خانم دکتر فرشته سعدی

آقای دکتر احمد صفاپور

آقای دکتر سعید مقصودی

آقای دکتر رسول نصر اصفهانی (رئیس هیأت امنا)

آقای مهندس علی وصال