اعضای کمیته انتشارات:

محمدرضا درفشه (رئیس کمیته)

عباس سالمی پاریزی

مهرداد نامداری

محمدقاسم وحیدی اصل

احسان ممتحن