ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه هشترودی محل اعطا
‎۱ ۱۳۸۹ ‎ مسعود خلخالی ‎ ‎ دانشگاه ارومیه ‎‎
‎۲ ۱۳۹۱ ‎محمدرضا کوشش ‎ ‎ دانشگاه تبریز‎‎
‎۳ ۱۳۹۳ ‎ سید مسعود امینی ‎ ‎ دانشگاه سمنان ‎‎
‎۴ ۱۳۹۶ ‎ مهدی شریف‌زاده و یوسف بهرام پور ‎ ‎ دانشگاه مراغه
‎۵ ۱۳۹۷ ایمان ستایش دانشگاه علم و صنعت ایران
۶ ۱۴۰۱ مجید گازر و احمد شوقی دانشگاه علم و فناوری مازندران