محمد صال مصلحیان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: moslehian@um.ac.ir

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۸۰۸۸۵۵

صفحه شخصي: https://prof.um.ac.ir/moslehian