ششمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی ، دی ماه 1402،  دانشگاه بیرجند

پنجمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی ، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه یزد

چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی، بهمن‌ 1400، دانشگاه علم و فناوری مازندران

سومین سمینار کنترل و بهینه‌سازی، مهر 1396، دانشگاه حکیم سبزواری

دومین سمینار کنترل و بهینه‌سازی، آبان 1397، دانشگاه صنعتی شاهرود

اولین سمینار کنترل و بهینه‌سازی، مهر 1396، دانشگاه فردوسی مشهد