آقای دکتر سعید اعظم

خانم دکتر شیرین حجازیان

آقای دکتر محمدعلی دهقان (رئیس هیأت امنا)

آقای دکتر رحیم زارع‌نهندی

آقای دکتر رشید زارع نهندی