خانم فروغ اعلمی آل آقا

آقای دکتر  محمد جلوداری‌ممقانی (رئیس هیأت امنا)

خانم دکتر شیوا زمانی

آقای دکتر احمد صفاپور

آقای  دکتر عرفان صلواتی