مسئولین مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی ایران:

سردبیر:  دکتر سعید مقصودی

مدیر مسئول: دکتر محمد صال مصلحیان

از طریق سامانه mct.iranjournals.ir می‌توانید به شماره‌های این مجله دسترسی پیدا کنید و مقالات خود را ارسال فرمایید.