آقای دکتر فریبرز آذرپناه

آقای دکتر علیرضا جمالی

آقای دکتر حسین حسینی‌گیو

آقای دکتر محمد صال‌مصلحیان

خانم ترانه مصاحب

آقای  دکتر احسان ممتحن (رئیس هیأت امنا)