مسئولین خبرنامه انجمن ریاضی ایران:

مدیر مسئول: دکتر محمد صال مصلحیان (رئیس انجمن)

سردبیر: دکتر داوود خجسته سالکویه