشاد ممقانیتهرانرتبه پانزدهمبرنز
چهلمینآقایاحمدرضامرادزادهشاهدرتبه شانزدهمبرنز
چهلمینآقایمهیارحسنیصنعتی امیرکبیررتبه هفدهمبرنز
چهلمینآقایعلی رضاسلحشوریصنعتی امیرکبیررتبه هجدهمبرنز
چهلمینآقایسپهرحاجبیصنعتی اصفهانرتبه نوزدهمبرنز
چهلمینآقایامیدمومن زادهصنعتی اصفهانرتبه بیستمبرنز
چهلمینآقایسیدماهورعلویونعلم و صنعت ایرانرتبه بیست و یکمبرنز
چهلمینخانمزهرارشادتشهید بهشتیرتبه بیست و دومبرنز
چهلمینآقایمحمداسماعیلیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و سومبرنز
چهلمینآقایخشایارباروتیتهرانرتبه بیست و چهارمبرنز
چهلمینآقایامیرحسینشاکرتهرانرتبه بیست و پنجمبرنز
چهلمینخانمسیده فاطمهارفعیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و پنجمبرنز
چهلمینآقاینیمارضاییصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و ششمبرنز
چهلمینآقایاحمدرحمتیقمرتبه بیست و ششمبرنز
چهلمینآقایمهردادانواریبنابرتبه بیست و هفتمبرنز
چهلمینآقایمحمدمهدیطاهریشهید باهنر کرمانرتبه بیست و هشتمبرنز
چهلمینخانمسیده آیلارموسوی پورتبریزرتبه بیست و هشتمبرنز
چهلمینخانممریمنوروزیشیرازرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و یکمینآقایسیدابوالفضلنجفیانصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و یکمینآقایعلیرضاشاولی کوه‌شورصنعتی شریفرتبه دومطلا
چهل و یکمینآقایامیرحمزهخوشنامشهید باهنر کرمانرتبه سومطلا
چهل و یکمینآقایسیدسهرابمدنیصنعتی شریفرتبه چهارمنقره
چهل و یکمینآقایحبیبشیرعلی زادهتهرانرتبه پنجمنقره
چهل و یکمینآقایسیدعلیرضاتوکلیصنعتی شریفرتبه ششمنقره
چهل و یکمینآقایمحسنقدرتیصنعتی اصفهانرتبه ششمنقره
چهل و یکمینآقایاحمدرضامرادزادهشاهدرتبه هفتمنقره
چهل و یکمینخانمسیده فاطمهارفعی زرندیصنعتی امیرکبیررتبه هشتمنقره
چهل و یکمینآقایمحمدمهدیطاهریشهید باهنر کرمانرتبه نهمنقره
چهل و یکمینآقایامیرحسینمیرنژادصنعتی امیرکبیررتبه دهمنقره
چهل و یکمینآقایآریاحلاوتیصنعتی شریفرتبه دهمنقره
چهل و یکمینآقایفرزادبازیانتهرانرتبه یازدهمنقره
چهل و یکمینآقایمحمداسمعیلیصنعتی امیرکبیررتبه دوازدهمنقره
چهل و یکمینآقایارشیاقراگزلوصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه سیزدهمنقره
چهل و یکمینآقاینیمارضاییصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه چهاردهمبرنز
چهل و یکمینآقایماهورعلویونعلم و صنعت ایرانرتبه پانزدهمبرنز
چهل و یکمینآقایوحیدشمس الدینیتهرانرتبه پانزدهمبرنز
چهل و یکمینآقایمهدیحسینی مقدم کوجلیخوارزمیرتبه شانزدهمبرنز
چهل و یکمینخانمزهرارشادتشهید بهشتیرتبه هفدهمبرنز
چهل و یکمینآقایعلیعاشوریشهید بهشتیرتبه هجدهمبرنز
چهل و یکمینآقایامیرحسینشاکرتهرانرتبه نوزدهمبرنز
چهل و یکمینآقایبنیامیندلشاد ممقانیتهرانرتبه بیستمبرنز
چهل و یکمینآقایعلیرضااشراقی داهاقانیعلم و صنعت ایرانرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و یکمینآقایوحیدشاهوردیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و دومبرنز
چهل و یکمینآقایسیدنیمامکی آبادیشهید باهنر کرمانرتبه بیست و سومبرنز
چهل و یکمینآقایپوریاباقرزادهشهید بهشتیرتبه بیست و چهارمبرنز
چهل و یکمینآقایامیرمحمدیاوحدیصنعتی امیرکبیررتبه بیست و پنجمبرنز
چهل و یکمینخانممریمنوروزیشیرازرتبه بیست و ششمبرنز
چهل و یکمینآقایحسینشکوهی زادهصنعتی اصفهانرتبه بیست و هفتمبرنز
چهل و یکمینآقایسعیداودکصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و یکمینآقایمحمدشیرالیشهید چمران اهوازرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و یکمینآقایبهرامجوادیشهید مدنی آذربایجانرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و یکمینآقایمحمدجوادذاکریشیرازرتبه بیست و نهمبرنز
چهل و یکمینآقایآرمانشیردلتبریزرتبه سی‌امبرنز
چهل و یکمینآقایمحمدوقاریمحقق اردبیلیرتبه سی‌امبرنز
چهل و یکمینآقایجلالپیردایهشیرازرتبه سی و یکمبرنز
چهل و دومینآقایعلیدایی نبیصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و دومینآقایوحیدشاهوردیصنعتی امیرکبیررتبه دومطلا
چهل و دومینآقایسیدعلیناصری صدرصنعتی شریفرتبه سومطلا
چهل و دومینآقایحبیبعلیزادهتهرانرتبه چهارمطلا
چهل و دومینآقایاحسانحافظی اصلصنعتی اصفهانرتبه پنجمطلا
چهل و دومینآقایمحمدهنریصنعتی شریفرتبه پنجمطلا
چهل و دومینآقایهومنفتاحی مقدمصنعتی شریفرتبه ششمطلا
چهل و دومینآقایمهدیحق شناسصنعتی امیرکبیررتبه هفتمنقره
چهل و دومینآقایآرمینبهنام نیاصنعتی شریفرتبه هشتمنقره
چهل و دومینآقایسعیداودکصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه هشتمنقره
چهل و دومینآقایپوریالایقیتهرانرتبه هشتمنقره
چهل و دومینآقایامیرکیاییصنعتی امیرکبیررتبه نهمنقره
چهل و دومینآقایپوریاامیدیرازی کرمانشاهرتبه دهمنقره
چهل و دومینآقایمحمدصالحبهرامیصنعتی اصفهانرتبه یازدهمنقره
چهل و دومینآقایجلالپیردایهشیرازرتبه دوازدهمنقره
چهل و دومینآقایسیداحمدمرعشیتهرانرتبه سیزدهمبرنز
چهل و دومینآقایعلیرضامسائلیصنعتی امیرکبیررتبه چهاردهمبرنز
چهل و دومینآقایمحمدنصیری فردشهیدبهشتیرتبه پانزدهمبرنز
چهل و دومینآقاییوسفآجودانیشهیدبهشتیرتبه پانزدهمبرنز
چهل و دومینآقایمحمدحسینبنی مصطفیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه شانزدهمبرنز
چهل و دومینآقایوحیدشمس الدینیتهرانرتبه هفدهمبرنز
چهل و دومینآقایاحسانکفشدار گوهرشادیفردوسی مشهدرتبه هجدهمبرنز
چهل و دومینآقایعرفانمتشرعیشهید بهشتیرتبه نوزدهمبرنز
چهل و دومینآقایسینامیرزاییتهرانرتبه بیستمبرنز
چهل و دومینآقایامیدقاسمی میان پشتهگیلانرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و دومینآقایاحمدقادریشهید بهشتیرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و دومینآقایامیرعباسصورآبادیشاهدرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و دومینآقایعلیرقائیاصفهانرتبه بیست و دومبرنز
چهل و دومینآقایمیرحسینمیرنژادصنعتی امیرکبیررتبه بیست و سومبرنز
چهل و دومینآقایمحمدرضااحمدی پورصنعتی اصفهانرتبه بیست و چهارمبرنز
چهل و دومینآقایسیدحسنعلیپرویزشهید باهنر کرمانرتبه بیست و پنجمبرنز
چهل و دومینآقایمحمدپورمحمدی فلاحگیلانرتبه بیست و ششمبرنز
چهل و دومینآقایمحمدخدادادخوارزمیرتبه بیست و هفتمبرنز
چهل و دومینخانمپریساکرمیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و سومینآقایعلیدایی نبیصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و سومینآقایمجتبیزارع بیدکیصنعتی شریفرتبه دومطلا
چهل و سومینآقایسیناناصریانتهرانرتبه سومطلا
چهل و سومینآقایفرزادبازیانتهرانرتبه چهارمنقره
چهل و سومینخانمفاطمه ساداتسجادیصنعتی شریفرتبه پنجمنقره
چهل و سومینآقایمحمدرضاامینیانصنعتی شریفرتبه ششمنقره
چهل و سومینآقایبیژنفوقانیخوارزمیرتبه هفتمنقره
چهل و سومینآقایاحمدرضاخزاییصنعتی امیرکبیررتبه هشتمنقره
چهل و سومینآقایامینفتح پورصنعتی شریفرتبه نهمنقره
چهل و سومینآقایعلیرضامسائلیصنعتی امیرکبیررتبه دهمبرنز
چهل و سومینآقایسهندمحمودیانعلم و صنعت ایرانرتبه یازدهمبرنز
چهل و سومینخانمپردیسسمنانیصنعتی اصفهانرتبه دوازدهمبرنز
چهل و سومینآقایامیرخدائیان کریمصنعتی امیرکبیررتبه سیزدهمبرنز
چهل و سومینآقایسینامیرزاییتهرانرتبه چهاردهمبرنز
چهل و سومینآقایمحمدحسینبنی مصطفیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرتبه پانزدهمبرنز
چهل و سومینآقایسامانحلاجیانصنعتی امیرکبیررتبه شانزدهمبرنز
چهل و سومینآقایامینالماسیتهرانرتبه شانزدهمبرنز
چهل و سومینآقایسید محمدکمانهتبریزرتبه هفدهمبرنز
چهل و سومینآقایمحمد جوادشمساییقمرتبه هجدهمبرنز
چهل و سومینآقایعلیزمانیشاهدرتبه نوزدهمبرنز
چهل و سومینآقایآرینبناییشهید بهشتیرتبه نوزدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایجوادفرخ نژادصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و چهارمینآقایامیرعباسمحمدی صنعتی شریفرتبه دومطلا
چهل و چهارمینآقایسهندمحمودیان علم و صنعت ایرانرتبه سومنقره
چهل و چهارمینآقایامیرحسیندالوند شیرازرتبه چهارمنقره
چهل و چهارمینخانمشیماعادلی شهید بهشتیرتبه پنجمنقره
چهل و چهارمینخانممبیناعظیمی صنعتی شریفرتبه ششمنقره
چهل و چهارمینآقایسیدعلیرضاطبیب پورصنعتی شریفرتبه هفتمنقره
چهل و چهارمینآقایاحسانکفشدار گوهرشادیفردوسی مشهدرتبه هشتمنقره
چهل و چهارمینآقای سید حسنعلیپرویزشهید باهنر کرمانرتبه نهمبرنز
چهل و چهارمینآقایسهیلحقیقی صنعتی امیرکبیررتبه نهمبرنز
چهل و چهارمینآقایامیریاسینخراشادی زادهفردوسی مشهدرتبه دهمبرنز
چهل و چهارمینآقایمحمدمعین یوسفیانکاشانرتبه یازدهمبرنز
چهل و چهارمینخانمنرگسشاولی خوارزمیرتبه یازدهمبرنز
چهل و چهارمینخانمنیوشاکریمی تهرانرتبه دوازدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایسروشرضایی صنعتی شریفرتبه سیزدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایپرهامشادمان شهید باهنر کرمانرتبه چهاردهمبرنز
چهل و چهارمینآقایامیرارسلان بادی پاخوارزمیرتبه پانزدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایدانیالکاظم لوصنعتی امیرکبیررتبه شانزدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایوحیدطاهری بروجنیاصفهانرتبه هفدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایپارساتسبیح گوتهرانرتبه هجدهمبرنز
چهل و چهارمینآقایمحمدرضامعتبر تهرانرتبه نوزدهمبرنز
چهل و چهارمینخانمبهارباقری تهرانرتبه بیستمبرنز
چهل و چهارمینآقایمحمدمهدیکورانی فرتهرانرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و چهارمینآقایبهنامباغبان‌پور شیرازرتبه بیست و دومبرنز
چهل و چهارمینآقایمحمدحسیناصفهانیان صنعتی اصفهانرتبه بیست و دومبرنز
چهل و چهارمینآقایعلیفرساد مهرصنعتی امیرکبیررتبه بیست و سومبرنز
چهل و چهارمینآقایامینانوری سرورشهید بهشتیرتبه بیست و سومبرنز
چهل و چهارمینآقایمهدیشفیعی خوارزمیرتبه بیست و چهارمبرنز
چهل و چهارمینآقایاحدعلیزاده خوارزمیرتبه بیست و پنجمبرنز
چهل و پنجمینآقایامیر محمدقویصنعتی شریفرتبه اولطلا
چهل و پنجمینآقایعلی میرزایی اناریصنعتی شریفرتبه دومطلا
چهل و پنجمینآقایجوادفرخ نژادصنعتی شریفرتبه سومطلا
چهل و پنجمینآقایمحمدشاه وردی کندریصنعتی شریفرتبه چهارمطلا
چهل و پنجمینآقاینیماعمویی مبارکیصنعتی شریفرتبه پنجمنقره
چهل و پنجمینآقایامیر یاسینخراشادی زادهفردوسی مشهدرتبه ششمنقره
چهل و پنجمینآقایامیر ارسلانبادی پاخوارزمیرتبه هفتمنقره
چهل و پنجمینآقایامیررضامزینانیتهرانرتبه هشتمنقره
چهل و پنجمینآقایمحمدحامدملاوردیتهرانرتبه هشتمنقره
چهل و پنجمینآقایعلیمحمدپورصنعتی امیرکبیررتبه نهمنقره
چهل و پنجمینخانمبهارباقریتهرانرتبه دهمنقره
چهل و پنجمینآقایامیرحسینقربانی نژادتهرانرتبه یازدهمنقره
چهل و پنجمینآقایمحمد معینیوسفیانکاشانرتبه دوازدهمنقره
چهل و پنجمینآقایسهیلحقیقیصنعتی امیرکبیررتبه سیزدهمبرنز
چهل و پنجمینآقایپرهامشادمانشهید باهنر کرمانرتبه سیزدهمبرنز
چهل و پنجمینآقایمحمدامينيزدان پناهشهید باهنر کرمانرتبه چهاردهمبرنز
چهل و پنجمینخانمزهرارحیمی شیرازرتبه پانزدهمبرنز
چهل و پنجمینخانمنرگسشاولیخوارزمیرتبه شانزدهمبرنز
چهل و پنجمینآقایسروشضعیفیتهرانرتبه هفدهمبرنز
چهل و پنجمینآقایمرتضیمصطفی زادهفردوسی مشهدرتبه هجدهمبرنز
چهل و پنجمینآقاینیمامقدسیاصفهانرتبه نوزدهمبرنز
چهل و پنجمینآقایامیرعلیداوودیصنعتی امیرکبیررتبه بیستمبرنز
چهل و پنجمینآقایسید امیرحسینیصنعتی خواجه نصیرالدینرتبه بیست و یکمبرنز
چهل و پنجمینآقایاحدعلیزادهخوارزمیرتبه بیست و دومبرنز
چهل و پنجمینآقایمحمدحسينمحجوبيشهید بهشتیرتبه بیست و سومبرنز
چهل و پنجمینآقایامیر علیاخگریفردوسی مشهدرتبه بیست و چهارمبرنز
چهل و پنجمینآقایآریاباقری ولوجردیعلم و صنعت ایرانرتبه بیست و پنجمبرنز
چهل و پنجمینآقایآریانفهیمیصنعتی خواجه نصیرالدینرتبه بیست و ششمبرنز
چهل و پنجمینآقایامیر مهدیمحسنیخوارزمیرتبه بیست و هفتمبرنز
چهل و پنجمینخانممائدهجنامی شهید چمران اهوازرتبه بیست و هشتمبرنز
چهل و پنجمینخانمسيده مهديساماميشهید بهشتیرتبه بیست و نهمبرنز