عضویت حقوقی در انجمن ریاضی ایران

 انجمن ریاضی ایران انجمنی صرفاً علمی است که با هدف بسط و توسعه دانش ریاضی در ایران تشکیل شده  و در تاریخ 1350/9/25 تحت شماره 1258 به ثبت رسیده است. این انجمن زیر نظر کمیسیون انجمن‌های علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری فعالیت می‌کند و دخل و خرج سالانه خود را با جزئیات به معاونت پژوهشی این وزارتخانه گزارش می‌دهد. انجمن ریاضی ایران که در حدود نیم قرن فعالیت خود مصدر خدمات فراوانی بوده است با شادمانی از بین وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های علمی و فرهنگی تعدادی را به عضویت حقوقی می‌پذیرد. شرط عضویت دوره یک ساله که از اول مهرماه 1402 آغاز می‌شود تکمیل فرم زیر و واریز حداقل هفتاد میلیون ریال (عضویت حقوقی عادی) یا صد میلیون ریال (عضویت حقوقی ویژه) بانک تجارت به شماره 296252824 و شماره شبا IR060180000000000296252824  بانک تجارت شعبه کریم خان زند غربی کد 0037 ‌به نام انجمن ریاضی ایران است. در قبال این لطف،  انجمن در دوره مربوط نام و آرم آن موسسه یا دانشگاه را با تقدیر در زمره حامیان انجمن ریاضی ایران در خبرنامه و سایت انجمن ذکر می‌کند.

لازم به ذکر است طبق مصوبه شورای اجرایی مورخ 1402/6/1 حق عضویت اعضای انجمن در دانشگاه‌هایی که «عضو حقوقی ویژه» انجمن می‌باشند شامل 50 درصد تخفیف می‌گردد.

فرم عضویت حقوقی 1402

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1400 تا مهرماه 1401

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1400 تا مهرماه 1403

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1401 تا مهرماه 1403

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1401 تا مهرماه 1402

 
 
 

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1402 تا مهرماه 1403