صندوق حامیان انجمن ریاضی ایران

هیأت مدیره صندوق حامیان انجمن ریاضی ایران به ریاست استاد بزرگوار آقای دکتر امیدعلی کرم‌زاده و همکاری صمیمانه اساتید ارجمند آقای دکتر مگردیچ تومانیان، آقای دکتر رحیم زارع نهندی، خانم دکتر نسرین سلطانخواه، آقای دکتر ارسلان شادمان، آقای دکتر احمد صفاپور (خزانه‌دار انجمن)، آقای دکتر سعید قهرمانی و خانم دکتر فرشته ملک در حال فعالیت می‌باشد.

  • شماره حساب: 101081001932337001 بانک سرمایه، به نام انجمن ریاضی ایران
  • شماره شبا: IR340580101081001932337001