شورای اجرایی و بازرسین

رئیس: دکتر محمد صال مصلحیان

خزانه‌دار: دکتر احمد صفاپور

اعضای اصلی: دکتر فائزه توتونیان، دکتر محمد جلوداری‌ممقانی،  دکتر رشید زارع‌نهندی، دکتر امیدعلی شهنی‌کرمزاده، دکتر فرشید عبدالهی، دکتر فرشته ملک، دکتر مجید میرزاوزیری

اعضای علی‌البدل: دکتر مسعود آرین‌نژاد، دکتر علی ایرانمنش، دکتر داود خجسته سالکویه

بازرس اصلی: دکتر مرضیه شمس یوسفی

بازرس علی‌البدل: دکتر علی‌ شکری