به منظور گسترش و ارتقا  دانش و فرهنگ رياضي و بهبود آموزش و پژوهش در دوره‌هاي مختلف علوم رياضي،  انجمن رياضي ايران  تشكيل شد.