دبیرخانه

اکرم صادقی، رئیس دبیرخانه انجمن ریاضی ایران

سمانه بختیاری، انجام امور مربوط به اعضای حقوقی، حقیقی و مشترکین و نمایندگان انجمن

زهرا بختیاری، انجام امور مربوط به خبرنامه

مولود بیات، انجام امور مربوط به بولتن و عملکرد انجمن

فریده صمدیان، انجام امور مربوط به فرهنگ و اندیشه ریاضی و مسابقات ریاضی دانشجویی کشور