اولین جلسه خبرنامه انجمن ریاضی ایرن (دوره 1397-1400) در دبیرخانه انجمن در تاریخ 98/2/26 با حضور  آقایان: دکتر احمد صفاپور، دکتر حسن ملکی، دکتر مهرداد نامداری و خانم‌ها: دکتر خدیجه احمدی آملی، دکتر مرضیه شمس یوسفی و دکتر فرشته ملک تشکیل جلسه داد.