• نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1401، دانشگاه گیلان
  • هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، فروردین 1400، دانشگاه کردستان
  • هفتیمن سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، اسفند 1397، دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر 1395، دانشگاه مراغه
  • پنجمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، شهریور 1393، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
  • چهارمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1392، دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
  • سومین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، آبان 1379، دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • دومین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، بهمن 1377، دانشگاه امام حسین
  • اولین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، آبان 1374، دانشگاه صنعتی شریف