• سرکار خانم دکتر حکیمه ماهیار
  • سرکار خانم دکتر اشرف دانشخواه
  • سرکار خانم دکتر فاطمه قانع
  • سرکار خانم دکتر مژگان محمودی (رئیس هیأت امنا)
  • سرکار خانم دکتر فرشته ملک
  • جناب آقای دکتر ایمان افتخاری
  • جناب آقای دکتر امیر جعفری